ברכת כלה - נוסח 1

חדשות כיפה 10/09/07 00:00 כז באלול התשסז

ברכת כלה - נוסח 1
ברכת כלה, צילום: shutterstock

ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו.

ויבן ה' אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה

ויביאה אל האדם ויברך אותם אלוקים ויאמר להם:

"פרו ורבו ומלאו את הארץ".

- רבונו של עולם, הריני באה לפניך בשמחה רבה

להודות לך על שהחייתני וקיימתני והגעתני לזמן הזה,

וזיכיתני ביום הזה להנשא ל .

ישמח לבי ויגל כבודי על אשר הודעתני על ידי עבדיך החכמים

שביום חופה מוחלים לכל העוונות.

הנה כי כן, הריני מתחרטת חרטה גמורה על כל מה שעשיתי

נגד עצתך הטובה ועל כל מה שקציצרתי בעבודתך,

ואני רוצה בלב שלם ובנפש חפצה

לשוב בתשובה שלמה לפניך ולעבדך באמת

מכאן והלאה תמיד.

- אבינו שבשמים -

אני ,

הניצבת לפניך היום, מוכנה להנשא ל

בקדושה ובטהרה על ידי חופה וקידושין ושבע ברכות.

יהי רצון מלפניך שתתן לי את האיש שאני נכנסת לחופה עמי,

בסימן טוב ובמזל טוב לאורך ימים ושנות חיים

ונגילה ונשמחה יחד בבנים ובבנות ורוב טוב.

"שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם"

אמן כן יהי רצון



עוד ברכות כלה :

ברכת כלה - נוסח 2

ברכת כלה - נוסח 3

ברכת כלה - נוסח 4

ברכת כלה - נוסח 5