התחדשות רוח ישראל

בתקומת ישראל בארצו תחודש הרוח ומכאן לכל העמים

חדשות כיפה מרן הראי''ה 15/12/02 00:00 י בטבת התשסג

על ידי תחייתם של ישראל בארץ ד', יחודש הרוח, ורעיון אלהי עליון, איתן ומזוקק, יופיע מנאות יעקב, לטהר את הרוח הדתי שבכל מלא עולם, ועימו יחד, יטוהר הרוח הפרטי, האישי, והרוח, החברתי של האדם, והדר הקודש של אור התורה, האלוהית, ופאר נשמת אלהים חיים, המפעם בעם פלאות זה, יגלה ויראה בעוצם עיזוז נוראותיו, ועל דור בנינו, בני החופש האמיתי, הקדוש והנשגב, ישוב ויופיע אור הזוהר של רוח הקודש בעיזוז חילו, וסגולת הנבואה הנאמנה בכל מופלאותיה ונצח הודה, ברעם גבורתה ונועם חמדתה, תחל לסול מסילות בלב דור נאור וכביר באמת, לדבר שלום ואמת אל כל העמים תחת כל השמים.