הלכות ראש השנה תש"פ

התרת נדרים, בישול, תשליך ועוד. כל ההלכות הקשורות לחג שלא כדאי שתפספסו

הרב הלל מרצבך
כט באלול התשעט
,
29 בספטמבר, 2019 1:16
ראש השנה

ראש השנהצילום: shutterstock

 א.    התרת נדרים – לא לשכוח לערוך התרת נדרים. איש יכול לעשות התרת נדרים גם עבור אשתו.

ב.     השארת נר דולק -יש צורך להשאיר נר ארוך [24 שעותמערב חג ראשון על מנת שיוכלו באמצעותו להדליק נרות ביום טוב שניוכן לצורך בישולים ביו"ט למי שחפץ בכך.

 ג.     הכנת כיריים לבישול  מי שחפץ לבשל על כירי גז ביום טוביכין שעון גז (חג"ז)כדי לקבוע בעזרתו את כיבוי הלהבה. בכיריים חשמליות יש לכוון שעון שבת.

 ד.     הכנת תנור אפייה  מי שחפץ לבשל או לחמם ביו"ט בתנור חשמלי או כיריים חשמליות, יחברם מבעוד יום לשעון שבתויכוונם למצב הפעל ON הגברת והנמכת החום במכשירים הנ"ל אסורה ביו"ט [שש"כ יגסעיי].
    מי שחפץ להדיח כלים לצורך יום טוב במדיח חשמלי יחברו מבעוד יום לשעון שבתיכוון את שעת ההפעלהוישאיר אותו במצב הפעל ON.

ו.     הכנה מחג ראשון לחג השני  אין להכין מיום ראשון של ראש השנה ליום השניועל כן את סעודת ליל יו"ט שני, כולל עריכת השולחןהפשרת המאכלים וחימומםיש להכין רק לאחר גמר היום הראשון של ראש השנהמשעה 19:04 והלאה.

 ז.     זמן ההדלקה  ראוי להדליק הנרות בערב יום טוב ראשון מבעוד יום18:08אומנם מצד הדין יכולה אישה להדליק נרות החג גם אחרי כניסת החג ואף סמוך לקידושובתנאי שתעביר אש מאש קיימתאם מעבירה באמצעות גפרור תיזהר שלא לכבות אותו אלא תניח אותו שיכבה מעצמו.

 ח.    בליל יום טוב שני אין להדליק נרות אלא אחר השעה 19:04 מאש שהודלקה מערב יו"ט ראשון.

ט.    הכנת הנרות - מי שנוהג לחמם את תחתית הנר ולהדביקו בפמוטאינו יכול לעשות כן ביו"טולכן יש להכין מערב החג מערכת נרות גם ליום טוב השני.

י.     מי שאינו מדביק אלא רק מסיר את שאריות הנר הישן מן הפמוט ומניח נר חדשיכול לעשות כך גם ביו"ט. וכן מותר להחליף שמן ופתילה ביום טובלהוציא את הישן ולהניח חדש גם כשהפתילה ספוגה בשמןוכן לנקות שאריות שעווה מן הנר במים חמיםובתנאי שלא יעשה כן מיו"ט ראשון ליו"ט שניאלא לאחר השעה 19:04  [עפ"י מקראי קודש עמקכג].

יא.   תפילות - כתב החיי אדם [כלל קלט]: "בליל ראש השנה יכנס לבית הכנסת ביראה ורעדכי כבר הגיע העת להכין כסאות למשפט בשמיים ממעל... ויתפלל בכוונה גדולהוכל שכן שלא ישכח להוסיף מה שתיקנו חז"ל להוסיף בתפילהזכרנו ומי כמוךהמלך הקדושכתבנוובספר".

יב.    אכילת הסימנים נהגו עפ"י הגמראלאכול "סימניםולהתפלל לשנה מוצלחתאת ה"סימניםנכון לאכול לאחר ברכת המוציאלפני הגשת המנה הראשונה. ויש נוהגים לאוכלם אחר הקידוש לפני הנטילהויש נוהגים בהם אחר ברכת המזון.

 יג.    מי שאוכלם אחר המוציא מברך ברכה ראשונה רק על פירות שאין נאכלים עם הפת [תמראו תפוח], או על ירק שאינו נאכל עם הפתולא על ירק הנאכל עם הפת [כגון סלק או כרתי].

 יד.    אמירת הבקשה ללא אכילה מי שאינו חפץ לאכול מאחד מהסימנים מאיזו סיבהיביט במאכל ויאמר את הבקשה.

טו.    כעס - יזהר שלא לכעוס כלל בימי ראש השנה [בן איש חי ניצביםו].

