שאל את הרב

מתייגי השבוע
שאל את הרב שאל שאלה

?מה הביאור בפנ"י כתובות דף עה: ד"ה ונראה

תוכן השאלה:
:לכבוד הרב שליט"א

?מה הביאור בפנ"י כתובות דף עה: ד"ה ונראה

וז"ל ולכאורה יש לתמוה דהיא גופא קשיא מ"ש חזקת פנויה מחזקת טומאה גבי מקוה. ועוד דבפרק עשרה יוחסין ע"ט ע"א בפלוגתא דרב ושמואל בקידשה אביה בעיר דפליגי בחזקת פנויה ומקשה הש"ס לשמואל מ"ש ממקוה ושם יבואר וכה"ג בש"ס טובא ויש ליישב דודאי היכא שהספק בעיקר הקידושין דכיון שהעדים אין יודעין שהיא ברשות אביה אין כאן קידושין כלל מש"ה מוקמינן בחזקת פנויה משא"כ הכא שהקידושין ודאין אלא הספק אתי מעלמא אם יש בה מומין א"כ כיון דאזלינן בתר חזקת הגוף שאין בה מומין א"כ הו"ל קידושין ודאי ולא שייך חזקת פנויה ואין ספק מוציא מידי ודאי

?וקשה לי מה מחלוקת יש בחזקת פנויה

ועוד מה הביאור בשורה זו -ויש ליישב דודאי היכא שהספק בעיקר הקידושין דכיון שהעדים אין יודעין שהיא ברשות אביה אין כאן קידושין כלל מש"ה מוקמינן בחזקת פנויה

תודה!

תוכן התשובה:
שלום וברכה

אני לא בטוח שהבנתי מה קשה לך. אסביר את דברי הפני יהושע:
לטענתו, יש להבחין בין מצב שבו השאלה העומדת לדיון היא האם בכלל היו קידושין. כיוון שאין אנו יודעים האם היו קידושין, אנו מעמידים אותה בחזקת פנויה, וזה המצב הרגיל של העמדה בחזקתו.
אולם, כאשר מדובר בכך שבוודאי היו קידושין, אלא שהדיון הוא בשאלה האם הבעל ידע על המומין וויתר, או שהוא לא וויתר וממילא הוא טוען שזה מקח טעות, כאן לא שייך להעמיד אותה על חזקת פנויה, כיוון שהקידושין עצמם הם וודאיים, וממילא חזקת פנויה כבר אינה רלוונטית.
כמובן שאפשר להתווכח עם טענתו, ולהקשות עליה, שהלוא אם היו עליה מומין מתברר שלא היו קידושין, ואם כן – זה גם ערעור על עצם הקידושין, ולא על נושא חיצוני.

כל טוב

התשובה התקבלה מהרב יובל שרלו
בתאריך י"ג טבת תשע"ז

הוספת תגיות

מהן תגיות?
תגיות הן מילות חיפוש המתארות תוכן. התגיות מאפשרות למיין את השאלות ולמצוא אותן ביעילות ובמהירות.
באיזה מילים כדאי להשתמש ליצירת תגיות?
התשובה הטובה ביותר לשאלה הזו היא: לו היית נדרש לחפש שאלה הדומה לשאלה הזו באילו מילים היית מנסה לחפש אותה?
עדיף לא להשתמש בצמדי מילים או במשפטים שלמים כתגיות.

רק חברים בכיפה יכולים להוסיף תגיות לשאלה התחבר

תגובות
כתוב תגובהטרם התקבלו תגובות

כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד