מסמך: ההסכם הקואליציוני המלא של "הבית היהודי"

חברי ועידת "הבית היהודי" יאשרו את ההסכם הקואליציוני שחתמה המפלגה מול "הליכוד ביתנו". מהם ההישגים, מהן ההתחייבויות ומה עם האותיות הקטנות? המסמך המלא

חדשות כיפה חדשות כיפה 17/03/13 14:44 ו בניסן התשעג

הסכם קואליציוני לכינון הממשלה ה-33 למדינת ישראל

שנערך ונחתם בין -

סיעת "הליכוד - ישראל ביתנו " בכנסת ה-19 (להלן: "הליכוד - ישראל ביתנו")

לבין-

סיעת "הבית היהודי - מייסודם של האיחוד הלאומי והמפד"ל החדשה (הבית היהודי) " בכנסת ה-19 (להלן: "הבית היהודי")

הואיל ונשיא המדינה הטיל על חבר הכנסת בנימין נתניהו את התפקיד להרכיב ממשלה וזה האחרון הסכים לכך, הכל כהוראת סעיף 7 לחוק יסוד: הממשלה;

והואיל וחבר הכנסת בנימין נתניהו מבקש להרכיב ממשלה שתזכה לאמון הכנסת (להלן: "הממשלה");

והואיל והבית היהודי מונה שנים עשר חברי כנסת;

והואיל והצדדים להסכם זה מבקשים לקיים קואליציה יציבה, שתביע אמון ותתמוך בממשלה ובפעילותה, למשך כל תקופת כהונתה של הכנסת ה-19;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

המבוא

1. המבוא להסכם זה ונספחיו הינם חלק בלתי נפרד מתוכנו.

2. להסכם זה מצורף כחלק בלתי נפרד הימנו :

נספח א': קווי היסוד של מדיניות הממשלה

נספח ב': דרכי עבודתה של הקואליציה בכנסת

נספח ג': המתווה המשותף

נספח ד' מכתב סיעת הבית היהודי לרוה"מ.

3. הצדדים מסכימים על חשיבות שמירתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ועל חשיבות השמירה על גבולות בני הגנה.

4. לצד הסכם זה יבואו בעתיד הסכמים עם סיעות נוספות בכנסת. הסכמים אלה לא יעמדו בסתירה במפורש או במשתמע להוראותיו של הסכם זה.

5. הסכם זה וכמותו כל ההסכמים עם המצטרפים לקואליציה יפורסמו לציבור בדרך הקבועה בחוק.

6. הצדדים להסכם זה רואים חשיבות לאומית בהקמת ממשלה רחבה, ככל האפשר.

7. צרוף של מפלגות נוספות לקואליציה המרכיבה את הממשלה ה33 יעשה אך ורק בהסכמה מפורשת ובכתב של סיעת הבית היהודי.

קואליציה

8. סיעות הליכוד - ישראל ביתנו והבית היהודי הסכימו בדבר קיום קואליציה עד תום כהונתה של הכנסת ה-19.

9. סיעות הליכוד - ישראל ביתנו, הבית היהודי ויתר הסיעות המצטרפות לקואליציה, יביעו אמון בממשלה עת תתייצב לפני הכנסת, תודיע על קווי היסוד של מדיניותה (נספח א'), על הרכבה ועל חלוקת התפקידים בין השרים ויגבשו רוב יציב לפעילותה.

10. פעילות הקואליציה בכנסת, דרכי עבודתה וחלוקת התפקידים בה מוסדרים במסמך דרכי עבודת הקואליציה (נספח ב'). הסיעות השותפות לקואליציה ינהגו על פי המפורט במסמך האמור ויפעלו לאכיפת משמעת קואליציונית על הסיעות ומשמעת סיעתית. היה וייוודע, כי בהצבעה בוועדה בכוונת ח"כ מסיעת הבית היהודי להפר את המשמעת, כי אז יוחלף על-ידיה בח"כ אחר בטרם ההצבעה הרלבנטית.

