שאל את הרב

הרבי מליובוויטש כמלך המשיח

הרב יובל שרלו 24/06/22 10:36 כה בסיון התשפב

שאלה

שלום כבוד הרב. ראיתי את תשובת הרב על שאלת יהודי בעניין המשיח מ טז בניסן התשעד ויורשה לי להקשות מספר דברים:

1) הרב כותב: "אכן, ידוע על האדמו"ר שהיה גדול מאוד, שהעריך נכונה את פני העתיד בתחומים מסוימים, שלא העריך נכון תחומים אחרים, שברכותיו הרבות גם התקיימו וכדו'. כל זה הוא דבר חשוב מאוד מאוד, אולם עדיין לא הופך אדם למשיח, ולא "בחזקת" משיח".

אנחנו רואים בגמרא מס' סנהדרין (צ"ח ב') שכל אחד מהתלמידים היה דורש את שמו של המשיח אחר שמו של רבו וכפי שכתוב שם: "מה שמו? דבי רבי שילא אמרי: שילה שמו, שנאמר: "עד כי יבא שילה." דברי רבי ינאי אמרי: ינון שמו, שנאמר: "יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו". דבי רבי חנינא אמרי: חנינא שמו, שנאמר: "אשר לא אתן להם חנינה". ויש אומרים מנחם בן חזקיהו שמו, שנאמר: "כי רחק ממני מנחם משיב נפשי .ורבנן אמרי: חיורא דבי רבי שמו, שנאמר: "אכן חליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם ואנחנו חשבנוהו נגוע ומוכה אלקים ומעונה"

וכפי שמסביר זאת השדי חמד בספרו שדי חמד מערכת האל"ף כלל עי"ן שאז התלמידים אמרו וידעו שרבם הוא המשיח. לאור הנ"ל תמוה מה שהרב אומר אשר זה שהרבי מליובאוויטש הוא צדיק גדול עם הרבה תלמידים וכו' לא הופך אותו למשיח. הרי מהנ"ל משמע שאכן אפשר למר על הרבי שהוא המשיח.

2) עוד הרב כותב: "גם אם נלך לאור ההגדרות המצומצמות ביותר של הרמב"ם"

ותמוה בעייני הדברים, הרי הרמב"ם הוא הפוסק היחידי בענייני המשיח ולפי זה מה כוונת הרב בכותבו "הגדרות מצומצמות". הרי אלו ההגדרות המדויקות לזיהוי המלך המשיח?.

והרב ממשיך בציטוט ההלכה וכותב: "כל זה רחוק ממה שהתקיים בו, מבלי להמעיט דבר מדמותו."

והרי ראינו מפורש אשר הלכה זו בגדרי בחזקת משיח התקיימו אצל הרבי מליובאוויטש במילואם (עיין חבדפדיה ערך מלך המשיח להרחבה בעניין) ובפשטות:

יעמוד מלך – התואר מלך אינו במשמעות המלאה של המושג. מלך המשיח אינו מלך פוליטי או מדיני. וכן אינו מלך משוח, שהרי בזמן הגלות אין סנהדרין שתמנה מלך. (כפי שאומר האדמו"ר מליובאוויטש בליקוטי שיחות חלק ח' עמוד 361) אלא, הכוונה למנהיג היהודים הנוהג בפועל במנהגי המלך המנהיג את בני ישראל. מלכותו זו היא המשך להיותו נשיא הדור וכפי שאומר זאת האדמו"ר מליובאוויטש בקונטרס בית רבינו שבבל וז"ל : "מסתבר לומר שהוא הנשיא שבדור, כמו רבי יהודה הנשיא".

מבית דוד - הרבי הרש"ב העיד על שלשלת נשיאי חב"ד שהם ממשיכי מלכות דוד34: "חסידות תהי' עד משיח.. עלינו נאמר שלא יכבה נרו לעולם ועד".הרבי מיוחס לדוד המלך בן אחר בן וגם בן אחר בת.כפי שהעיד הרבי בעצמו(בשיחת שבת פרשת שמות תשנ"ב סעיף י"ג): "רבותינו נשיאנו, שהינם מיוחסים לבית דוד משבט יהודה".

הוגה בתורה - הרבי הוא אחד המורים והוגי הדעות הפוריים והמעמיקים ביותר בתולדות העם היהודי. באלפי מאמריו וברבבות שיחותיו ואגרותיו הוא מאיר את כל הנושאים הקשורים בעולמה של היהדות. היקף תורתו של הרבי חסר תקדים בספרות התורנית. משנתו משתרעת על כ-300 ספרים שיצאו עד היום, המכילים: עיון ומחקר בכל תחומי הידע התורניים בהלכה, בקבלה, בתורת הנגלה ובתורת החסידות, פרקי הגות ומחשבה ותשובות ועצות לשואלים וזאת בשילוב של כל חלקי התורה:פשט, רמז, דרוש וסוד. התוועדויותיו של הרבי לפני קהל חסידיו נמשכות לעיתים עד שבע ושמונה שעות. כל אותו הזמן שופע הרבי דברי תורה, הגות והדרכה, שכוללים מאות ציטוטים מן המקורות.

עוסק במצוות כדוד אביו - כפי שרואים בפשטות שהאדמו"ר מליובאוויטש מהדר ומדקדק במצוות צורה אשר בלתי ניתנת לתיאור. עד שאפילו הזמן השואה במהלך שהותו בצרפת יגע חיפש וטרח בשביל להשיג מצות מהודרות עבודת יד , חלב ישראל, נזהר מאוד שלא לאכול פת עכו"ם וכל זאת על אף תנאי המלחמה הקשים.

