סגור

אביו של עמית בן יגאל: "טעות שלי שהבאתי ילד אחד"

המועצה האזורית שומרון חנכה אמש חורשה וגן שעשועים לזכרו של החייל עמית בן יגאל. בפתיחה נכחו הוריו של החייל שהודו על הפתיחה של החורשה בשומרון: "זו זכותנו ההיסטורית אין לנו מקום אחר חוץ מארץ ישראל"

חדשות כיפה
כו בסיון התשפ
,
18 ביוני, 2020 9:04

צילום: רועי חדי

המועצה האזורית שומרון חנכה אמש חורשה וגן שעשועים לזכרו של החייל עמית בן יגאל שנהרג בהתקלות עם מחבלים בכפר יעבד לפני כחודש וחצי החורשה הוקמה ביישוב מבוא דותן. למעמד חנוכת החורשה הגיעה משפחתו של בן יגאל, ראש המועצה יוסי דגן, איתן גורמן יו"ר הישוב מבוא דותן ומח"ט מנשה אל"מ יאיר פלאי. במהלך הטקס העניקה תושבת הישוב,  הציירת צילה לביא שלום, ציור של עמית להוריו.  בן יגאל נפל בזמן שפעל יחד עם יחידתו ללכוד חוליות מחבלים שהשליכו אבנים ובקבוקי תבערה על תושבי מבוא דותן וחרמש בזמן שהיו בדרכם לביתם.

יוסי דגן הסביר את ההחלטה להקמת החורשה לזכר עמית: "עמית הגן בגופו על תושבי מדינת ישראל ועל תושבי השומרון, בני הבליעל שרצחו אותו רצו להרוס ולגדוע ואנחנו נמשיך כל הזמן להתקדם ולנטוע. הוריו של עמית סיפרו לי כי אהב טבע ילדים, היום הנצחנו אותו בשתי אהבותיו- חורשה וגן משחקים לילדים. החורשה שהוקמה היום מסמלת את כל הטוב שיש בעם ישראל ובעמית שפניהם לבנייה ועשיית טוב ולא להרס ודם". 

ברוך אביו של עמית אמר במעמד חנוכת החורשה כי הוא מתרגש מאוד והודה לתושבי המועצה ולראש המועצה: "אדוני ראש המועצה תסתכל על העמק פה מתחתינו, איפה שעסוקים בלעקור, פה נוטעים. שם מקדשים את המוות פה מקדשים את החיים. זה ההבדל ביננו לבינם. מבחינתנו כל מי שגר כאן ובכלל לא משנה איפה בארץ ישראל, זו זכותינו ההיסטורית אין לנו מקום אחר חוץ מארץ ישראל" אביו של החייל אמר עוד כי "כשאני שומע את הקול של הילדים את הצחוק שלהם זה הכי חשוב, כאן יש חיים, תעשו ילדים. אל תעשו את הטעות שלי שיש לי רק ילד אחד. המחיר שאני עדיין משלם ואשלם אותו עד סוף ימיי, הוא תשלום גדול מאוד וחשוב שיהיה פה ילדים וחיי קהילה ותרבות, וחינוך. זה הדבר. אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם שהגיע לכאן להשתתף איתנו. 

נאוה רביבו אמו של עמית ז"ל אמרה כי היא החליטה להנציח את עמית בכול הכוח  "אני רוצה להנחיל את המורשת של ארץ ישראל של עמית הבן הבכור היקר שלי. אני שמחה שיש גן שעשועים ששומעים את הרעש התמים והמתוק של הילדים, הדור הבא של מדינת ישראל זה מרגש. לי כאמא וכגננת יש משימה חדשה שהעולם מייעד לי וזה להנחיל בכל הכוח את המורשת של עמית, הילד שלי. אני מודה לכם על הדבר הזה. מה שמעניין אותי כרגע זה החיים, הפנים, כל התמונת של עמית זה עם הפנים קדימה ואין לנו מצב להסתכל לאחור"

במהלך השבעה הגיע ראש מועצה אזורית שומרון יוסי דגן לנחם את הוריו של עמית שביקשו מדגן לנטוע בשומרון עץ לזכרו. דגן אמר בתגובה, "לא עץ. חורשה. עמית הגן עלינו, על השומרון, ננציח את זכרו עם חורשה מול הכפר בו נהרג". אמש קיים דגן את הבטחתו וחנך יחד עם תושבי השומרון ומשפחתו של עמית חורשה  לזכרו של עמית הי"ד. במהלך הטקס נחנך גם גן משחקים לילדים שנקרא על שמו של החייל.

18.06.2020

1. בן יגאל הצדיק עוד לא מאוחר נשים יולדות בגיל 62 תחשבו על זה בהתייעצות עם רופאים מומחים ועם ארגון "בוני עולם" בבני ברק (זכותו תגן על כל ישראל )

בן יגאל הצדיק עוד לא מאוחר נשים יולדות בגיל 62 תחשבו על זה בהתייעצות עם רופאים מומחים ועם ארגון "בוני עולם" בבני ברק ורב קניבסקי שליט"א
ה' ישלח לכם ניחומים

דווח על תגובה לא ראויה
19.06.2020

2. אף פעם לא מאוחר (מזי)

ילדים זה שמחה

דווח על תגובה לא ראויה
19.06.2020

3. מות קדושים (יעל)

עמית נפל על משמרתו כקדוש,
מקומו בגן עדן גבוה מאוד,במעלות קדושים וטהורים.
זכיתם הורים יקרים וחשובים בבן שמסר נפשו ונמצא עכשיו בעולם שכולו טוב ,יהי זכרו ברוך

דווח על תגובה לא ראויה
19.06.2020

4. מות קדושים (יעל)

עמית נפל על משמרתו כקדוש,
מקומו בגן עדן גבוה מאוד,במעלות קדושים וטהורים.
זכיתם הורים יקרים וחשובים בבן שמסר נפשו ונמצא עכשיו בעולם שכולו טוב ,יהי זכרו ברוך

דווח על תגובה לא ראויה
19.06.2020

5. אין לו אחיות? (אנונימי)

אין לו אחיות?

דווח על תגובה לא ראויה
19.06.2020

6. נכון (אש)

היה נכון לעשות את הדבר הזה ממש ככה ולכבד את עמית שיהיה גיבור ונפל בזמן ששמר אליי ועל ילדי אני תושב הישוב שנולד פה בישוב מצדיע על כך ובטוח שתמיד ניזכור את הנופלים היקרים שלנו

דווח על תגובה לא ראויה
20.06.2020

7. עמית (יהודית)

יהי זכרו ברוך!!!!! להנציח ולחיות אותו בחיי היום יום של הצעירים בכל חלקה בארץ ישראל.

דווח על תגובה לא ראויה
22.06.2020

8. [ (רחל)

מרגששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
ששששששששששששששש
שששששששששששששששש
שששששששששששששששששששששששששששששששששששש
שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
סתם צוחקת זה באמת מרגשששששששששששששששש

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

ח"כ בצלאל סמוטריץ' צילום: יונתן סינדל/ פלאש 90

סמוטריץ': לסגור את בתי הכנסת - להתפלל בחוץ

קרא עוד