חינוך ילדים לתפילה ולמצוות ציצית

הרב אלישע אבינר עונה על שאלות בנוגע לילדים במנין בבית כנסת ומצוות הציצית.

חדשות כיפה הרב אלישע אבינר 19/12/02 00:00 יד בטבת התשסג
חינוך ילדים לתפילה בבית הכנסת
עמדנו על כך שאחד מהיסודות ההלכתיים החשובים של חינוך הילדים לקיום מצוות הוא לחנכם לקיום המצוה כתיקונה על מנת שיקנו הרגלים נכונים. לכן ראוי לחנך את הילדים להתפלל במנין בבית הכנסת. ותמיהה גדולה קיימת מדוע בתפילות מנחה בימי החורף ובימי הקיץ, אין בתי הכנסת מלאים מפה לפה בילדים ובבני נוער?! מדוע ילדים אינם משתתפים בתפילת ערבית לכל הפחות במשך החורף במקומות שבהם מתקיים מנין ערבית מוקדם?!
אולם הבאת ילדים קטנים מחייבת זהירות מרובה, מפני שלפעמים רב הנזק החינוכי מן התועלת. וכך כותב המשנה ברורה (או"ח צח סק"ג): "בספר של"ה קורא תיגר על המביאים ילדים לבית הכנסת... מטעם כי הילדים משחקים ומרקדים בבית הכנסת ומחללים את קדושתו. וגם מבלבלים את דעת המתפללים. ועוד גם כי יזקינו לא יסורו ממנהגם הרע אשר נתחנכו בילדוּתם להשתגע ולבזות את קדושת בית הכנסת".
וכבר כתב רבי מנחם לונזנו שיש להימנע מהבאת ילדים שמפריעים למהלך התקין של התפילה - "זה משחק עם זה, וזה מכה את זה, זה מרנן וזה בוכה, זה מדבר וזה צועק, זה רץ אילך וזה רץ אילך... ויותר רע כי יגדלו הנערים בזה המנהג הרע... ".
אין זה סוד שיש הורים שמביאים את הילד לבית הכנסת בשבתות ובחגים לא כדי לחנכו במצוות אלא כדי "להוציא" אותו מן הבית, או מפני שאין מי שישמור עליו בבית, או כדי לשחרר את האמא מהטיפול בו. כל הסיבות הללו חשובות הן מאוד, אבל לשם כך נבנו גני משחקים לרוב בערי ישראל! יש להביא לבית הכנסת רק ילד המסוגל לשבת ליד הוריו בשקט ובנימוס על מנת שיתפלל, או לכל הפחות יושפע מהאוירה של קדושה של בית הכנסת.

חינוך ילדים למצות ציצית
שאלה: מאיזה גיל צריך לחנך ילד ללבוש טלית קטן? האם יש להימנע מכך כל זמן שאין הוא שומר את עצמו נקי?
זה לשונו של השולחן ערוך (או"ח סי' יז): "קטן היודע להתעטף אביו חייב לקחת לו ציצית על מנת לחנכו. ודוקא כשהוא יודע לעטוף שני ציציות לפניו ושנים לאחוריו ויודע לאחוז הציצית בידו בשעת קריאת שמע". יש שאמרו שהכוונה לילד בגיל תשע )מג"א ס' טז א(. אולם מקובלים דברי הקדמונים והפוסקים שראוי "להלביש לקטן טלית קטן כשיודע לדבר. ולפחות מחוייב להלבישו כשיגיע לגיל שלוש" (שערי תשובה וכן ערוך השולחן). וכן המנהג.
לא נמצאת בהלכה כל הנחיה המגבילה את החינוך למצות ציצית רק לילדים היודעים לשמור על נקיונם האישי.
מהו גודל הטלית הקטן שיש לתת לילד? שיעור טלית הקטן הוא כגודל בד שאפשר להתעטף בו. לכן, יש להתאים את מידת טלית הקטן לגודלו של הילד.
אולם כבר הזכרנו באחד הפרקים הקודמים שרבים הם הפוסקים אשר סבורים שמצות חינוך היא על עיקר המצוה ולא על פרטיה. לכן כתב הג"ר משה פינשטיין זצ"ל (אגרות משה יו"ד ח"ג סי' נב) שלפי דיעה זו אין חובה להקפיד על גודל טלית הקטן אצל ילדים. אולם הוא מדגיש שלמרות שזו איננה חובה, מכל מקום ראוי להשתדל להלביש את הילדים בטלית קטן שעוטף את כל החלק העליון של גופם ולא להסתפק ברצועת בד דקיקה המזכירה צעיף חורפי...