סגור

יהודי לא מכה את אשתו, נקודה!

יום האלימות הבינלאומי נגד נשים שחל השבוע, ומקרי הרצח הגוברים, העלו את הנושא הכואב לכותרות. הרב אבינר בוחן האם ההלכה מתירה לגבר להכות את אישתו. למי שהיה ספק וחיכה לתשובה הלכתית - אסור. הפסק בפנים

הרב שלמה אבינר
ח בכסלו התשפא
,
24 בנובמבר, 2020 9:19
אילוסטרציה

אילוסטרציהצילום: shutterstock

מאז תחילת השנה נרצחו 19 נשים בישראל על ידי בני זוגן, ומאז התפרצות הנגיף הקורונה נרשמה עלייה של פי 3 בתלונות על אלימות במשפחה. זה נורא ואיום!!!

לצערנו התופעה של בעלים המכים ומשפילים את נשותיהם אינה תופעה חדשה, והיא חוצה את כל הציבורים, יהודים וגויים, מאמינים וכופרים, חרדים דתיים וחילוניים, מבוגרים וצעירים, פשוטי עם ומשכילים.

לכן לאורך כל הדורות, רבותינו הקדושים זעקו חמס על כך. הראשון הוא המהר"ם מרוטנבורג אשר דבריו נפסקו בשולחן ערוך עצמו על ידי הרמ"א, אשר אלו דבריו במילואם: "איש המכה אשתו, עבירה היא בידו, כמכה חבירו. ואם רגיל הוא בכך, יש ביד בית דין ליסרו ולהחרימו ולהלקותו בכל מיני רידוי וכפייה ולהשביעו שלא יעשה עוד. ואם אינו ציית לדברי הבית דין, יש אומרים שכופין אותו להוציא, ובלבד שמתרין בו תחילה פעם אחת או שתיים, כי אינו מדרך בני ישראל להכות נשותיהם ומעשה עובד כוכבים הוא" (שו"ע אה"ע קנד ג הגה).

והוסיף על כך באר הגולה שם: "מצאתי בשם תשובת מהרי"ו הישנים דעונשו יותר ממכה חבירו, דבחבירו אינו חייב בכבודו, ובאשתו חייב בכבודה, לכבדה יותר מגופו, עולה עמו ואינה יורדת עמו, לחיים ניתנה ולא לצער, ועונשו גדול ממכה חבירו, כי היא יושבת לבטח אתו ודמעתה מצויה וכו". אפשר לתמוה למה הרמב"ם לא פסק שאסור לבעל להכות את אשתו. התשובה פשוטה, שאין דרכו להביא דברים שאינם כתובים באופן מפורש בגמרא.

אם כן, חוזרת השאלה: למה אין זה כתוב בגמרא? כי רבותינו הקדושים, לא הסתפקו בכך שהבעל לא יכה ולא ישפיל את אשתו, אלא הם דרשו שהוא יאהב אותה ויכבד אותה, כמו שסיכם הרמב"ם להלכה: "צוו חכמים שיהא אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו. ואם יש לו ממון הרבה יעשה בטובתה כפי ממונו. ולא יטיל עליה אימה יתרה, ויהיה דיבורו עמה בנחת, ולא יהיה עצב ולא רוגז" (הלכות אישות טו יט). ובכל זאת יש חידוש בשולחן ערוך, שהכאת אשה היא עילה מספקת מצדה לתבוע גירושים, ומחייבים את הבעל לתת גט. מדברי הגר"א שם משמע שהסיבה לכך היא שהוא "עובר על דת", כלומר על איסור תורה להכות חבירו.

בפסיקה זו של השולחן ערוך השתמשו הרבה בבתי דין רבניים (פסקי דין רבניים ח"א עמ עז. ח"ג עמ שמו. ח"ו עמ רכא. ח"ז עמ סה. ח"ח מע קד. ח"ח עמ רטז. ח"ח עמ שג. ח"ט עמ ר. ח"י עמ ג. חי"א עמ שכז).

אלא שהחכמים להרע מצאו להם תירוץ להכות נשותיהם על פי המשך דברי הרמ"א: וכל זה כשהוא מתחיל, אבל אם מקללתו בחנם או מזלזת אביו ואמו והוכיחה בדברים ואינה משגחת עליו, יש אומרים דמותר להכותה. ויש אומרים דאפילו אשה רעה אסור להכותה, והסברא הראשונה היא עיקר". וכמובן אין דבר יותר קל לבעל מלהחליט שאשתו אשה רעה ושהוא צח כבדולח.

אלא שלא יוכל לטעון כן, בלי להוכיח דבר, ותשובה לדבריו בהמשך דברי הרמ"א: "ואם אינו ידוע מי הגורם, אין הבעל נאמן לומר שהיא המתחלת, שכל הנשים בחזקת כשרות, ומושיבים ביניהן אחרות לראות בשל מי הרעה הזאת, ואם היא מקללתו חינם יוצאת בלא כתובה" (שם). שהרי זאת ההלכה, שאישה המקללת אבותיו של בעלה הנה עוברת על דת יהודית ורשאי הוא לגרשה בלי כתובה (שו"ע אה"ע קטו ד). אך יש לברר היטב אם היא סתם מקללת על לא עוול בכפו, ולא שהוא הגורם לכך בהתנהגותו כלפיה, כמו שכתב הבאר היטב בשם הרא"ם: "ודווקא על מגן (=חינם), אבל אם מכה לה או מצערה הרבה, אין אדם נתפס על צערו" (שם ס"ק יד).

