כוונות נר חנוכה: כנגד אימהות האומה

כוונות קצרות הראויות להיאמר לפני הדלקת נרות בכל אחד משמונת ימי החנוכה, כוונות המוסבות על דמויות מופת מאימהות האומה

חדשות כיפה ד"ר יעל לוין 16/12/14 17:04 כד בכסלו התשעה

מוגשות כאן כוונות קצרות הראויות להיאמר לפני הדלקת נרות בכל אחד משמונת ימי החנוכה, כוונות המוסבות על דמויות מופת מאימהות האומה.תוכני הכוונות נתנסחו על פי מגוון מקורות מאוצרותינו, רובם בתורת הנגלה ומיעוטם בתורת הנסתר. חלק מהכוונות מתמצתות את פועלן של הדמויות המוזכרות, ועולה ומתגלה בהן עולמן הרוחני של אימהות האומה.

להלן מובאים נוסחי הכוונות ולאחריהם מראי מקומות למקורות שעליהם הן מושתתות. הכוונות אינן מיועדות להיאמר בידי נשים בלבד, כי אם בידי הציבור בכללו.

הנני מוכן/נה ומזומן/נה להדליק נר ראשון של חנוכה כנגד בתו של מתתיהו שבזכותה נעשתה תשועה גדולה לישראל.1

הנני מוכן/נה ומזומן/נה להדליק נר שני של חנוכה כנגד רחל ולאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל.2

הנני מוכן/נה ומזומן/נה להדליק נר שלישי של חנוכה כנגד שלושה גואלים; משה, אהרן ומרים,3 ועל ידם ניתנה תורה לישראל.4

הנני מוכן/נה ומזומן/נה להדליק נר רביעי של חנוכה כנגד ארבע אמהות; שרה, רבקה, רחל ולאה, שבזכותן נתברך אברהם - ועם ישראל כולו - בארבע ברכות: "וַאֲבָרֶכְךָ", "וֶהְיֵה בְּרָכָה", "וַאֲבָרֲכָה מְבָרְכֶיךָ", "וְנִבְרְכוּ בְךָ" (בראשית יב, ב-ג).5

הנני מוכן/נה ומזומן/נה להדליק נר חמישי של חנוכה כנגד חמש בנות צלפחד: מַחְלָה וְנֹעָה חָגְלָה מִלְכָּה וְתִרְצָה,6שהיו חכמניות, דרשניות וצדקניות,7והן כנגד חמישה חומשי תורה.8

הנני מוכן/נה ומזומן/נה להדליק נר שישי של חנוכה כנגד שש אמהות: שרה, רבקה, רחל, לאה, בלהה, זלפה,9 ראשי תיבות "ש"ר ברז"ל",10והן כנגד שש המעלות של כיסא הכבוד.11

הנני מוכן/נה ומזומן/נה להדליק נר שביעי של חנוכה כנגד שבע הנביאות שעמדו לישראל: שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר,12והן כנגד שבע מידות המקבלות.13 [=שבע הספירות בקבלה]

הנני מוכן/נה ומזומן/וה להדליק נר שמיני של חנוכה כנגד חנה הנביאה, שהלכות גדולות נלמדו מפרשתה, הלכות תפילה והלכות דרך ארץ.14

הערות

1. "מדרש לחנוכה (נוסחא ג')", בית המדרש, חדר ו, עמ' 2-3. וראו י' לוין, "חג שחרור האישה", מעריב, כ"ה בכסליו תשס"ח, 5 בדצמבר 2007, המגזין, עמ' 6. (המאמר נמצא במרשתת).

2. רות ד, יא.

3. תנחומא, תרומה, י. ראו י' לוין, "מרים הנביאה כגואלת בגאולת מצרים - עיון בספרות חז"ל ובספרות הראשונים", אשה ויהדותה, בעריכת ט' כהן, ירושלים תשע"ג, עמ' 247-259.

4. ראו י' לוין, "הוראת התורה על ידי מרים", הצופה, ט"ז במרחשוון תשס"ב, 2 בנובמבר 2001, סופרים וספרים, עמ' 11-12.

5. בראשית רבה, לט, יא, מהדורת תיאודור-אלבק עמ' 374.

6. ראו במדבר כז, א-יא; לו, א-יג; יהושע יז, א-ד.

7. בבא בתרא קיט ע"ב. ראו י' לוין, "אחת מי יודע?", פסח - עיונים, מקור ראשון, ערב פסח, י"ד בניסן תשע"א, 18 באפריל 2011, עמ' 12-13.

8. זהו מדרש יוצר מאת כותבת שורות אלה.

9. שיר השירים רבה, ו, ד, ב, לג ע"ג-ע"ד; פסיקתא דרב כהנא, מהדורת מנדלבוים, ויהי ביום כלת משה, ז, עמ' 11-12 ומקבילות.

10. על כוחן של זכויות בלהה, רחל, זלפה ולאה, שראשי תיבותיהן הם "ברז"ל", לפעול להינצל מן הדינים הקשים, ראו ר' צבי הירש קאיידנור, קב הישר, ורנקבורט דמיין תס"ה, פרק מז, צד ע"ב-צד ע"ד. ראשי התיבות של "שרה רבקה" "ש"ר" נערך על ידי.

11. אסתר רבה, א, יב, ד ע"א.

12. מגילה יד ע"א-ע"ב.

13. רבנו בחיי, ביאור על התורה, מהדורת שוול, שמות טו, כ, עמ' קלה. ראו י' לוין, "שבע נביאות ושבע ספירות - עיונים בפרשנות קבלית", דעת 44 (תש"ס), עמ' 123-130.

14. ברכות לא ע"א. ראו י' לוין, "'ותתפלל חנה' - על פרשת חנה ותפילתה בליטורגייה", מסכת ד (תשס"ו), עמ' 81-111.

להורדה בתצורת PDF