טיפולי המרה גורמים להתאבדויות? הרב אבינר משיב

זכותנו על הארץ, הצרעת בימינו, נוסח ברכת המזון, לא ילבש ונטיות הפוכות | הרב שלמה אבינר בשו"ת ס.מ.ס.

הרב שלמה אבינר
יח בסיון התשפ
,
10 ביוני, 2020 8:49
הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינרצילום: יונתן זינדל/פלאש 90

ידך הגדושה
ש: שמעתי שהגרסה בברכת המזון "הקדושה" היא טעות וצריך להיות "הגדושה"?
ת: אצל הראשונים כתוב: קדושה.
 
מנהג בעל תשובה
ש: אלו מנהגים יאמץ לעצמו בעל תשובה?
ת: לכתחילה מנהג אבות אבותיו, אך אם ליבו חפץ, יכול לבחור מנהג אחר, כגון של רבו.  פס"ת סח אות ג הערה 26.
 
קים ליה בדרבה מיניה
ש: מדוע המצרים נענשו בהשאלת כלי זהב, כלי כסף ושמלות מהמצרים כשנענשו במיתה, הרי ההלכה היא ש"קים ליה בדרבה מיניה" אף בבני נח (תוס' ע"ז עא)?
ת:  לכך צריך מיתה בפועל, ויש קים ליה אם ייהרגו.
 
אני לא במקום הזה
ש: כנראה אני מרגיש שאני לא במקום הזה לקיים תורה ומצוות...
ת: המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא.  שמות ג ח.  מצבך העכשווי, קודש הוא, ורצון ד' שתעבוד אותו דווקא כך בשעה דחוקה. חפץ חיים (ח"ח על התורה.  פ' שמות - מ"צ). 
 
ג'לאביה
ש: האם בג'לאביה יש משום חוקות הגויים או משום לא ילבש?
ת: לא.  כך התלבשו יהודים בארצות ערב.
 
בת קול מהר חורב
ש: כל יום בת קול יוצאת מהר חורב.  אבות ו.  מי  שומע?
ת: אלו  הרהורי התשובה שבלב כל אדם.  הבעש"ט.
 
צרעת בימינו
ש: האם יש צרעת בימינו אבל לא דנים אותה בגלל כל מיני סיבות, או אין צרעת בכלל?
ת: אין בכלל (כתב תפארת ישראל בהקדמתו למס' נגעים [מראה כהן אות לט]: "כל דיני מצורע ונגעים וטהרתן נוהג בין בארץ או בחו"ל [חוץ מנגעי בתים שאינו נוהג רק בבתי א"י וכמש"ל] בין בפני הבית ובין שלא בפני [תוספתא דנגעים פ"ח.  ורמב"ם פי"א מהלכות טומאת צרעת]. ומימי תמהתי למה אין נוהגין כן בזמן הזה.  וזכרתי ימים מקדש שבילדותי הצעתי תמיהתי זו לפני הגאון הגדול מו"ה עקיבא [איגר] זצוק"ל, והשבני שגם הוא תמה על דבר זה, ושאין לו תירוץ המתקבל על הדעת.  ונשתא קשישנא לדרדקי נ"ל דאף דאין לתרץ משום דלטהרתו צריך העברת תער על כל בשרו.  ומדאין אנו בקיאין ביחוסי כהונה [כרמג"א סי' רא סק"ד] לפיכך לא נראה לסמוך על חזקת כהונה של זה.  לעבור על כמה לאוין.  בהעברת תער בזקנו ופאת ראשו שאפשר הוא שלא במקום מצוה.  ואין ספק מוציא מידי וודאי [כנדה טו, ב].  אבל אין זה תירוץ מספיק.  דתינח נגעי אדם, אבל נגעי בתים בא"י ונגעי בגדים בכל מקום מה איכא למימר?  אולם נ"ל דבבתים ובגדים איכא אפוקי ממונא מחזקת מריה לנתוץ הבית ולשרוף הבגד, לא אלימא חזקת כהונה נגד חזקת ממון.  ואף שבזמן הבית היו שורפין וסוקלין אחזקות [כקידושין פ, א]. היינו בהחזיק א"ע לכך מכח טענת ברי.  אבל הנך כהני בזה"ז, שאינן מחזיקין א"ע לכהנים, רק מכח טענת ספק, והרי אין החלט נגע נעשה רק ע"י כהן מיוחס, לפיכך לא סמכו על ראיית הכהן גם לעניין טהרתו בצפרים [ועי' בחמר בקדש סי' כו שהארכתי שם בס"ד] וגם בנגע אדם יש ספק שמא אינו כהן.  ואיך יקיף פאת ראשו בנתק או איך יקיף ראשו ויעביר תער על זקנו כשיתרפא", ע"כ.  ועיין עוד רדב"ז על הלכות תרומות [ז, ט], שו"ת שאילת יעבץ (א, קלו. קלח) ותורה תמימה (מצורע פרק יד אות ג).  פעם אמר הגר"ח קניבסקי כי יש במדרש לקח טוב [פרשת תזריע] שמשחרב ביהמ"ק אין טומאת נגעים.  דרך שיחה ח"א עמ' שנא.  ויש להוסיף ששמעתי פעם מהרב יעקב נויברגר, מראשי הישיבה בישיבה-אוניברסיטה, שלפי רבו הגרי"ד סולוביצ'יק יש ארבעה תחומים בהלכה שצריך מסורת רציפה, כי חייב לדעת בדיוק איך זה נראה: א. נגעים [עי' שו"ת שאילת יעבץ א, קלו. קלח ב].  ב. מראות דמים.    ג. אותיות הסת"ם [עד המשנה ברורה סי' לב לא היו תמונות ברורות].  ד. תכלת, כדברי בית הלוי.  ועיין בזה בס' נפש הרב עמ' נג-נג ובהערה 26 - מ"צ).
 