טז.    יו"ט שני - שהחיינו גם בלילה השני מברכים בקידוש "שהחיינו"ונכון להביא פרי חדש שלא טעמו ממנו ולהניחו על השולחן בלילה השניולכוון בברכת שהחיינו גם עליו וגם על החג השניאם אין פרי חדש אעפ"כ מברכים שהחיינו.

תקיעת שופר

יז.    נשים בתקיעת שופר נשים אינן חייבות לשמוע קול שופראך נהגו לבוא לבית הכנסת ולשמוע שופרויש להם שכר על כך.

יח.   ברכה על תקיעה לנשים אישה השומעת תקיעות לבד, אם היא ספרדייה לא תברךואם היא אשכנזייה תברך "לשמוע קול שופר".

יט.   מספר התקיעות אף שדי מעיקר הדין לשמוע 30 קולות נהגו ישראל לשמוע 100 קולותאך לחולה בביתו ומי שלא נמצא בבית הכנסת תוקעים רק 30 קולות.

כ.     הפסק בתקיעות אסור להפסיק בדיבור שלא לצורך תפילה או תקיעות עד סיום התקיעות שאחר מוסףואם הוצרך לברכת אשר יצר אחר 30 קולות ראשונים רשאי לברכה [מקראי קודש עמרעו].

כא.   תשליך - רוב עדות ישראל נהגו לילך ביום ראשון של ר"ה אחר תפילת מנחה אל מקור מיםולומר שם את פסוקי התשליך ואת הבקשות. מי שלא יספיק לעשות תשליך אחר מנחהיכול לעשותו קודם מנחהואפשר גם לעשותו אחר השקיעה קודם צאה"כ [פסק"ת תקפגט]מי שאינו יכול ללכת אל מקור מים רשאי לומר את התשליך ליד גיגית או כוס מלא מיםוזה עדיף מלאומרו ליד ברז מים זורמים [מקראי קודש עמשעא משם הגר"מ אליהו]. אם לא עשה ביום ראשון טוב לעשותו ביום השני אחר מוסף [בן איש חי].

הכנת מאכלים ביום טוב

כב.   אוכל שטעמו אינו משתנה - אם מכינים אותו יום קודם לכןכמו עוגות ועוגיות יבשותריבות וקונפיטורותפיצוחים קלוייםיש להכינו לכתחילה קודם יו"טובפרט בדברים שהדרך להכין מהם כמות למספר ימיםאם לא הכינו לפני יו"ט וצריכים להם ביו"ט יש לעשותם בשינוי.

כג.    הפרשת תרומות ומעשרות - אסורה ביום טובולכן אם יש פירות שהם טבל או דמאי יש לתקנם מערב יום טובאם לא הפרישו מהם הרי הם מוקצהואסורים בטלטול.

כד.   הפרשת חלה - מותר להפריש דווקא כשלשים בצק ביום טוב לצורך יו"ט אך לא ממאפה שכבר נילוש קודם יום טובכיון שהייתה אפשרות לעשות זאת מערב יום טובולכן צריך להיזהר להפריש מהמאפים הביתיים קודם החג.

כה.   חיתוך ירקות - חיתוך סלט פירות או ירקות בסכין מותר ביו"ט בסכיןואף לחתוך חתיכות דקותואין צורך לעשות זאת סמוך לסעודה כמו בשבתאך לא ישתמש בכלי המיוחד לחיתוך פירות או ירקות בצורות מיוחדות [שש"כ יאיב]

כו.    לסחוט פירות - דין יום טוב כמו שבתואסור לסחוט פרי אלא א"כ סוחט אותו על אוכל מוצק והוא נבלע בו [כגון לתוך סלטאו מתקן אותו [כגון על דג].

כז.    ברירת אורז - מותר לברור רק את הכמות המיועדת ליו"טיברור ביד את הפסולת מן האורז ולא יציף את האורז במיםכדי להפריד קליפות ואבנים, ועדיף לברור לפני יו"ט [שש"כ פ"ד והערה לו].

כח.   ניקוי ירקות עלים  ירקות עלים שצריכים שריה במי סבוןמחשש תולעיםיש לעשות זאת מערב יום טובואם רק מחמת אבק וריסוס אפשר לשרותם גם ביו"ט [שש"כ גכב].

כט.   הנמכת האש - להבת גז שעלולה לשרוף את התבשיל ניתן להנמיך אותה לקטנה יותראך לא לכבותה.

