נשים וספירת העומר

האם נשים חייבות בספירת העומר?

חדשות כיפה הרב דוד הורדן 15/12/02 00:00 י בטבת התשסג

ש: האם נשים חייבות בספירת העומר?
ת: המגן אברהם הביא בשם הרמב"ם שנשים פטורות משום שזהו מצוות עשה שהזמן גרמא וממשיך המגן אברהם וכותב "ומיהו כבר קבלו עליהם מצווה זו כחובה".
והרמב"ן חלק על הרמב"ם ודעתו שאין זה מצוות עשה שהזמן גרמא ויש שכתבו שאפילו אם נאמר שזו מצוות עשה שהזמן גרמא, כיון שהתורה תלתה את המצווה במצוות הפסח, כשם שחייבות במצוות הפסח, כך חייבות גם במצוות ספירת העומר. אמנם בספר מנחת חינוך, תמה על המגן אברהם ודעתו שלא נמצא בשום מקום שנשים קיבלו מצווה זו עליהן כחובה.
וע"פ הזהר הקדוש וכתבי האר"י אין לנשים לספור ספירת העומר.
וכתב המשנה ברורה שבמדינותינו לא נהגו הנשים לספור, בודאי יטעו ביום אחד.
אמנם למעשה יש הנוהגות כפשיטות דברי המגן אברהם וסופרות בברכה והעושות כן, צריכות לעשות מאמץ לא לשכח לברך בשום לילה. (כמובן שגם הגברים צריכים להיזהר בזה, אלא שלקחתי בחשבון שהגברים מתפללים במנין וודאי לא ישכחו).