זכותנו על הארץ
ש: למה בברכת המזון אומרים: על שהנחלת לאבותינו ארץ טובה ורחבה לפני ועל שהוצאתנו ד' אלהינו מארץ מצרים, הרי יציאת מצרים היתה לפני הכניסה לארץ?
ת: הארץ היא שלנו מאבותינו.  ב"ב קיט ב.
 
לדון לכף זכות
ש: כיצד אני יכול לדון את חברי לכף זכות אם אני רואה שעשה דבר רע?
ת: א. אולי זה לא רע.  ב. גם אם זה רע, אולי הוא שוגג ולא ידע שזה רע.  ג. גם אם ידע שזה רע, אולי לא ידע חומרתו.  ד. אולי לא ידוע לך פרט שמשנה את הכל.  שמירת הלשון (ש"ב פ"ד - מ"צ).

נטיות הפוכות
ש: לבן שלנו יש נטיות הפוכות.  הוא מאוד סובל מזה.  אמרנו לו שילך לטיפול.  אך הוא טוען שיש הרבה התאבדויות בטיפולי המרה?
ת: זה נכון.  זה טיפול כוחני ואכזרי.  אך הוא ננטש.  עתה יש טיפולים מאוד רכים ועדינים.  יפנה למרכז סיוע חוסן 02-376-2100.  אגב, לצערי, אצל בעלי נטיות הפוכות, יש אחוז עצום של התאבדויות, כולל אלה שלא קבלו טיפול, כולל במדינות בהן הכל חופשי ופתוח, ד' ירחם.  ילך וד' יהיה בעזרתו.
 
שינויים בזמן משיח
ש: האם כשיבוא משיח, תיבטל הבחירה החופשית?
ת: לא.  כי הרמב"ם כותב שהמשיח יכפה את העם ללכת בדרך הנכונה, ושעולם כמנהגו נוהג, ושאליהו הנביא יבוא להחזיר בתשובה (רמב"ם, הלכות מלכים פרקים יא-יב).
ש: האם כשיבוא משיח, כולם ילמדו תורה?
ת: לא בהתחלה אלא בסוף (שם סוף פרק יב).
ש: כמה זמן זה ייקח?
ת: איננו יודעים.  והרמב"ם אומר שאין תועלת בכל המחקרים האלה, כיוון שאינם מוסיפים יראת ד' ואהבת ד'.

11.06.2020

1. לשון מבזה של הרב אבינר (ד"ר צבי קנריק)

צר לי שאתר מכובד כמו כיפה משתמש בלשון מבזה כלפי ציבור שלם. יש לצנזר דברי הרב אבינר כשמכנה ציבור שלם "בעלי נטיות הפוכות". האם מותר להלבין פני ציבור שלם? האם כינויי גנאי יעשה מאחד מבני הקילה סטרייט? די עם החילול השם הזה! די עם שמות מבזות ופרימיטיביות! יש לצנזר כינויי גנאי שפוגעים בציבור שלם גם כשהם באים מרב שמנהיג קהילה גדולה.

דווח על תגובה לא ראויה
12.06.2020

2. לד"ר המכובד (דודו)

אולי תסביר לאנשים פשוטים כמוני שאין להם תואר ד"ר, מה מבזה בהגדרת אנשים כבעלי נטיות הפוכות מהרגיל? זאת לא ההגדרה שלהם?

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

נתניהו צילום: Olivier Fitoussi/Flash90

נתניהו מגיב לאלימות המפגינים: "מצפה מהמשטרה להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם האחראים"

קרא עוד