ל.     לאפות ולבשל בתנור חשמלי - אם התנור נדלק ונכבה באמצעות שעון שבת מותר לאפות ולבשל בוהגברת והנמכת החום בתנור חשמליאסורה [שש"כ יגסעיי].

לא.   הכנת מאפים חלות וכד' - יש להשתמש בקמח מנופה מערב יום טוב שנשמר במקפיא [מחשש להתלעה חוזרת]. אם לא ניפה מעיו"ט ינפה ביו"ט בשינוי כגון ע"ג השולחן וכד'ניתן ללושלהתפיחלהפריש חלה [במידה וישנה הכמות הראויה]ולאפות בתנור המופעל ונכבה ע"י שעון או ב"טאבוןהמחובר לגז שיכובה ע"י שעון.

לב.   הפרשת החלה - אסור לשרוף חלה ביו"ט אלא יש להניחה בכבוד בפח.

לג.    הוספת מים למיחם - מותר להוסיף מים למיחם החשמלי אם חסרים מיםאבל אסור ללחוץ על הכפתור ולהרתיחניתן להרתיח מים על כירי הגז ולהוסיף למיחםאת כירי הגז אין לכבות אלא באמצעות שעון גז.

לד.   הכנת תה וקפה ניתן להכין ביום טוב כדרכו בחולהרתחת המים תעשה באופן המותר כאמור לעיל.

לה.   הדחת כלים - מותרת רק כשצריכים להשתמש בהם שוב ביום טובואין שוטפים כלים ביו"ט ראשון עבור השני.

לו.    מים חמים - מותר לשטוף כלים במים חמים מדוד חשמל [שהודלק מבעו"י] או דוד שמשאף שנכנסים במקומם מים קרים לדוד [שש"כ בסעיזברוך שאמר פל"ו סעיה].

לז.    טלטול מוקצה  אסור ביום טוב כמו בשבתנוסף לזאת ביום טוב החמירו חכמים [גם לשיטת הרמ"אמשנ"ב סיתצה ס"ק יזלאסור בטלטול, עצמות שאינן ראויות למאכל אדםשהתפרקו מן הבשר ביום טובאו קליפות שקולפו מן הפרי ביו"ט אף שראויות כרגע למאכל בעלי חיים [וזה נקרא "מוקצה דנולד"]ולכן יניחם בצלחת שכבר יש בה מעט מאכל אדםואז ניתן יהיה לטלטל את העצמות לפח האשפה כשהם על גבי הצלחות, או יניח את הקליפות והעצמות על מפה חד פעמיתיחד עם שיירי מאכל אדםואז יוכל לטלטלם לאשפה.

לח.   טלטול מחוץ לעירובבשונה משבתמותר להוציא ביו"ט אל מחוץ לעירוב כל דבר שיש לו בו צורך לאותה הליכהלצורך אוכל נפש [מזוןאו צורך הגוף [ממחטהמשקפי קריאהמפתח של דלת הביתאו צורך מצווה [סידור].

לט.   איסור תחומין - נוהג ביום טוב כמו בשבתואין לצאת מחוץ לעירוב יותר מ960 מאף אם לא מטלטלים.

מ.    איפור - כדינו בשבת כך דינו ביום טוב.

מא.  תרופות - מי שיש לו כאב קל בגופונחלקו הפוסקים אם מותר לו ביו"ט לקחת משכך כאביםאו שאסור כמו בשבתומי שמצטער הרבהיכול להקל.

מב.   משחה - מריחת משחה אסורה ביו"ט כמו בשבתוכשיש פצע יניח על הפצע בלי למרוחויש מתירים למרוח משחה רכה ביותר כעין סבון נוזלי [מנוחת אהבה ח"ג כט]

מג.   מיזוג הבית  יש לדאוג למיזוג מערב יום טוב כמו בשבתות
במידה ולא הוכן מזגןוהחום גדוליש מקום להתיר על ידי אמירה לגויויעשה שאלת חכם [חזו"עשש"כ יגלט].

מד.   נר ליארצייט - הבערה הותרה גם למה שאינו ממש אוכל נפש ולכן יש מתירים להדליק ביו"ט נר לצורך נפטרים.  אך עדיף להדליקו לפני החג.

 

הזמנים לפי יד בנימין

29.09.2019

1. תודה רבה ממש. בדיוק רציתי לדעת כמה דברים. (יהודיה)

דווח על תגובה לא ראויה
29.09.2019

2. יעיל ושמיש. תודה (--)

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

טראמפ ונתניהו צילום: פלאש 90. קובי גדעון

"הריבונות על ארץ ישראל אינה תלויה בהסכמת הגויים": על תכנית טראמפ

קרא עוד