דיני קידוש לבנה

דיני קידוש לבנה

חדשות כיפה הרב דוד הורדן 15/12/02 00:00 י בטבת התשסג

חייבין לקדש את הלבנה בכל חודש ואים מקדשים אותה אלא כשהוא ודאי לילה, שנראית זריחתה על גבי הקרקע וראוי ליהנות מאורה. אם נתכסית בענן אין מקדין אותה, אלא אם כן הוא דק וקלוש (ודעת הגר"מ אליהו שליט"א שאפילו בענן דק לא יברך). ואם התחיל לברך ואחר כך נתכסית בעב גומר את הברכה, אבל אם הוא משער שלא יוכל לגמור את הברכה קודם שתתכסה אסור לו להתחיל.
אין לקדשה רק תחת שמים ולא תחת גג, אך אם אין לו מקום נקי או מחמת אונס אחר, יכול לקדשה גם בתוך הבית בעד החלון.
מצוה מן המובחר לקדשה במוצאי שבת כשהוא מבושם ומלובש בבגדים נאים, אך אם מוצאי שבת יהיה לאחר עשרה ימים מן המולד, או שיש איזה חשש שמא לא יוכל לקדשה, אין ממתינים למוצאי שבת.
מצוה לקדשה באסיפת עם, משום דברוב עם הדרת מלך. אבל אל יתעכב בשביל זה כי מצות זריזין מקדימין, דוחה למצות ברוב עם.
אין מקדשין אותה עד שיעברו לכל הפחות שלשה ימים מן המולד ויש ממתינים שבעה ימים.