שתי הפטרות

כיצד נהג הגרי"מ חרל"פ כשטעו בקריאת ההפטרה?

חדשות כיפה 15/12/02 00:00 י בטבת התשסג

מעשה בבעל קורא שהיה קורא באופן קבוע בבית הכנסת של הרב חרל"פ זצ"ל מי שהיה תלמיד חבר של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.
וארע הדבר ושבתות אחרי מות וקדושים היו נפרדות, כפי מה שאירע השנה. ואלם להבדיל מהשנה שבשבת קדושים חל ראש חודש וקוראים בהפטרת השבת "השמים כסאי", באותה שנה היו שתי השבתות שבתות רגילות.
ואמנם כאשר הגיעו לקריאת ההפטרה, החל בעל הקורא לקרא בהפטרת "הלא כבני כושיים אתם לי", זאת כדי שלא יצטרך לקרא כהפטרה את "התשפט תשפט" שביחזקאל, העוסקת בשפיטתה של ירושלים.
לשבת האחרת, מתחלת התפלה ורואים כי בעל הקורא, עוד לא הגיע. שלח הרב חרל"פ לחפשו, אך אף אחד לא מוצאו.
ובאותו הזמן מתחבא בעל הקורא בביתו במטבח שם מתפלל הוא ביחידות; זאת משום שיודע הוא שכעת כבר אין ברירה והיות ובשבת שעברה קרא "הלא כבני כושיים", יצטרך השבת אם יהיה בבית הכנסת לקרא כהפטרה את "התשפט תשפט" וזאת לא רצה. לכן התפלל ביחידות.
כאשר התקרב זמן קראית התורה יצא הרב חרל"פ בעצמו לחפשו והגיע אל ביתו, שם הפציר בו בכדי שיתן לו להיכנס.
לאחר הפצרות רבות ניאות בעל הקורא ואז אמר לו הרב: מחפש אני מישהו שיהיה מוכן לקרא שתי שבתות ברציפות את אותה הפטרה. וכך בא בעל הקורא אל בית הכנסת וקראו שתי שבתות ברציפות את הפטרת "הלא כבני כושיים", זאת כדי לא לקרא על שפיטתה של ירושלים.