שהרי גם אם היא מקללת את אבותיו בחינם, יש לשאול למה זה מותר לו להרביץ לה? אולי רבי עקיבא איגר רמז לתרץ זאת (בגיליון על שו"ע אה"ע קנד ג) כאשר ציין "ים של שלמה", שם מדובר על כך ש"יעביד איניש דינא לנפשיה" ומותר לאדם להציל ממונו על ידי הכאת חברו כאשר אין לו דרך אחרת, אבל כמובן עליו לברר שכן הוא בדין שאם לא כן אינו נאמן (יש"ש ב"ק פ"ג ס ה). למשל אם אשתו של אדם מקללת ומאחלת בפני הנכד שאריה יטרוף

את הסבא (כתובות עב ב) ובעלה אינו מצליח להפסיקה, אז מותר להכותה.

ואם הבעל טוען שזה בדיוק מה שקורה, יש לחקור אם דובר אמת, כדברי הרמב"ן: "אין לבעל להכות ולענות אשתו, דלחיים ניתנה ולא לצער... ואם טען שהיא מקללתו, בית דין חוקרים ושואלים לשכנים מי הגורם... וקרוב בעיני הדבר שאם ידוע שהוא מכה אותה, שלא כדרך בנות ישראל ההגונות, ר"ל שמתמיד להכותה, שאינו נאמן לטעון שהיא גורמת" (שו"ת המיוחסות ס קב, מובא ברמ"א אה"ע קטו ד).

הקיצור, "המכה אשתו תכופות אינו נאמן לטעון שהיא הגורמת" (פד"ר חי"א עמ שכז).

באשר לשאלתכם "מעניין מה אומרת ההלכה על התגוננות אקטיבית מצד האשה?" - ברור שרשאית היא להחזיר לו מכה על מכתו, כפי שנפסק: "שניים שחבלו זה בזה, אם חבל האחד בחבירו יותר ממה שחבל בו הוא, משלם לו במותר נזק שלם. ודווקא שהתחילו שניהם כאחד... אבל אם התחיל האחד, השני פטור, שיש רשות לשני לחבול בו כדי להציל עצמו" (שו"ע חו"מ תכא יג). וגם מותר לו להגיב באופן ספונטני מדין "והיה כי יחם לבבו" (רמא שם), "שאי אפשר להיות האדם כאבן שאין לה הופכין" (עיין ספר החינוך מצוה שלח).

ובכל זאת באופן מעשי, אין זו עצה טובה, אלא העצה היא שתפנה למשטרה, למען אושרה, ולמען אושר ילדיה כדי שיגדלו בבית נורמלי, ולמען אושר בעלה, כדי שיחזור בתשובה, כי גם תשובה מיראה, תשובה היא.

 

24.11.2020

1. מצער שבעניין זה נקודת המוצא היא רק הגמרא.... (מנקה הביבים)

דווח על תגובה לא ראויה
24.11.2020

2. והיו לבשר אחד.. (משה אהרון )

איש שאמר
: עצם מעצמיי בשר ומבשרי.
וכן : " והיו לבשר אחד".
כשהוא מכה את אשתו .
מכה הוא בבשרו שלו .
וכשהוא מכה בבשרו שלו
מכה הוא את האלוהים הבורא.
ועניין זה גרוע יותר
ממקלל האלוהים .
הדבר אסור ולחלוטין.
בשום צורה שהיא
ובשום אופן
"ערוות דבר"
שמותר לו לכל היותר
אך לדבר......

דווח על תגובה לא ראויה
24.11.2020

3. התגובה היותר שלמה (משה אהרון )


בנושא הכאוב של הכאת נשים על ידי בעליהן
הפוסקים נאחזים אך בגמרא ובראשונים.
משל אין זה מעשה המקעקע
ויורד לשורש מעשה בראשית

והיו לבשר אחד..
================
איש שאמר
: עצם מעצמיי בשר ומבשרי.
וכן : " והיו לבשר אחד".
כשהוא מכה את אשתו .
מכה הוא בבשרו שלו .
וכשהוא מכה בבשרו שלו
מכה הוא את האלוהים הבורא.
ועניין זה גרוע יותר
ממקלל האלוהים .
הדבר אסור ולחלוטין.
בשום צורה שהיא
ובשום אופן
"ערוות דבר"
שמותר לו לכל היותר
אך לדבר
וגם כאן אך בדיבור של
נועם וחמלה
שכל הקילקול שבין האיש לאישה
נעוץ בערוות הדיבור
בחוסר הדיבור

דווח על תגובה לא ראויה
24.11.2020

4. לפני היות יהודי צריך להיות אדם (משה אהרון )

אדם אינו יהודי .
יהודי הוא אדם שלם
קדושת האדם כצלם אלוהים
שייך יותר כבסיס להיותו אדם
אל תייחסו אך לנו היהודים אושיות בראשית
ברית היסוד הייתה עם נח
וזה המסד
עליה נבנתה הברית הנוספת
אתנו עם עם ישראל
לימים "יותכו" שני הבריתיות
לאחד אל מול "ה' אחד"
זה מה שנקרא :
"ה' אחד ושמו אחד"
שלפי שעה כל עם
קורא לאלוהים
בשם אחר.

דווח על תגובה לא ראויה
24.11.2020

5. יהודי צריך להיות קודם אדם. נקודה - שדרך ארץ קדמה לתורה (מנקה הביבים)

ואדם מושחת רחוק מלהיות אדם

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

 צילום: shutterstock

"הנסיון הזה לא סבבה" תפילת החתן המיוחדת שריגשה את המוזמנים

קרא עוד