אין או יש גם

מקובל לחשוב ש"תורה ועבודה" זה להיות בסדר עם כולם, קצת מכל דבר וגשר מצוין בין שכבות הציבור, מתוך כך מתפספס הרעיון המרכזי של הסיסמא.

חדשות כיפה אילן פרידמן 15/12/02 00:00 י בטבת התשסג

מטרת הפעולה:
החניך ילמד ש"תורה ועבודה" איננה שילוב בין השניים, אלא דרך חיים של תורה שכוללת בתוכה את כל התחומים הרעיוניים והמעשיים של החיים.

אמצעים:
1. מכתב מתנועת מוסר ומשרה (מקור)
2. רשימת זוגות הערכים בכרטיסיות + חוט ואטבים. (נכין מראש רשימה של ערכים שחשוב לנו לדון בהם, ובכל ערך נציב שתי אפשרויות, לכאורה קיצוניות, שסותרות זו את זו.)
4. טושים וכרטיסים לשמות החניכים.
5. דף מקורות (מקור)
6. מכתב תשובה מיונה גודמן (מקור)

מהלך הפעולה

שלב א': - מכתב מתנועת מוסר ומשרה.


נפריד בין תורה ועבודה ונציג את דרכנו כפשרה ומעין שילוב:
נקריא את המכתב מתנועת מוסר-ומשרה לבני-עקיבא :(מקור)
נדון בדרכה של תנועת מוסר-ומשרה, וננסה להבין את מטרותיה, מה הם יסודותיה ולמה היא קמה. נדגיש שהתנועה הזאת היא תנועה של פשרה שמוכנה לוותר על ערכים, גם אם הם גדולים וחשובים, וכל זאת כדי לממש את האחדות בעם. מתוך כך עלינו לגבש עמדה, האם בדרכה של בנ"ע יש מקום לשיתוף פעולה עם תנועה שכזאת?
נבלבל את החניכים ונקשה עליהם קצת, ונסכם את הדיון שכדי להחליט אם להצטרף אליהם, הרי שקודם כל עלינו להגדיר לעצמנו את דרכינו ואת ערכינו היסודיים.

שלב ב' - המדיניות שלנו.


כדי להבין מהי דרכנו, נתייחס לכמה תחומי חיים ונבחן את הגישה שלנו אליהם. אח"כ ננסה להגדיר איפה אנחנו ממוקמים כחברה, כדי לבנות עם החניכים יחד את המדיניות שלנו לגבי הערכים האלה.

נניח את זוגות הערכים במרחק זה מזה, אפשר לתלות אותם באטב על חוט שייתלה בין קצוות החדר, ואפשר להניח על הרצפה משתי קצותיה.
כל חניך יקבל כרטיסיות כמספר הזוגות וטוש. בכל כרטיסיה ירשום את שמו ויניח אותה בנקודת טווח שבין שתי קצוות הערכים, שמסמנת את מיקומנו האידיאלי (כחברה).


דיון:
האם באמת קיימת דרך ביניים שמשלבת בין שתי הקצוות? למשל: האם אפשר גם ללמוד תורה יום יום (והגית בו…) וגם לעבוד במשרת עבודה כל שהיא? האם ישנה דרך ביניים בין קפיטליזם וסוציאליזם? מה התורה בכלל רוצה בעניינים האלה?
על פי מה החלטתם מהו הטווח? מהו ה"סרגל" שלכם?
איך אפשר בכל זאת ליצור מצב שכל תחומי החיים נכנסים לחיינו במידה האידיאלית?

מטרת הדיון היא להראות, שבד"כ אנו רואים את דרכנו כפשרה בין הקצוות, דבר שלכאורה מחזק את טיעוניו של מר מילשטיין, ונותן לנו לגיטימציה להצטרף לתנועתו, אך לא כך הם פני הדברים.

שלב ג:

בעזרת דף המקורות (מקור) ננסה להגדיר טוב יותר את דרכנו העצמית. ונבהיר לחניכים שהיא מורכבת מתורה בשלמות ועבודה בשלמות, כלומר, דרכנו היא דרך שכוללת את הכל, תורה שכוללת עבודה ומצווה עלינו לתקן את העולם כדרך חיים, ואת זה אפשר ללמוד, למשל, ממצוות יישוב הארץ.

עוד לפני חלוקת הדף נקריא לחניכינו את המקור הראשון בהדרגה ונלווה את הקריאה בשאלות מנחות:
מקור מס' 1
"העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים"

מה כוונת התורה בלבחור בחיים ? למה התורה מצווה לבחור בחיים?
התורה מצווה לבחור בחיים כדי ש... "למען תחיה אתה וזרעך" - מה הכוונה?

והתורה ממשיכה בסיבות לבחירה:
"לאהבה את ד' אלוקיך, לשמוע בקולו, ולדבקה בו" - וכל זאת כדי ש... "כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה..." - כמובן על ארץ -ישראל.
כלומר, לאחר בירור קצר של הפסוקים נותרנו עם השאלה הקשה, מה הם בכלל החיים שצריך לבחור בהם. את השאלה הזאת נשאיר לחניכים, שינסו לפענח את המשמעות של "ובחרת בחיים".

נחלק לחניכים תוך חשיבה את דף המקורות:
מקור מספר 2.
לאחר שניסינו להבין את הפסוק הזה, נראה את גישת חז"ל לעניין:
"ובחרת בחיים - זו אומנות"
"למען תחיה - לשוט על פני המים" (יש להסביר, שלשוט על פני המים, משמע, לדעת להסתדר בחיי היום יום).

כאן המקום להסביר לחניכים שדרכה של תורה ועבודה איננה דרך של פשרה, אלא דרך המוכתבת מהתורה, דרך של חיים, שכוללת עיסוק באומנות לפרנסתנו כמטרה בפני עצמה, ליישוב הארץ ולהמשך קיום עמינו. ומתוך כך דרכנו יותר קשה, כי עלינו לקיים תורה בשלמות ולהיות אנשי עבודה על הצד הטוב ביותר ע"פ ציווי התורה. וכך בכל שאר תחומי החיים, עלינו לבחור בכל הצדדים ולקיימם על הצד הכי הטוב שאפשר.
יש להוסיף, שכיוון שאיננו פשרנים, לא נוכל להצטרף לדרכו של מר מילשטיין, כלומר, איננו מוותרים על ערכים כדי לחזק ערך אחר, למרות חשיבותו הרבה. אנו מסתכלים קדימה ורואים שאם כל אחד יוותר על ערכים למען האחדות, מה שיישאר בסוף זה עם שאולי מאוחד, אך ללא ערכים, ואחדותו תהיה מסביב לריקניות. ואחדות כזו, שהיא חסרת בסיס, תתפרק מהר מאוד.

שלב ד:

לאחר העבודה עם דף המקורות, ובהנחה שהדברים ברורים לחניכינו, נסכם את היחידה בעזרת מכתב התגובה לתנועת מוסר ומשרה שכתב יונה גודמן, מזכ"ל בנ"ע לשעבר. (מקור)