שאל את הרב

חלב נוכרי

צוות ישיבת פתח תקוה 26/03/08 21:18 יט באדר ב'

שאלה

שלום,

למה לא לאכול חלב נוכרי?

זה מנהג או הלכה?

תודה רבה

תשובה

שלום רב

איסור חלב נכרי איננו מנהג שצמח מהעם, אלא גזירה שגזרו חכמים (ע"ז לה ע"ב):
"ואלו דברים של נכרים אסורין... חלב שחלבו נכרי ואין ישראל רואהו"
הטעם לאיסור הוא שחששו שמא יערבב הנכרי חלב טמא בחלב הטהור. טעם נוסף מביאים תוספות בשם הירושלמי, משום שהגויים לא הקפידו לכסות את כליהם, ובחלב מגולה ישנו חשש של איסור גילוי.
לכאורה, ניתן היה לומר שהיום טעמים אלו אינם שייכים היום, שישנה השגחה ממשלתית על ייצור החלב. ואכן כך פוסק הרב פיינשטיין בשו"ת 'אגרות משה' (יו"ד א סימן מז):
"ולכן הרוצה לסמוך ולהקל יש לו טעם גדול ורשאי וכמו שמקילין בזה הרוב בנ"א שומרי תורה וגם הרבה רבנים וח"ו לומר שעושין שלא כדין".
אך ישנם הפוסקים שיש להחמיר בזה (http://www.yeshiva.org.il/ask/?cat=245), ואף הרב פיינשטיין עצמו כתב שבמקום שיש חלב ישראל, ראוי להחמיר (שם, יו"ד ב סימן לה):
"אבל במקומות הרחוקות שאין שם קאמפאניעס מחלב שישראל רואהו, והוא דבר קשה מאד להשיג חלב שישראל רואה בשעת החליבה אף ליחידים אין להם להחמיר".
הסיבה שהחמירו בזה היא שאין לנו יכולת להתיר היום את הגזירה הזו, כפי שמופיע בכללים של הרמב"ם (הלכות ממרים ב, ב):
"בית דין שגזרו גזרה או תקנו תקנה והנהיגו מנהג ופשט הדבר בכל ישראל, ועמד אחריהם בית דין אחר ובקש לבטל דברים הראשונים ולעקור אותה התקנה ואותה הגזרה ואותו המנהג, אינו יכול עד שיהיה גדול מן הראשונים בחכמה ובמנין". (המיקלים סוברים שגזירת חכמים לא הייתה על מצבים של השגחה ממשלתית כפי שיש היום).
בנוסף, אין לנו ודאות שהסיבה בגינה גזרו חכמים את גזירתם היא הסיבות שכתבתי למעלה. ייתכן בהחלט שסיבת האיסור לא ידועה לנו, ועדיין שרירה וקיימת. כך פוסק הגאון בעל 'ערוך השולחן' (יו"ד קטו, ו) בנוגע לחלב נכרי:
"ובאמת כך מקובלני, שכל גזירת חכמים, לבד טעמם הנגלה יש עוד הרבה טעמים כמוסים שלא גילו אותם, והשומע ישא ברכה מאת ד' וישולם גמולו בזה ובבא"
נראה לי שבעל 'ערוך השולחן' שלמד בוולוז'ין קיבל זאת מהגר"א, שכך כתוב בשמו (מעשה רב סע' צז):
"הוא הי' אומר כל מה שאסרו חז"ל או תיקנו איזה תקנה מפני איזה טעם, אף שביטל הטעם הגלוי לנו, תקנתם ואיסורם במקומם עומדת כי הם לא גילו אלא אחד מכמה וכמה טעמים הכמוסים עמהם. ע"כ אסור לעבור על דברי חכמים אף שביטל הטעם הגלוי לנו"
וכך כתב משמו של הגר"א גם ה'משך חכמה' (שמות, פרק יב):
"מקובלים אנו מרבינו הגר"א, דאם כי חז"ל פירשו טעמם, בכל זאת עוד השאירו טמונים בסתר לבבם טעמים לאלפים גדולים ורבים, אבל לא זה לאוזן המון בני ישראל".
נראה לי שדווקא עתה, בשבוע בו קוראים בפרשת שמיני על מאכלות אסורות, ראוי להתחזק בדבר הזה של אכילת מאכלים טהורים, ולהמנע מאכילת חלב נכרי, ולדבר זה ישנן השפעות גם על הצלחתו הרוחנית של האדם ועל לימוד התורה שלו כפי ששמעתי מכמה רבנים חשובים, וכפי שכותב הרב מנחם מנדל שניאורסון זצוק"ל, האדמו"ר האחרון של חב"ד:
"הנה מה שאמרתי לו בהנוגע לחלב עכו"ם הוא - ע"פ סיפור הידוע מכ"ק מורי חמי אדמו"ר, שחלב עכו"ם מעורר ספיקות באמונה, ואלו הדברים שאמרתי לו, ושאם בכל הזמנים היה צריך להזהר מהנ"ל [מחלב נכרי] כמובן ופשוט, על אחת כמה וכמה הנוער דארצות הברית ובפרט באלו הלומדים במוסדות ששם תערובת טוב ורע".

חזק ונתחזק

ידידיה

כתבות נוספות

/
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר