קבלת התורה - חודש סיון

"בשלושה דברים ניתנה התורה , באש במים ובמדבר" - מעט גימטריא לקראת חודש סיון

חדשות כיפה הרב מרדכי ארצי 15/12/02 00:00 י בטבת התשסג

קבלת התורה בשנת 2448 לבריאת העולם כלומר לפני 3312 שנה .
אנו עומדים לפני חג מתן תורה . קראנו השבת בחומש במדבר בפרשת במדבר הפרשה הראשונה שבספר . " וידבר ה' אל משה במדבר סיני…" . חכמנו ז"ל אמרו : בשלושה דברים ניתנה התורה , באש במים ובמדבר . מה אלו חינם לכל באי עולם , כך דברי תורה חינם הם .
(מדרש רבא ) . מעירים על כך חכמי ישראל : שלושה דברים אלו : האש , המים והמדבר מורים לאדם את הדרך שעליו לילך בה כדי לעלות במעלות התורה והיראה .
האש – זו שלהבת דקה . הלהט וההתלהבות שבלב ישראל לאביהם שבשמיים .
המים – זו שפלות הרוח , יישוב הדעת וצלילות המחשבה .
המדבר – זה סמל הצניעות וההסתפקות במועט .
כמאמר חז"ל במסכת אבות פרק ו' : " כך היא דרכה של תורה , פת במלח תאכל , מים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה , אם אתה עושה כך אשריך וטוב לך . אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא " . ונמשיך…
באש – רמז לאברהם אבינו ע"ה שקפץ לכבשן האש למען אמונתו – זוהי מסירות נפש של יחיד .
במים – רמז לנחשון בן עמינדב שקפץ לים סוף בראש המוני בני ישראל . זוהי מסירות נפש של רבים .
במדבר – רמז למעשה אבותינו שהלכו ארבעים שנה במדבר, בארץ לא זרועה מתוך דבקות ואמונה בה' יתברך – זוהי מסירות נפש מתמדת של כלל ישראל שאין גדולה הימנה .

שמות חג השבועות טמונים באותיות החג :
ש – שבועות , ב – בכורים , ו – ו' בסיון , ע – עצרת , ת – תורה כלומר מתן תורה .

ןלסיום :
ראיתי בסידורו של האדמו"ר מקאליב שליט"א - קול מנחם .
שלוש פעמים ביום אנו אומרים בסוף תפילת שמונה עשרה :
"ונפשי כעפר לכל תהיה פתח ליבי בתורתך , ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי " .
א ברהם אבינו אמר : " ואנוכי עפר ואפר" .
ד וד המלך אמר : " ואנוכי תולעת ולא איש " .
מ שה רבינו אמר : "ונחנו מה ".
ר"ת אדם : אברהם , דוד , משה . כאשר כל אחד מאיתנו ירגיש את עצמו כעפר , אז נזכה גם ו – " לפתח לבי בתורתך " והמטרה היא : " ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי" . העפר הוא המשותף ומביא תועלת לכל נבראי עולם , ונהייה ראויים לקבלת התורה אמן כן יהי רצון אמן ואמן .