המלצות ועדת המנכ"לים: "בתוך עשור תופסק הפעילות הפטרוכימית במפרץ חיפה"

בוועדה ציינו כי ניתוח ההשלכות הסביבתיות של התוכנית העלתה כי הפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית תביא לירידה של תחמוצת חנקן במפרץ חיפה. ועד עובדי בזן: "לא נסכים ולא נקבל כל החלטה על עתידם של עשרות אלפי עובדי בתי הזיקוק והמפעלים הפטרוכימיים במפרץ חיפה"

מתן ליונס, חדשות כיפה 26/04/21 17:37 יד באייר התשפא

המלצות ועדת המנכ"לים: "בתוך עשור תופסק הפעילות הפטרוכימית במפרץ חיפה"
מפרץ חיפה, צילום: יניב נדב/פלאש 90

ועדת המנכ"לים הבין-משרדית לנושא פיתוח וקידום מפרץ חיפה ועתיד התעשייה הכבדה בו פרסמה היום (שני) את טיוטת ההמלצות שלה 

"מטרופולין חיפה נמצא במצב של נסיגה ביחס לכלל המחוזות והנפות במדינת ישראל, בשורה של מדדים המצביעים על פיתוח אזורי, ובכלל זה בהיבטי הגירת האוכלוסייה לאזור וממנו, ובהיבטים של פיתוח הכלכלי, בדגש על פיתוח שטחי תעסוקה.

"הוועדה הגיעה למסקנה, כי לשם שינוי המגמה ולשם קידום ופיתוח המטרופולין, תוך מימוש הפוטנציאל הטמון באזור, יש לפעול ביעילות ובהקדם האפשרי לתכנון מיטבי וחדשני של המפרץ, תוך קביעת ייעודי קרקע שיאפשרו פיתוח האזור לרווחת התושבים ויובילו להגירה חיובית של מגוון אוכלוסיות אליו. בהמשך לאמור, ברור כי הימצאות התעשייה הפטרוכימית בלב מטרופולין חיפה מהווה חיץ פיזי המונע את פיתוחו, ובכלל זה נוכח קיומם של חומרים מסוכנים, פליטות של חומרים מזהמים ומטרדים נוספים, המרתיע תושבים ועסקים להשתכן באזור, ולכן מהווה אף גורם המעכב את ההתפתחות הכלכלית והאורבנית של המטרופולין.

"על אף המחלוקות באשר למועד המועדף להפסקת הפעילות הפטרוכימית, מוסכם על רוב חברי הוועדה, כי בתוך עשור יש לקדם שינוי מהותי של מפרץ חיפה, באמצעות קידום תכנון כולל לשם פיתוח וקידום המטרופולין כולו, ואשר יכלול בין היתר את הפסקת הפעילות התעשייה הפטרוכימית ומפעלי דשנים במפרץ חיפה בהקדם, תוך שקלול כלל האינטרסים הנוגעים לדבר.

"על כן, ממליצה הוועדה:

  1. לקדם באמצעות המשרדים הרלוונטיים ומוסדות התכנון, בתיאום עם הרשויות המקומיות במפרץ חיפה, תכנון כוללני ומפורט למפרץ, אשר בהתאם לאמור בדוח, יקבע ייעודי קרקע שיאפשרו פיתוח בר קיימא של אזור המפרץ, יהפכוהו לאזור מוטה מגורים, תעסוקה נקייה ופארק מטרופוליני, ובתוך כך יחזק את המטרופולין כולו.

2 בהתאמה להתקדמות התכנון ולשינוי היעוד כאמור לעיל, לקבוע יעד ממשלתי שלפיו בתוך עשור תושלם היערכות כלל הגורמים הממשלתיים, כך שתופסק הפעילות של התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה בטווח זמן זה, בכפוף לעמידה בצורכי משק האנרגיה המינימליים ההכרחיים להבטחת רציפות תפקודית לאחר הפסקת הפעילות האמורה. יובהר, כי תתאפשר הפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית גם במועד מוקדם יותר בכפוף לעמידה מלאה בתנאים לעיל.

  1. להקים צוות ממשלתי שמטרתו לקיים משא ומתן עם תשלובת בזן וחברת כימיקלים לישראל, מתוך מטרה להגיע להסכמות מחודשות עימן בכל הנוגע לאפשרות שינוי פעילותן במפרץ חיפה במסגרת שינוי הייעוד כאמור לעיל, וזאת בשיתוף פעולה הדדי, תוך ניסיון להגשמת תכליות ההתקשרות עימן, ובמידת האפשר באופן המתיישב ככל הניתן עם צרכי העובדים ואינטרס החברות.
  2. לקדם באמצעות המשרדים הרלוונטיים, ובכלל זה במוסדות התכנון ככל שיידרש, היערכות של משק האנרגיה למצב של הפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית, על מנת להבטיח רציפות תפקודית מלאה.
  3. להקים צוות ממשלתי שיעסוק בפיתוח וחיזוק ענפי תעסוקה עם פוטנציאל כלכלי משמעותי במפרץ חיפה, בשיתוף פעולה עם הטכניון וגורמים נוספים מוטי מחקר ופיתוח במטרופולין.
  4. להקים צוות ממשלתי לגיבוש מענה לפגיעה הכלכלית הזמנית של חלק מהרשויות המקומיות במפרץ עקב הפסקת הפעילות של התעשיות הנ"ל. זאת, תחת ההבנה כי בטווח הבינוני-ארוך הכנסות הרשויות הנ"ל ממימוש התכנית יגדלו משמעותית לעומת הכנסותיהן כיום.
  5. לקדם מול קק"ל הסכם למימון ופיתוח של פארק מטרופוליני בלב המטרופולין, סביב נחל הקישון בכפוף לכל דין.
  6. לעגן את המלצות הוועדה במסגרת החלטת ממשלה שתובא לאישור הממשלה בהקדם האפשרי ותטיל על כלל הגופים הממשלתיים הרלוונטיים משימות מפורטות לקידום מימוש ההמלצות, תוך קביעת אבני דרך להתקדמות הפרויקט, מוצע כי החלטת הממשלה תכלול אף צעדי מדיניות משלימים לפיתוח כלכלי וסביבתי של מפרץ חיפה, ובהם: משיכת מפעל עוגן אסטרטגי ומוטה חדשנות טכנולוגית ופעילות נקיה לאזור לב המפרץ, שיעסיק לפחות 500 עובדים; חבילת צעדים סביבתיים, הכוללת הפחתת הזיהום מתחבורה יבשתית על ידי הרחבת אזור מופחת פליטות ומעבר לתחבורה ציבורית חשמלית, וכן הפחתת הזיהום מתחבורה ימית על ידי קידום ותכנית "נמלים ירוקים"; תוכנית לאומית למעבר מגפ"מ לגז טבעי וחשמל בקרב צרכנים גדולים ומשקי בית;
  7. להקים ועדת מנכ"לים למעקב אחר יישום התכנית והסרת חסמים, שתתכנס אחת לרבעון מרגע אישור החלטת הממשלה".

