לקראת החג האם מותר לקיים יחסי אישות בראש השנה?

האם ידעתם שישנה הלכה שאומרת שאסור לקיים יחסי אישות בראש השנה? הרב אברהם שמואל מתייחס לאחת מהלכות החג הפחות מוכרות ומה עושים כשליל טבילה יוצא על אחד מימי החג?

חדשות כיפה דניאל וייס 01/09/21 14:47 כד באלול התשפא

האם מותר לקיים יחסי אישות בראש השנה?
צילום: shutterstock

אל בלוג האתר של "ואהבתם" הגיעה שאלה לקראת החגים הבאים עלינו לטובה, ובו נשאל הרב המלווה את האתר, הרב אברהם שמואל, לגבי אשה שטבלה השבוע וימי הטהרה הם גם ימי חג ראש השנה. והרי מובא בהלכה כי מלבד ליל טבילה אין לקיים יחסי אישות בראש השנה. השאלה היא האם ניתן להקל בזה כאשר ימי הטהרה הם קצרים יחסית.

צילום: shutterstock

 

הרב אברהם שמואל משיב כי המנהג לא לקיים יחסי אישות בליל ראש השנה לא נזכר בשולחן ערוך או ברמ"א, אלא מובא ב"מגן אברהם" בשם השל"ה שכתב: "ולכן אל ישמש בליל ראש השנה, אך אם הוא ליל טבילה חייב לקיים עונתו ויחזור ויטבול בשחרית קודם תפילתו ולא ישמש מיטתו בשני הלילות אלא אם כן, היתה טבילת מצוה שלא היתה יכולה לטבול קודם".לכן אז מותר ויחזור ויטבול בשחרית. לשון המגן אברהם הוא "אל ישמש" כלומר אסור לקיים יחסי אישות, אך מצד שני, איסור זה אינו קיים בליל הטבילה. דין זה הובא גם במשנה ברורה בשם החיי אדם, אך בלשון יותר מרוככת: "יש מאחרונים שכתבו שנכון למנוע עצמו מלשמש מטתו בשני לילות של ראש השנה, אלא אם כן היתה ליל טבילה דאז חייב לקיים עונתו ויחזור ויטבול בשחרית. אכן אלו האנשים האוכלים לשובע בטנם או ח"ו שנכנס במחשבתו הרהור אשה יותר טוב שישמש מטתו מח"ו שיבא לידי עבירה ויחזור ויטבול בשחרית".

צילום: shutterstock

בשורה התחתונה: לפי המשנה ברורה, מנהג זה הוא רק של 'חלק' מהאחרונים, והוא גם מסתייג ממנה לבסוף באומרו שאם מנהג זה יוביל להרהור עבירה, עדיף לקיים יחסי אישות. לעומתם, כתב היעב"ץ בסידור 'בית יעקב', את הדברים הבאים: "יש מחמירים לגזור פרישות דרך ארץ ביום טוב הגדול הזה שנפקדו בו העקרות הצדקניות, ולא ידעתי מנא ליה". גם בדברי האריז"ל לא מצינו כן. על כל פנים בליל טבילה ודאי שאסור למנוע. בדבריו משמע שהוא מסתייג מהמנהג מכל וכל, ואף מעיר בציניות שבליל ראש השנה דווקא נפקדו העקרות הצדקניות, ולכן אדרבה, אולי זה דווקא סגולה לקיים יחסי אישות בליל זה.

לכן, הלכה למעשה בתשובה לשאלה, היא כי הרב סובר שכיון שהמשנה ברורה והיעב"ץ נשמע שהם מסתייגים ממנהג הפרושים, ולכן יש להחשיב מצב יוצא דופן כמו מחזור קצר, לשימוש בליל טבילה שלפי דעת כולם אסור להחמיר בכך. ועל כן מותר לכם לקיים יחסי אישות, ולשם מעלה נוספת של טהרה, אפשרי כי הגבר יטבול בבוקר שלמחרת לפני התפילה, אפשר לטבול לשם טהרה נוספת.

 

בשיתוף אתר ואהבתם