נרות שבת

כיצד תנהג אישה ששכחה להדליק נרות שבת?

חדשות כיפה הרב דוד הורדן 18/12/02 00:00 יג בטבת התשסג

ש: מה תעשה אשה ששכחה להדליק נרות שבת?
ת: אשה ששכחה פעם אחת להדליק, תדליק כל ימיה נר אחד יותר ממה שהיתה רגילה.
וכן אם שכחה כמה פעמים תדליק תמיד נר אחד יותר, על פעם ששכחה. והוא משום היכר שתהא זהירה מכאן ולהבא ולכן אם מחמת אונס לא הדליקה, אינה צריכה להוסיף.
אולם בספר שש"כ, מתלבט בדין זה שהרי היום אנחנו מדליקים ממילא נורות שבת לכבוד שבת וגם אם לא נדליק נרות שבת לא נהיה באפילה, כיון שעיקר סיבת ההדלקה היא שלא נהיה באפילה בשבת.
וכך פוסק הגר"ע יוסף שאם היה אור בבית, אין צריך להחמיר.
ויש פוסקים האומרים שגם בימינו יש להחמיר ולהוסיף נר כל שבת, זאת כנראה כיון שלדעתם, אין יוצאים ידי חובה בחשמל.