בחודש השלישי – חידוש דברים אני עושה

חודש סיון מפורסם בזכות מתן תורה אך, מתברר שזה לא הסיבה היחידה לחשיבותו...

חדשות כיפה צוות מעלה 16/12/02 00:00 יא בטבת התשסג

"בחודש השלישי – בא חודש. בשעה שנגלה הקב"ה על משה בסנה, התנה עמו ואמר לו: "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה" (שמות ג, י"ב). והיה משה מצפה ואומר, אימתי הוא בא?! אלא כיון שהגיע הקץ, א"ל הקב"ה בא חודש שהיית מצפה לו – בחודש השלישי. אינו אומר בירח השלישי כשם שהוא קורא לחודשים אחרים, בירח זיו, בירח בול, בירח איתנים, אלא בחודש השלישי. אמר ר' יהודה ב"ר סומא: "אמר להם הקב"ה, חידוש דברים אני עושה ומחדש אתכם" (פסיקתא דרב כהנא, בחודש השלישי).

הדגש בפסוק הוא על "החודש השלישי באחד לחודש" ועל כן יש לומר שיחודו של ראש חודש הוא לא בגלל מתן תורה, שהרי מתן תורה היה בו' בחודש ולא בראש חודש.
על כן נראה שמשה ציפה לחודש זה משום שהקב"ה הבטיחו שבחודש זה "תעבדון את האלוקים על ההר הזה" וזאת כתשובה לשאלתו של משה: "וכי אוציא את בנ"י ממצרים, מה זכות יש בידם שאוכל להוציאם" (שמו"ר פ"ג).
שהרי בכל מהלך יציאתם ממצרים בני ישראל היו נפעלים וזכו בכל המעלות לא בגלל זכותם, אלא בגלל רצונו של הקב"ה.
לכן שאל משה רבינו, מתי יגיעו בנ"י למדרגה שיזכו במעלתם מצד מעשיהם שלהם.
על כך ענה לו הקב"ה "בחודש השלישי", אולם אין הכוונה למתן תורה, שהרי גם מתן תורה היה בכפייה מצד הקב"ה.
על כן נראה שהכוונה היא לימים שלפני מתן תורה, שהיו ימי הכנה של בני ישראל לקבלת תורה מצד עצמם.
ועל כך אמר הקב"ה למשה: "בא חודש שהיית מצפה לו" וזהו "חידוש הדברים" שהיה הקב"ה מחדש אתכם.

(ע"פ "פרי צדיק" – רבי צדוק הכהן, לר"ח סיון)