האם הראי"ה והרצי"ה קוק זצ"ל היו משנים את דעתם היום על עלייה להר הבית?

היו מספר מקרים בעבר, בהם טענו תלמידים של גדולי ישראל שאילו רבותיהם היו חיים בתקופת זמן מאוחרת יותר היו משנים את פסיקותיהם. הרב אבינר על הטענה הרווחת שהראי"ה ובנו הרצי"ה קוק זצ"ל היו משנים את עמדתם לגבי עלייה להר הבית

הרב שלמה אבינר
כה בחשון התשעח
,
14 בנובמבר, 2017 13:41
מניטו במפגש עם הרב צבי יהודה

מניטו במפגש עם הרב צבי יהודהצילום: מכון מניטו

שאלה: יש טוענים שמרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה אכן התנגדו לעלייה להר הבית בזמנם, אבל לו היו חיים היום, הם היו משנים דעתם משום חילול השם  הנורא  שם, כי כל שינוי שם גורם ללחץ אדיר מהערבים ואומות העולם, והבעלות של הוואקף המוסלמי יותר חזקה כיום מימי מלחמת ששת הימים.  הלא מידי פעם יש פוסק שאומר שאם רבו היה חי במצב העכשווי, הוא היה משנה את עמדתו?

תשובה: באופן פשוט, טענה כזו היא דרך לחלוק על רבו, מה שנקרא לחלוק בידיים נקיות.  בדרך זו אפשר להפוך את כל הפסקים של רבו. 

אמנם ראינו כמה פעמים שגדולי ישראל שאמרו כן על רבותיהם.  למשל, בספר אם הבנים שמחה (ב, ה), הג"ר ישכר שלמה טייכטל כותב כן על רבו האדמו"ר ממונקאטש, שהיה מההכי אנטי ציונים (עי' שו"ת מנחת אלעזר יו"ד תנד): "אילו היה רבינו בעל 'מנחת אלעזר' בחיים אתנו, וראה את כל אשר הגיע לנו מהגזירות הנוראות ומהריגות שעשו בנו, ר"ל, גם הוא היה מודה שנעזוב את ארצות הגלות ונלך לארץ ישראל שנתנו לנו מלכי ארץ, ולא נמתין עד קריאת המשיח".

בדומה, הגרי"ד סולוביצ'יק, נשיא המזרחי בארה"ב, אמר בס' חמש דרשות (במאמר ויחלום יוסף חלום): כאשר באתי לאמריקה, באתי בתור איש 'אגודה' כמו סבא, הרב חיים מבריסק. ר' חיים מבריסק לא היה רק הסבא של הגרי"ד, הוא אבי כל השיטה, כל התורה. ר' חיים היה ב'אגודה', נגד שיבת ציון ותנועת תחיית האומה בארצה. ברם, אמר הגרי"ד: אני בעד. זה לא בא בפתאומיות. לילה אחר לילה לא ישנתי מרוב הרהורים, ובסוף נעשיתי 'מזרחי'. אמנם, אני לא חולק על סבא. קיימים 'צוויי דינים' – שני דינים: סבא חי לפני השואה, ואני חי לאחר השואה. אם הוא היה חי אחרי השואה, הוא היה נעשה 'מזרחי'. הייתי לפני השואה, והייתי אגודה, אך השואה הוכיחה שהמזרחי צדק במה שהם אמרו שמסוכן בגלות (ועיין ס' נפש הרב עמ' פח הערה 28).

אמר רבנו הרב צבי יהודה, שהשואה היא אסון כל כך נורא שאי אפשר להבינו, ברור שהיא הנהגה אלהית, כעין בת קול מן השמים, שיש להינתק מהגלות. 

אכן, באופן רגיל, אנחנו לא יכולים לטעון טענת שינוי אצל רבו, אבל השואה היא דבר אחר לגמרי.

לכן אי אפשר לטעון שמרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה היו משנים דעתם לגבי עלייה להר הבית, ובמיוחד כי המצב העכשווי לא כך כל שונה ממה שהיה ממלחמת ששת הימים עד עכשיו.  הערבים תמיד השתדלו לשלוט על המקום אבל המדינה תמיד החליטה על הסדרים שם.  יתכן שאנחנו לא תמיד מסכימים עם החלטות הממשלה, אמנם אין לנו את כל המידע שיש להם ויכול להיות שנסכים אם היה לנו, אבל האמת תיאמר שאנחנו השולטים שם.  הר הבית היה בידינו, וברוך ד' הוא עדיין בידינו.

יוצא, שמה שנשאר בידינו זה דברי מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה שאסרו בכל תוקף את עלייה להר הבית (עיין דברי מרן בשו"ת משפט כהן סי' צו).  והעיקר הוא שנימוקי מרן הרב ורבינו לא שייכים לעניני שליטה אלא לעניני קדושה.

יתר על כן, כתב מרן הרב קוק ביחס לעלייתו של הברון רוטשילד להר הבית: "פגיעה אחת בקדושת בית חיינו עולה לנו על כל מליונים של ישובים מעשיים" (אגרות תרע"ז).  וכן פסק רבנו הרב צבי יהודה בכל תוקף שאסור לעלות להר הבית בלי שום חילוק בין אזורים שונים בהר (לנתיבות ישראל ח"ב מאמר מה. להלכות הציבור עמ' קד).  זאת ועוד, "יש להתהלך בחרדה ופחד מסביב להר הבית.  כל המחקרים וכל החיטוטים, בין אלה המכונים הלכתיים ובין אלה המכונים מדעיים, נכללים בכלל רקיקה מקל וחומר" (שיחות רבנו 21).

לפיכך אנו חוזרים על דברי רבותינו ומזהירים על מה שהזהירונו מכבר שכל איש ואשה  אסורים להיכנס לכל שטח הר הבית, בלי הבדל דרך איזה שער שנכנסים בו. ומלבד עצם הזהירות מאיסור חמור זה של פגיעה בטהרת מקום הקדש והמקדש.  יש גם מצוה רבה של מורא המקדש ושמירתו.

ובזכות זאת יזכנו הקב"ה לתשועתו המהירה להחיש גאולתנו השלמה ונשמת בנועם ד' ולבקר בהיכלו ולעובדו בלבב שלם במהרה בימנו אמן.

[רשם: הרב מרדכי ציון]

14.11.2017

1. במחילת כבוד הרב, למאי נפקא מינא ? (יוחאי)

מי שרוצה לעלות להר יש לו על מי להתלות. רבנים שחיים ביננו. מי שחשובה לו דווקא דעת הראי"ה או הרצי"ה, יתכבד וילמד דעתם. חבל שהרב לא מביא את הנימוקים לאסור בניגוד למתירים שנימוקיהם מפורטים וידועים.

דווח על תגובה לא ראויה
14.11.2017

2. האם היו משנים דעתם? ורעשי רקע (משה)

הנושא שנוי במחלוקת מתקופת הראשונים. אז מה זה משנה מה הם אמרו ואם כן\לא שינו דעתם?
אני מעריך שהפרסום הוא לצורך נוכחות ולא לגופו של ענין.

דווח על תגובה לא ראויה
14.11.2017

3. העולה להר הבית נמשל למי שאין לו ידיים וקושרים לו תפילין של יד על רגלו (אברי)

דווח על תגובה לא ראויה
14.11.2017

4. הרב רענן הי"ד, נכדו של הרב קוק זצ"ל, טען אחרת: (אריאל)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B-AQ0B0TsJWmd2hKV1BmSmlfYk0

דווח על תגובה לא ראויה
14.11.2017

5. הרב רענן הי"ד, נכדו של הרב קוק זצ"ל, טען אחרת: (אריאל)

https://drive.google.com/file/d/0B-AQ0B0TsJWmcHNrbzVXaklwbEE/view?usp=sharing

דווח על תגובה לא ראויה
14.11.2017

6. ההפניה לראי"ה תמוהה (מאור)

הרב אבינר מפנה לשו"ת משפט כהן צו. כל הדיון שם מתייחס למקום המקדש ולשאלה האם קדושתו עדיין קיימת, ועל כך אין כל ויכוח כיום.

לכן, בהנחה שהראי"ה בזמנו אכן אסר למעשה לעלות לכל הר הבית, זה משיקולים ציבוריים שהם מעצם טיבם תלויי זמן.