11. סיעת הבית היהודי ושאר הסיעות השותפות לקואליציה, מתחייבות לתמוך ולהצביע בעד בחירתם של המועמדים השונים לתפקידים בממשלה ובכנסת, הן מטעם סיעת הליכוד - ישראל ביתנו והן מטעם הסיעות האחרות השותפות לקואליציה, לכלל התפקידים והכהונות השונות, לרבות אלו שאינם מיועדים דווקא לסיעת הבית היהודי על פי הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייבת סיעת הבית היהודי לתמוך לתפקיד יו"ר הכנסת במועמד ראש הממשלה אשר יאושר ע"י סיעת הליכוד - ישראל ביתנו.

הממשלה והכנסת

12. סיעת הליכוד - ישראל ביתנו וסיעת הבית היהודי וכמותן הסיעות המצטרפות לקואליציה מתחייבות לפעול במשותף בממשלה ובכנסת לקידום יעדי הממשלה ולהשגתם.

13. בעת כינון הממשלה יביא ראש הממשלה לפני הכנסת את הרכב ממשלתו כאשר 3 שרים בה מטעם סיעת הבית היהודי כדלקמן:

13.1 שר הכלכלה והמסחר (שמו של משרד התמ"ת ישונה למשרד הכלכלה והמסחר) השר לשירותי דת, שר לענייני ירושלים והתפוצות

13.2 שר הבינוי והשיכון (כולל האחריות על רמ"י).

13.3 השר לאזרחים ותיקים.

13.4 סגן השר לשירותי דת .

13.5 סגן שר החינוך .

14. יו"ר הבית היהודי יכהן כחבר וועדת השרים לעיניני בטחון לאומי (הקבינט הבטחוני מדיני) ובכל פורום ממשלתי מדיני ומדיני בטחוני וכלכלי שבהם מכהן רוה"מ. כן יהיה יו"ר הבית היהודי חבר בצוות השרים שיוקם לעניין תהליך השלום עם הפלשתינאים בראשות ראש הממשלה ובהשתתפות שרת המשפטים, שר הביטחון, שר החוץ ושר האוצר.

14.1 משרד ירושלים והתפוצות לא יכלול כל יחידה הקיימת במשרד ההסברה ובכלל זה לא יכלול את לפ"מ, לע"מ ומרכז ההסברה. למשרד יועברו האחריות , התקציבים וועדות ההיגוי של הפרוייקטים תגלית, מסע, ועדת התיאום, הפורום למאבק באנטישמיות, וכן יועברו שטחי הפעלה התקציבים והתפקידים של המשרד לענייני ירושלים ובכלל זה פמ"י, והרל"י. בחוק לפיתוח ירושלים, השר לענייני ירושלים יהיה השר האחראי על הרל"י. ועדות ההיגוי השונות בנושא ירושלים יהיו באחריות המשרד. תוכנית מרום והקרן למורשת הכותל יישארו במשרד ראש הממשלה. ראש הממשלה יבחן תוך התייעצות עם יו"ר הבית היהודי האם ניתן להעביר חלקים מסויימים מתוך תוכנית מרום אל המשרד לענייני ירושלים. ראש הממשלה יהיה יו"ר וועדת השרים לענייני ירושלים. סעיפי ספר התקציב העומדים לרשות משרד התפוצות יעמדו בעינם. למען הסר ספק, אין באמור כדי לפגוע בסמכות הממשלה והכנסת לקבוע את הסכומים שיעמדו לרשות המשרד במסגרת סעיפי התקציב.

14.2 יו"ר הבית היהודי יכהן כיו"ר וועדת המשנה של הקבינט הכלכלי חברתי לענייני יוקר המחיה, הריכוזיות במשק ועידוד התחרותיות במשק. הוועדה תוקם בתוך 30 יום מיום כינון הממשלה .

14.3 יו"ר הבית היהודי יכהן כחבר וועדת שרים לענייני הפרטה וכמ"מ יו"ר הוועדה.

14.4 הקבינט הכלכלי חברתי יטפל בהבטחת זכויותיהם של אנשי המילואים על פי תוכנית שיגיש יו"ר הבית היהודי. היה ויוצר הצורך תוקם וועדת משנה של הקבינט הכלכלי חברתי לעניין זה ושר מהבית היהודי יכהן כיו"ר הוועדה.

14.5 למשרד הכלכלה והמסחר יועברו בתוך 30 ימים תחומי הפעולה הבאים (לרבות כלל הסמכויות, התקנים והתקציבים הנגזרים מכך):

א.מנהלת השרות האזרחי. מנהלת זו תותאם בהיקפה ובתקציבה לאתגרים החדשים הנובעים מיישום המתווה המשותף.

ב. מנהלת תנופה. מנהלת תנופה תהיה באחריות שר מהבית היהודי על פי החלטת יו"ר הבית היהודי.

15. יו"ר רשות מקרקעי ישראל יהיה מר משה כחלון, והצדדים מתחייבים להעביר בכנסת את שינויי החקיקה הנדרשים לשם הצבת מר כחלון בתפקיד זה. רמ"י תיוותר באחריות משרד הבינוי והשיכון.

16. תוקם מנהלת לזהות יהודית במשרד לשרותי דת שתתמוך בפעילויות שונות העוסקות בתחום זה.

17. למשרד לשרותי דת יעברו בתוך 30 ימים מיום כינון הממשלה, הרבנות הראשית כיחידת סמך , המקומות הקדושים (ממשרד התיירות) ומערך הגיור.

18. המשרד לשרותי הדת יהיה המשרד הממונה על השמיטה ויוענקו לו כלל הסמכויות הנגזרות מכך והתקציבים הנצרכים, וזאת מבלי לפגוע בסמכויות משרד החקלאות בנושא.

19. לבית היהודי יהיו שני שרים חברים בוועדת השרים לענייני התיישבות. שני שרים מסיעת הבית היהודי יהיו חברים בקבינט החברתי כלכלי.

20. שני שרים מסיעת הבית היהודי יהיו חברים בועדת שרים לחקיקה.

21. שר מסיעת הבית היהודי יהיה יו"ר וועדת השרים לסיוע למפוני גוש קטיף.

22. נציג מסיעת הבית היהודי יכהן כחבר מטעם הקואליציה בוועדה למינוי דיינים.

23. שר מסיעת הבית היהודי יהיה חבר בוועדת השרים לענייני הנגב והגליל.

24. ח"כ מטעם הבית היהודי יכהן כסגן יו"ר הכנסת.

25. ח"כ מטעם הבית היהודי יכהן כיו"ר ועדת הכספים.

26. ח"כ מסיעת הבית היהודי יכהן כיו"ר הוועדה המיוחדת בכנסת ליישום המתווה המשותף.

27. נציגי הקואליציה בגוף הבוחר של הרבנות הראשית יתואמו עם סיעת הבית היהודי.

28. הממשלה תשלים את הליך החקיקה על מנת שכהונת הרבנים הראשיים הנוכחיים תוארך עד לבחירת רבנים ראשיים, ובלבד שכהונה זמנית זו לא תוארך מעבר לארבעה חודשים.

29. יושלם הליך החקיקה המאפשר לרב ראשי מכהן להתמודד לבחירת הרב הראשי הבא (תיקון סעיף 5 ג).

30. הממשלה תאשר את המלצות וועדת המל"ג התורני כפי שאושרו ע"י שר החינוך בשנים עברו.

31. משרד ההסברה יבוטל. הליך ביטול משרד ההסברה יבוצע ע"י משרד ראש הממשלה וכל הסמכויות שלו יאוחדו במסגרת מערך ההסברה הלאומי שבמשרד ראש הממשלה.

32. הקבינט המדיני - בטחוני יהיה בעל סמכויות אופרטיביות לקבלת החלטות ללא אישור הממשלה בכפוף לקבוע בדין.

33. האחריות והתקציב למנהלת לסיוע לגרעינים חברתיים (גרעינים תורניים) תרוכז במשרד אחד שיקבע בתוך 90 יום בתאום בין ראש הממשלה לבין יו"ר הבית היהודי.

34. ראש הממשלה לא ישתמש בסמכותו על פי סעיף 22ב' לחוק יסוד: הממשלה ובסמכותו על פי סעיף 26(3) לחוק יסוד: הממשלה ככל שמדובר בשר הנמנה עם סיעת הבית היהודי, אלא לאחר התייעצות עם יו"ר הבית היהודי מתוך שאיפה לפעול בהסכמה.

35. העברת סמכויות ושינויים מבנים ביחידות המשרדים במשרדים שיכהנו בהם שרים מהבית היהודי יעשו רק בהסכמת יו"ר הבית היהודי.

36. בוועדות השרים הקיימות ובכלל זה בוועדות שיוקמו במהלך כהונתה של הממשלה ה- 33 יכהנו שרים מטעם הבית היהודי במספר התואם את חלקה היחסי של הבית היהודי בממשלה, אלא אם כן על פי חוק או תקנון הממשלה קבוע אחרת ואלא אם כן יוסכם אחרת. לעניין זה וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט הביטחוני) לא תחשב כוועדת שרים לעניין סעיף זה.

37. שינויי חקיקה בנושאי דת יהיו בהסכמת כל מרכיבי הקואליציה.

38. התבקש ראש הממשלה על ידי יו"ר הבית היהודי להפסיק את כהונתו של שר הנמנה עם סיעת הבית היהודי ו/או למנות שר במקומו, יפעל ראש הממשלה בהתאם לבקשה זו על פי הסמכות המוקנית לו בחוק יסוד: הממשלה.

39. מוסכם על הצדדים כי יחוקק חוק להגברת השוויון בנטל על פי העיקרון שבו אזרחי ישראל יתרמו את חלקם לנשיאה בנטל בהתאם לתוכנית המצורפת להסכם זה כנספח ג'.

40. מוסכם על הצדדים כי חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמנהל) יעוגן בחוק יסוד הכנסת לא יאוחר מ- 90 יום לאחר כינון הממשלה.

41. הממשלה תפעל למימוש תכנית הדיור הלאומי כפי שתוכן ע"י משרד השיכון בתאום עם משרד ראש הממשלה.

42. הצדדים יתמכו בהצעת חוק יסוד: הגברת המשילות ושינוי שיטת הממשל המצורפת להסכם זה כנספח ה'.

43. הצדדים יפעלו לטיפול במצב הדיור בישראל ויפעלו להורדת מחירי הדיור.

44. הצדדים יפעלו להורדת יוקר המחיה מתוך מטרה לקיים צדק חברתי ולצמצם פערים חברתיים.

45. הצדדים יפעלו לחיזוק שלטון החוק בישראל וליישומם של ערכי הדמוקרטיה.

46. הצדדים יפעלו למאבק ללא פשרות בגילויי הגזענות על כלל צורותיה.

47. הצדדים יתמכו והם מחויבים לקדם את הרפורמה שראש הממשלה יביא בתחום התכנון והבניה.

48. הצדדים מחויבים לקדם את הרפורמה שראש הממשלה יביא בתחום הסדרת משק הגז והאנרגיה.

49. הצדדים יתמכו בהחלטות הממשלה ובהצעות חקיקה בכנסת בתחום התכנון והבניה בהתאם למפורט בנספח ו' להסכם זה.

50. הצדדים יפעלו לקידום "חוק יסוד: מדינת ישראל מדינת הלאום של העם היהודי".

51. הצדדים יפעלו לקידום " חוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ב-2012.

היה ותהיה וועדת שרים ליישום החוק, שר מהבית היהודי יהיה שותף בה.

52. ישמר מעמדם הכלכלי של מוסדות הציונות הדתית, ויותקנו תקנות ונהלים לצורך הסדרת התשלומים.

53. תקצוב החינוך הציוני דתי והקלה בנטל תשלומי הורים:

הממשלה, תפעל לשינוי מנגנון התקצוב של החינוך הממלכתי דתי בתוך 90 ימים באופן שיאפשר חלוקה הוגנת יותר של התקציב בין קבוצות האוכלוסייה השונות המתוקצבות מסעיף זה. שינוי מנגנון התקצוב כאמור יחל ממועד אישור התקציב לשנת 2013 בכנסת. עד ליישום השינוי האמור לעיל תפעל הממשלה להקים, בכפוף לכל דין, קרן מלגות ייעודית.

54. הממשלה רואה חשיבות בעבודתה של ההסתדרות הציונית והיא תסייע לה במימוש מטרותיה.

55. הדירקטורים בחברות הממשלתיות ימונו ע"י ראש הממשלה, שר האוצר והשר הממונה כמשמעותו בחוק החברות הממשלתיות בחלקים שווים.

שונות

56. הליכוד - ישראל ביתנו והבית היהודי יפעלו לכינון קואליציה משותפת במוסדות הלאומיים לאחר הבחירות למוסדות הלאומיים ונציגי הצדדים יתמכו במועמדים מטעמם על בסיס פרופורציונאלי.

57. אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מסמכויות ראש הממשלה ו/או שר הכלכלה והמסחר על פי כל דין.