שאל את הרב

נטורי קרטא וא''י

חדשות כיפה צוות ישיבת הר עציון 13/01/07 14:50 כג בטבת התשסז

שאלה

אף פעם לא הבנתי את נטורי הקרטא והמחשבה שעומדת מאחורי העניין שאסור לעלות לא"י עד שיבוא המשיח לדבריהם. לפני כמה זמן קראתי איזשהו הסבר שאומר שאמונה זו מתבססת על הפסוק משיר השירים, "אל תעוררו עד ה...עד שתחפץ" (אני לא יודעת את הציטוט המדוייק).

האם יכול להיות שהם צודקים ואכן אסור להתיישב בא"י עד שיבוא המשיח? ואם כן אז מה עלינו לעשות?

תודה מראש.

תשובה

שלום רב,

עניין שלוש השבועות (או שש השבועות) שהשביע הקב"ה את ישראל נידון בגמרא במסכת כתובות בדף קיא ע"א. הגמרא מספרת שרבי זירא רצה לעלות לארץ-ישראל מבבל ובתגובה לכך רב יהודה השתמט ממנו. רב יהודה למד מהפסוק "בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם נאם ה' וגו'" (ירמיה כז' כב') שאסור לעלות לארץ-ישראל עד ביאת המשיח ("יום פקדי אותם"). רבי זירא לא מקבל את הלימוד כיוון שפסוק קודם לכן נאמר במפורש "כי כה אמר ה' צבאות על הכלים הנותרים בית ה' וגו'" כלומר הפס' נאמר על כלי המקדש שאין להעלותם לארץ "עד יום פקדי" אך מהפסוק אין איסור עליה על בני אדם. רב יהודה מביא את הפסוק "השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ" (שיר השירים ב' ז' ו- ג' ה'). מפסוק זה רואים שיש איסור לעורר את האהבה (לעלות לארץ)- "עד שתחפץ" (עד ביאת הגואל). ר' זירא אומר שמהפסוק הזה לומדים את דינו של רבי יוסי בר רבי חנינא שיש שלוש (או שש) שבועות שהשביע הקב"ה את ישראל( הדבר נלמד מכפילות הפסוקים וכן מתוכנם). שלוש השבועות אותן הוא מונה הן:

א. שלא יעלו בחומה- כלומר יחד ביד חזקה (רש"י).
ב. שלא ימרדו באומות.
ג. שבועה לגויים שלא ישתעבדו בישראל יותר מדי.

עניין שלוש השבועות הנ"ל הוא הבסיס ההלכתי עליו נשען ר' יואל טייטלבוים זצ"ל (האדמו"ר הקודם מסאטמר) בספרו "ויואל משה" בהסבירו את התנגדותו הנחרצת לציונות בפרט ולהקמת מדינה יהודית בכלל. יש לזכור כשאנו באים לדון בנושא שהאדמו"ר מסאטמר היה אחד מגדולי הדור שעבר ועל כן אין לזלזל כלל בדבריו אלא צריך לדון בהם בכלים של משא ומתן הלכתי. יש להבהיר במאמר מוסגר שה"חסידים" שמסתופפים היום בצילו של אחמדניג'ד ימ"ש הם חבורה של עוכרי ישראל וחסידות סאטמר מסתייגת ממעשיהם.

[הרב אבינר בקונטרס "בירורים בעניין שלא יעלו בחומה"] (מופיע בתוך "הלכות משיח לרמב"ם-מאת הרב שלמה אבינר) מביא שלש-עשרה תשובות אפשריות להפרכת בעיית שלוש השבועות בימינו. אני אציין חלק מהתשובות ואת השאר אפשר לראות בספרו.

1. החומה נפלה ע"י רישיון האומות –בשו"ת "אבני נזר" יו"ד סימן תנ"ג אומר שהאיסור כדברי רש"י הוא דווקא "ביד חזקה" אך אם יש רישיון מצד האומות זה כבר לא נחשב "ביד חזקה" (האדמו"ר מסאטמר דוחה את דבריו וטוען שגם ע"י הפצרה ותחנונים מרובים זה נחשב ל"יד חזקה"- מאמר שלוש השבועות סעיף טז'). ואכן הרבה מגדולי ישראל ובהם ר' שמחה מדווינסק, הרבי מסוכוצ'וב, הרב חיים זוננפלד והרב קוק וע"פ עדויות גם "החפץ חיים" ראו בהצהרת בלפור רישיון שמבטל את השבועה.
2. הפרת שבועת האומות- כפי שהוזכר השבועה השלישית מופנית כלפי האומות שלא ישתעבדו בישראל יותר מדי. אני לא חושב שיש צורך להסביר שהאומות הפרו את השבועה ולצערנו הרב הפרו בגדול. להלכה נפסק ששנים שנשבעו אחד לשני ואחד מהם הפר את השבועה גם הצד השני נקי מהשבועה (יו"ד רלו ו.).
3. עליה הדרגתית ולא בבת אחת- כפי שרש"י פירש "עליה בחומה" היא דווקא "יחד ביד חזקה" יכול להיות שאם לא כולם עולים יחד אין בזה איסור.
4. דברי הגמרא הנ"ל מובאים כדברי אגדה ולא כל- כך פשוט שפוסקים מהם הלכה למעשה.
5. האיסור לעלות הוא דווקא מבבל- בשו"ת אבני נזר סי' תנד' סעיף מב' מביא את דברי בעל ההפלאה שמוכיח מהלימוד בגמרא שאיסור העליה הוא דווקא מבבל. חיזוק לדבריו אפשר להביא מרש"י שכותב "כך אסור לצאת מבבל- לפי שיש שם ישיבות המרביצות תורה תמיד" כלומר בבבל יש עניין מיוחד שלא שייך בשאר הארצות.


עם כל האמור לעיל יש לזכור שרוב גדולי ישראל שמתנגדים לציונות ולמדינה אינם מתנגדים מטעם השבועות שכאמור [רוב מניין ורוב בניין של גדולי ישראל מסכימים שלא שייכים כיום], אלא עיקר הסתייגותם נובעת מהחילון שקיים במדינה ושעם ישראל נאסף סביב מנהיגים שאינם שומרים תורה ומצוות. זה כבר עניין לתשובה אחרת...

אלעד, צוות ישיבת הר עציון

כתבות נוספות


Notice: Undefined variable: tmpUrl in /srv/sites/kipa.co.il/public_html/incFiles2021/footer.php on line 368

Notice: Undefined variable: tmpUrl in /srv/sites/kipa.co.il/public_html/incFiles2021/footer.php on line 368