ראש עיריית חיפה, עינת קליש רותם, אמרה: "שמחתי לקרוא את מסקנות ועדת המנכ"לים שקוראים לסלק את המפעלים המזהמים ממפרץ חיפה בתוך פחות מעשור. ההחלטה הזאת היא פרי מאבק עיקש, שהיה מרכזי בסדר היום שלי בעשור האחרון. אנחנו נמשיך להוביל מדיניות תקיפה שתביא בסופו של דבר ליישום תוכנית מפרץ החדשנות ושיפור משמעותי באיכות חייהם של תושבי מטרופולין חיפה".

"הוועדה תעקוב אחר ביצועו הכולל של הפרויקט תוך מעקב אחר קיום המטלות של כל משרד, כפי שייקבעו החלטת הממשלה, ותוודא עמידה באבני הדרך; הוועדה תבחן לאורך התקדמות הפרויקט את העלויות הצפויות ותעדכן את ההערכות באשר לעלויות באופן שוטף; הוועדה תפעל להסרת חסמים שככל שיתגלו לצורך עמידה באבני הדרך. במידת הצורך יוכרעו המחלוקות בממשלה; הוועדה תדווח לממשלה אחת לחצי שנה על התקדמות הפרויקט; עם התקדמות עבודת הוועדה, ולא יאוחר מתום שנתיים מכינוסה, תמליץ הוועדה לממשלה על קביעת מועד מפורט יותר הצפוי להשלמת התכנון במפרץ, ולהפסקת הפעילות הפטרוכימית; יש להקים במשרד ראש הממשלה מנהלת לפיתוח כלכלי של מפרץ חיפה, אשר תהיה אמונה על קידום התכנית כפי שתוגדר בהחלטת הממשלה.

ראש המועצה הלאומית לכלכלה פרופ' אבי שמחון מסר, שישב בראש הוועדה: "לאחר תהליך ארוך ויסודי שנמשך יותר מארבע שנים ושיאו בוועדת המנכ"לים בראשותי, מתגבשת ההמלצה סביב ההכרה שטובת יותר מחצי מיליון התושבים סביב מפרץ חיפה מחייבת את הפסקת הפעילות הפטרוכימית במתחם בזן, סגירת חוות מכלי הנפט בקרית חיים והעתקת מפעל דשנים לנגב. לאחר סיום העבודה והערות הציבור, נעביר את ההמלצות לבחינת ראש הממשלה והממשלה. יש לבצע את המהלך לסגירת המפעלים תוך שמירה על הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל".

יו"ר ועד עובדי בזן חנן סונטג ויו"ר מועצת עובדי בזן דורון ניסן מסרו בתגובה: "לא נסכים ולא נקבל כל החלטה על עתידם של עשרות אלפי עובדי בתי הזיקוק והמפעלים הפטרוכימיים במפרץ חיפה, בלי שישמעו את קולנו וישתפו את ציבור העובדים בתהליך קבלת ההחלטות. אנו קוראים לראש ממשלת ישראל לדאוג לעתידם של עשרות אלפי עובדים מסורים שעובדים סביב השעון בכל ימות השנה, למען תושבי מדינת ישראל.

"אנו דורשים שציבור העובדים הנאמן של בתי הזיקוק בחיפה ושל כל שאר המפעלים הפטרוכימיים במפרץ יהיה חלק מרכזי בשיח על עתיד התעשייה הפטרוכימית באזור מפרץ חיפה. נציגות העובדים לא תישאר אדישה להחלטות חד צדדיות של הממשלה ותעשה שימוש בכל הכלים שעומדים לרשותה על מנת להבטיח את עתיד העובדים.

"בזמן שמשבר הקורונה גרם גם למשבר כלכלי ותעסוקתי, שלא היה כמותו בתולדות המדינה עם מיליון מובטלים, לא ברור לנו כיצד ועדת המנכ"לים החליטה להמליץ על סגירת מתחם בזן ולפגוע באלפי עובדים ובפרנסה של עשרות אלפי אנשים אשר מועסקים בבתי הזיקוק והמפעלים הפטרוכימיים במפרץ חיפה".

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר