האם תורה ועבודה זו המצאה של בנ''ע

מהי התורה ומהי העבודה - סיפור אחד ומספר מקורות

חדשות כיפה רפי קפלן 15/12/02 00:00 י בטבת התשסג

האם תורה ועבודה זו המצאה של בני עקיבא ?
לקראת שבת התנועה תשל"ט בהיותי מדריך צעיר המתכונן לשבת תנועה ומימלא לבירור יסודותיה הערכיים אידאולוגים של תנועתנו, ניגשתי למו"ר ראש הישיבה בכפר הרא"ה ובאותה העת גם הר"מ של כיתתנו, הרב אברהם צוקרמן שליט"א, בעניין זה.
הרב צוקרמן הסביר את הדברים כ"כ בפשטות משכנעת, עד כדי כך שהיום אינני רואה כיצד אפשר לראות את תפקידנו או תפקיד האדם בכלל שלא מתוך ראיה זו של "תורה ועבודה".
וכך הראה לי הרב :
פר' ב' של ספר בראשית בעצם מתחיל את הכל מן ההתחלה. אך הפעם היא מתחילה מן השבת ! "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם…"
מיד אח"כ ממשיכה התורה "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם…" ומה תולדות שמים וארץ ? "וכל שיח טרם יהיה בארץ…" יש את הכוחות העליונים ויש את הכוחות
הארציים / תחתיים - אבל שום דבר לא צומח ! מדוע ?
א. "כי לא המטיר ה' א-לוקים על הארץ"
ב. "והאדם אין לעבוד את האדמה "!
כדי שהדברים יצמחו והכל יפרח העולם זקוק לשפע ברכת ה' מן השמים, ולעבודת האדם. מכיוון שהעולם חסר "אדם לעבוד את האדמה" מיד אנו מוצאים "וייצר ה' א-לוקים את האדם עפר מן האדמה". שקוף וברור אם כן מדוע נברא האדם, כי היה חסר מי שיעבוד את האדמה!
גם עצם השם "אדם" כ"כ חצוב מ"אדמה", ותפקיד "האדם" שנברא בין שמים וארץ, ולו (כדברי המהר"ל) תכונות "האדמה" - שהוא בכח וצריך להוציא אל הפועל, הוא להוציא בעזרת השפע האלוקי מעל, להפרות את האדמה שלמטה.
וכשם שהאשה נענשה, בתפקיד המרכזי שלה "בעצב תלדי בנים" אף האדם לאחר החטא הקדמון נענש בתפקידו המהותי ביותר בעבודת האדמה - "בזיעת אפיך תאכל לחם"! ו"ארורה האדמה בעבורך"!
כאשר הקב"ה מניח את האדם בגן עדן - כתוב לנו במפורש תפקידו -"לעבדה ולשומרה" - וזה כמובן במס' מובנים: א- החיובי, לעֹבדה, וב- "סור מרע" - ולשומרה.
הרד"ק על המקום כותב : "והניחו בה שיעבוד האדמה ההיא בניכוש ובעבור בירקות ובאילנות למאכלו…"
וגם הביא את הדרש של חז"ל: "ורבותי ז"ל (בראשית רבה) פירשו במשל זה ואמרו "לעבדה זו תלמוד ולשמרה אלו מצוות"
בוודאי למדים אנו לתורה ולמצוות, אך בבריאת האדם, ברור שזה "דרש" ו"משל" והפשט הוא כי האדם נברא מתוך שהיה בכל הבריאה "כי אדם אין לעבוד את האדמה".
אנו אנשי "תורה ועבודה" ובפשטות מהותית שמתוך אמונה בבורא עולם וע"י הדרכותיו בתורה שמסר לעמה, ניגשים אנו להוציא מהכח אל הפועל את כל השפע והטוב שהטביע הקדוש ברוך הוא בעולמנו!