יכוף כל ישראל - גם את סימן זה מגלם הרבי. מעולם לא נעמד מנהיג לישראל, אשר נעמד מול מצב של ירידה וחלישות ביהדות בעקבות השואה, וביומו הראשון על כס הנשיאות הצהיר שמשימתו היא להפיץ יהדות בכל מקום ומקום, ומשימה זו היא הקו המרכזי של הנהגתו לאורך כל השנים, ונטל על עצמו את האחריות לדאוג לכל יהודי בכל קצוי תבל, באמצעות שלוחיו הקים את מפעל היהדות הגדול בעולם והגיע גם ליהודים הנידחים ועוררם לקיום תורה ומצוות, על ידי מבצעי המצוות אותם יזם. נוסף לכך, קיים הרבי את 'חיזוק בדקה', כאשר עורר והתריע רבות על עניינים הדורשים תיקון, כגון על שמירת שלימות העם במאבקו למען תיקון חוק מיהו יהודי, שלימות הארץ ושלימות התורה.

ילחם מלחמות השם - מטרת המלחמות הם "להרים את דת האמת ולמלאות העולם צדק" אין הכרח שמלחמות אלו יערכו דווקא בזרוע. בדברי הנביאים ובמדרשים אנו מוצאים תיאורים על עריכת המלחמות בשלום, באמצעות דיבור וברוחניות. על דורנו העיד הרבי, "ורואים בפועל איך שנפעל ה"וילחום מלחמת ה'" וינצח בכמה וכמה ענינים, ודוקא מתוך מלחמה של שלום". כוונת הרבי הייתה להתפרקות הקומוניזם, באותה תקופה, שנעשתה בלי מלחמה ושפיכות דמים, ומאז כל בני ישראל כמעט בכל מקום בעולם חפשיים לקיים תורה ומצוות כרצונם. בשנת תשנ"ב חתמו רוסיה וארצות הברית על הסכם לצמצום הנשק הגרעיני והעברת הכספים למטרות חינוך וצדקה, את אירוע זה ייחס הרבי להתחלת פעולתו של משיח (הדר בניו יורק).

ולאור הסבר זה מובן אשר הרבי מליובאוויש אכן הוא בחזקת משיח, ראוי להיות משיח, ואפילו כבר החל את פעולות המשיח בודאי (ראה ערך הנ"ל בחבדפדיה וכן קונטרס בית רבינו שבבל מאת האדמו"ר מליובאוויטש).

ותמוה מאין באה קביעת הרב הנ"ל אשר "כל זה רחוק ממה שהתקיים בו"?

3) הרב בסיום דבריו כותב "על כן, ולוואי ונתמקד כולנו במשנת חב"ד לדורותיה, בניגוניה, בפעולות הענפות בעולם כולו".

ובקוראי מילים אלו השתוממתי, וכי זוהי עניינה של חסידות חב"ד? ניגונים ופעולות ענפות אשר אין להם קשר למשיח? והרי הרבי מליובאוויטטש אמר בעצמו בכינוס השלוחים של שנת תשנ"ב שעניין השלוחים הוא להחדיר בגלוי בכל דבר את הנקודה והתכלית האחת והיחידה – הגילוי של משיח. ולקבל את פני המלך המשיח. ועל כן לאיזה "משנת חב"ד לדורותיה" התכוון הרב?

4) ובשורה האחרונה כותב הרב "ונניח למחלת המשיחיות. הרבה טוב לעולם יצא מזה".

במילים אלו פוסל הרב עדה שלימה מיהדות העולם (המונה את תנועת החוזרים בתשובה הגדולה בעולם) , עדה שךלימה של חסידים יראי שמיים חובשי כיפות וציציות , מהדרים במצוות. ומי כחסידי חב"ד מהדרים במצוות בענייין גילוח הזקן, ובזהירות מאכילת "שרויה" בפסח. ובעזרה לכל יהודי לקיים תורה ומצתוות מתוך כוונה לזירוז ביאת המלך המשיח?

ואם כן איך הרב מכנה עדה שלימה בשם "מחלת המשיחיות"?

5) לא באתי אלא להאיר ולהעיר וכמובן שאשמח לקבל תשובה על כל הנ"ל בתפילה ובביטחון גמור בביאת מלך המשיח עוד היום.

תשובה

שלום וברכה

תודה על מכתבך.

איני רואה טעם של ממש בדיון ביחס לשאלה זו. אעיר רק הערת יסוד:

המלך המשיח צריך להיות מלך. לדברי הרמב"ם בהלכות מלכים – מלך עושה מלחמות ושופט את עם ישראל. אף לא גדול ישראל אחד היה כזה באלפי השנים האחרונות, ועל כן הדיון כלל לא מתחיל. אין לזה קשר לצדיקות גדולה, למעמד רוחני אדיר, או לכל עניין אחר. פשוט – צריך שיהיה מלך. אחר כך אפשר לדון האם הוא משיח.

כל ההגדרות האחרות הן הנחת המבוקש.

לכן, כל מה שכתבת אחרי זה הוא נכון, אלא שאין לזה כל קשר למשיח.

היכן מצאת בדבריי כי עניינה של חסידות חב"ד היא ניגונים ופעולות ענפות בלבד. הלוא כתבתי "ונתמקד במשנת חב"ד לדורותיה".

כל טוב

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר