הרב אריאל: "המכונית האוטומטית - חילול שבת מהתורה"

רבה של רמת גן הגיב בנחרצות למאמר שדן בצדדים הלכתיים שונים של הרכב העתידני, וכתב כי יש "להימנע מכל דיון בפרטי פרטים של הנושא", מחשש להסקת מסקנות שגויות. כותב המאמר בתגובה: "חלילה שישמע שברצוני להתיר את האסור ולטהר את הטמא"

חדשות כיפה חדשות כיפה 25/12/17 17:26 ז בטבת התשעח

הרב אריאל: "המכונית האוטומטית - חילול שבת מהתורה"
רכב אוטונומי, צילום: shutterstock

"את אשר יגורתי בא. תלמידי חכמים מתחילים להתפלפל בנושא המכונית האוטומטית (או אוטונומית) בשבת, מבלי להביא בחשבון את ההשלכות החמורות שיש לעצם הדיון", כך כתב רבה הראשי של רמת גן, הרב יעקב אריאל, בתגובה למאמר בנושא שפורסם בכתב העת "המעין".

בגיליון תשרי תשע"ח של כתב העת פורסם מאמרו של הרב איתן קופיאצקי, שבו הוא דן בצדדים שונים של המכונית האוטומטית."אמנם לבסוף הוא מציע שגוף כלשהו ייקח אחריות ויאסור את השימוש בה", כתב הרב אריאל, "אך זאת רק לאחר רשימה של סיבות שונות להיתר כגון 'עובדין דחול' שלדעתו אינו איסור ברור, בפרט לאחר שייווצר חלילה מנהג להתיר. ומי יהיה אשם ביצירת מנהג כזה?", שאל.

לדברי הרב אריאל, "בימינו, שיש כל מיני גופים ואישים המכריזים על עצמם כבני סמכא ו'עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו', מי ערב לכך שהם לא יסתמכו על ההוא אמינא שלו, ויתירו את חילול השבת בפרהסיא? ובפרט שהמאמר פורסם בבטאון סולידי ואחראי כמו 'המעין'.ישתקע הדבר ולא ייאמר.

"גם אם נניח שההגדרה ההלכתית של האיסור היא 'עובדין דחול', משמעותו בנידון דידן הפוכה מהמקובל. כאן המשמעות היא הפיכת שבת קודש ליום חול ממש, חלילה. כל מי שעיניו בראשו מבין שאם תותר חלילה המכונית האוטומטית יש חשש רציני שהשבת תתבטל מן העולם.

לשיטתו, "לפני כל דיון בנושא חייבים להביא בחשבון את דעת הרמב"ן (ויקרא כג, כד) האוסר מסחר בשבת מן התורה, שנאמר 'יהיה לכם שבתון', למרות שכל המלאכות הנעשות בו אינן מן התורה, אך בסך הכול אין כאן שבתון. זו מצווה מן התורה ואין אלו דברי פרשנות גרידא, אלא הלכה למעשה - ראה ריטב"א ר"ה לב, ב, וכן פסק גם הראי"ה קוק ב'שבת הארץ' פרק א הל' א.

"על כגון דא אמרו חז"ל 'חכמים היזהרו בדבריכם שמא ישתו התלמידים הבאים אחריכם... ונמצא שם שמים מתחלל'".

בסיום תגובתו כתב הרב אריאל: "אני מציע בזאת לחבריי הרבנים להימנע מכל דיון בפרטי פרטים של הנושא, גם אם כוונתם לאסור, כי יש מתחכמים שידחו את ראיותיהם ויסיקו מסקנות הפוכות. יש להתייחס לנושא זה בצורה אקסיומאטית וחד-משמעית: הנוהג במכונית אוטומטית בשבת עובר על איסור מהתורה, ודינו כמחלל שבת בפרהסיא, על כל המשתמע מכך. דיון בנושא זה יכול להיערך רק במסגרת פנימית של העוסקים בביטחון וברפואה בלבד".

בתשובה לתגובתו של הרב אריאל כתב הרב קופיאצקי: "לכבוד מורי ורבי, קטונתי. חלילה שישמע דבר כזה, שברצוני להתיר את האסור ולטהר את הטמא. ההפך הוא הנכון: כל רצוני הוא להעלות על נס בבמה הלכתית מכובדת שישנו חדש שעומד לא על הפתח אלא נמצא כבר בבית ועלינו לדון בו. לכן כתבתי, כפי שציין כבוד הרב, שעל אלו המוסמכים לכך לדון בנושא בתחום שלהם.

"עם ישראל צריך להיות 'לאור גוים' בכל נושא. נכון להיום בעולם משקיעים עם מימון עתק פרופסורים ופילוסופים שידונו בנושא של בינה מלאכותית, והשלכותיה המוסריות והחוקיות. חלילה לנו להגרר אחרי מסקנותיהם.

"אם יורשה לי, אבקש לשמוע את חוות דעת כבוד תורתו על השימוש במכונית אוטונומית כמסיעה רופאים ואחיות למשמרות, וכן בכל הנוגע למי אחראי בדיני ממונות ונפשות".