דווח על תגובה לא ראויה
14.11.2017

7. יש להפריד בין הדעות של האב והבן (ישראל מידד)

הראי"ה ביסס עמדה הלכתית אחת שאפשר לקבל אותה ולהבין אותה. ה"מלכי בקדש" חלק עליו בחייו.
לעומת זאת, ככל שאני מבין ואני עסוק בנושא מאז 1970, הרצי"ה ביסס את שיטתו על אי-רצון לחלוק על אביו או לפגוע במעמדה של הרבנות הראשית. לא פלפול אלא כבוד.
עובדה היא שעוד בחודש הראשון שלאחר הכיבוש, ששיחרר את ההר מעול זרים, הרצי"ה חתם על הכרוז הראשון ללא בדיקה וללא התמודדות עם שיטתו של הרב שלמה גורן ואחרים שטענו שניתן להיכנס בתנאים ובנסיבות ולפי נתונים חדשים, ללא דיון ובחינה.

דווח על תגובה לא ראויה
15.11.2017

8. לפי דבריך אולי הרב קוק היה היום אנטי ציוני ואולי הרצי''ה היה אומר לסגת מיו''ש??? (h)

דווח על תגובה לא ראויה
15.11.2017

9. הרמת ידים של הר' אבינר וסיעתו (אסף פריד)

אני שמח לקרוא את הכתבה
אחרי עשרות שלנים של אמירות שקריות בדבר האיסור ההלעכתי לעלות להר הבית
מתבררות טענות המתנגדות.

או בעצם חוסר טענות המתנגדים
שהרי ברור לכולם שלטמא מותר לעלול להר הבית
וברור לכולם שרק חלק קטן מהר הבית דינו כדין "העזרה" האסור בכניסה לטמא מת.
גם חילול ה' בהשארת הר הבית בידי מחבלי הוואקף ברור לכל.

כאשר נסתמות הטענות ההלכתיות עוברים לדברים שלא מן העניין
כדוגמת הדיון מה היה אומר הרצי"ה לו היה חי היום...

יש לך טענות הלכתיות?
תביא אותם

דווח על תגובה לא ראויה
15.11.2017

10. דעת הרצי"ה והרב קוק ז"ל ידועה (אלי)

דעת הרצי"ה והרב קוק ז"ל ידועה. הם היו נגד עליה להר הבית. אין בזה ספק. וגם היום סביר שאם היו צריכים לפסוק היו באותה דעה שהעליה להר הבית אסורה. למרות שמחקר הר הבית נוכח חפירות הווקף באורוות שלמה וחשיפת היסודות ההרודיאניים הקדומים מוכיחה כמעט מדעית שהרב גורן צדק. וכל החלק מדרום לשער המוגרבים הוא תוספת הורדוס . ואינו מהעזרות . אשר על כן לא חלה בו קדושת העזרות כלל. וזה ידוע לכל מי שמתמצא בעניין הר הבית . מי שרוצה לסמוך על המתירים יעלה . ומי שרוצה להמשיך באיסור כמו שהורו רבותיו ימשיך בכך.

דווח על תגובה לא ראויה
15.11.2017

11. תגובה לאדון פריד (יצחק)

מה שאתה אומר זו דמגוגיה וזלזול בתלמידי חכמים, אתה יודע יפה מאוד שיש טענות הלכתיות אבל משום שהמאמר הזה ספציפית לא מתייחס אליהם אלא לשלה אחרת בנושא אתה מרגיש נוח לתקוף, חבל שאתה הופך את העליה לעניין פוליטי קטנוני של עקיצות

דווח על תגובה לא ראויה
19.11.2017

12. תגובה ל-8 דייק בעובדות. (משה)

א)הרב זצ'ל לא היה חלק מהתנועה הציונית--הקים הסתדרות נפרדת שנכשלה
ב)גם הרצ'יה וגם הנזיר ז'ל עלו להר הבית.
ג)אף אחד לא הוכיח הלכתית שיש איסור בויתור על שטחים יש השקופע תורנית כזאת
ד)יהושע בן נון נצטוה ע'י רבו משה וגם ע'י הנבואה לכבוש את ארץ ישראל--בתוקף הנסיבות הוא לא עשה זאת.כבש חלק מהארץ.
ה)במלחמת השחרור הנהגת הישוב הורידה כמה "ישובים מבודדים" לא שמענו מחאות של רבנים בנידון.
ו)יש מחלוקת הלכתית אם כיום יש חובת כיבוש הארץ. אנו נוהגים כרמב'ן לא כולם מסכימים כולל חב'ד שצועקים נגד נסיגות.

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

השר ארדן. מתנצל בפני גליק צילום: פלאש 90. הדס פרוש

ארדן מתנצל בפני גליק: "אבדוק האם היתה הצדקה לפשיטה"

קרא עוד