סגור

הקורונה - עונש על מה? הרב אבינר משיב

"למה באה עלינו הקורונה? איננו יודעים. הקב"ה לא אוהב כשמקטרגים על בניו, אפילו לא כשהמקטרג הוא אדם קדוש". הרב שלמה אבינר מתמודד עם השאלה הגדולה - למה נענשנו

הרב שלמה אבינר
כט באדר התשפ
,
25 במרץ, 2020 8:56
קורונה

קורונהצילום: Avshalom Sassoni/Flash90

שאלה: מסתובבים בציבור הסברים שונים לגבי הקורונה, עונש על מה הוא בא. אפשר לדעת?

תשובה: איננו יודעים. אין לנו נביאים. אף אחד אינו יודע.

בהאשמות מסוג זה, אנו מפחדים שמא יש משום איסור הונאת דברים: "אם היו יסורין באין עליו, אם היו חלאים באין עליו, או שהיה מקבר את בניו, אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חביריו לאיוב (ד ו): 'הלא יראתך כסלתך תקותך ותם דרכיך זכר נא מי הוא נקי אבד'" (בבא מציעא נח ב. וכן נפסק בשו"ע חו"מ רכח ד).  ויש להוסיף שיש ראשונים על הסוגיא שכתבו שהבעיה היא לא רק הצער לזולת אלא גם היוהרה לדעת את דרכי ד'.

זה מזכיר את ההאשמות ההדדיות עקב השואה הנוראה: אלו אומרים שזה בגלל הציונות ואלו אומרים שזה בגלל שלא היתה ציונות, ואלו אומרים שזה בגלל ההשכלה, וכל קבוצה מכניסה שם את השקפתה - במקום לומר: "כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי" (ישעיה נה, ח).

הקב"ה לא אוהב כשמקטרגים על בניו, אפילו לא כשהמקטרג הוא אדם קדוש. כך כתב הגאון מווילנא בפירושו על תיקוני הזוהר.  ההוכחה לכך היא  מישעיהו שאמר: "אוי לי כי נדמיתי, כי איש טמא שפתים אנכי ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב" (ישעיהו ו,ה). אמר לו הקב"ה, אם אתה רוצה לומר על עצמך שאתה טמא שפתיים, זה בסדר, אבל אל תגיד על עם ישראל, שהם עם טמא שפתיים (מדרש רבה, שיר השירים, א, לח) . אחר כך היה צורך לגעת בפיו בגחלת אש ממעל למזבח ,כדי לטהר את שפתיו שקטרגו על עם ישראל.

הרמב"ם מבאר במאמר קידוש השם שאסור ללמד חובה על עם ישראל גם כשהם חוטאים. הרמב"ם כתב את דבריו בתגובה לתלמיד חכם אחד שקטרג על יהודים שהתאסלמו, מה שהוא בוודאי עוון גדול. הרמב"ם מביא ראיה ממשה רבנו שנענש על שאמר, "והן לא יאמינו לי" (שמות ד, א).  אמר לו הקב"ה, לא נכון, הם מאמינים בני מאמינים. משה אף נענש לאלתר ולקה בצרעת בידו, שהחושד בכשרים לוקה בגופו (שבת צ"ז א). וכל זאת, אומר הרמב"ם, אף שהיו אז בישראל חטאים חמורים. וכן הוא מביא ראיה מאליהו שנענש על שקטרג ואמר על ישראל ש"עזבו בריתך" (מלכים א יט, י) – אף שבאמת רוב העם בדורו היו עובדי עבודה זרה. וכן הביא את ראיה דלעיל, מישעיהו שנענש על שקטרג על ישראל.

שמא תאמר: אבל ישעיהו גם אמר: "הוי גוי חטא, עם כבד עון, זרע מרעים בנים משחיתים" (ישעיהו א, ד), ולא ראינו שנענש על זה? אלא, שם זה משהו אחר, שם ישעיהו דבר "אל" ישראל. לפעמים כשרוצים לדבר אל מישהו, להחזיר בתשובה - אז יש שיקול לדבר עימו קשות. אבל לדבר "על" מישהו, זה סתם לקטרג. 

מסופר על ריש לקיש ורבי אבהו שנכנסו לקיסריה (מדרש רבה, שיר השירים א, לח).  אמר רבי אבהו: מה לנו שנכנסנו למדינה שמחרפים ומגדפים?  כששמע זאת  ריש לקיש ירד מהחמור, אסף חול ונתן לתוך פיו. שאלו רבי אבהו למה עשה כן. ענה לו ריש לקיש: "אין הקב"ה רוצה במי שאומר דילטורייא על ישראל" (עיין חוברת 'סניגורה').

וזאת תמצית הדברים של האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג שליט"א בנדון הקורונה: "יש כאלה שתולים זאת בסיבות כאלה ואחרות. אבל אנחנו קבלנו מאבי זי"ע - וזה היה אחד מעיקרי היסודות בחסידות - שלא לחפש את החסרונות אצל אחרים. לא החילול שבת ההוא אשם ולא העבירות והחטאים של 'ההם' אשמים.
ובוודאי שלא לומר כך במצבים כאלה 'כשצריכים לעורר רחמים וצריכים להמליץ טוב על עם ישראל. בזמן כזה על כל אחד לחפש אצלו, מה אני יכול אצלי לתקן' איך אני יכול להוסיף זכויות עבורי ועבור כלל ישראל.  כל אחד יבדוק עצמו מהן חולשותיו בתורה בתפילה ועוד יותר בבין אדם לחבירו".

לכן לא לחפש מומים אצל אחרים, כמו "הועד למען חיפוש מומים אצל אחרים". לחפש אצל עצמו.  וכל אחד יעשה תשובה במה שהוא צריך לעשות תשובה. זה מזכיר דברי רבנו אברהם בן הרמב"ם בשם הרמב"ם, שאמר ליהודי לעשות תשובה. שאלו היהודי: על מה? השיב: קודם, על זה שאינך יודע על מה לעשות תשובה.

יש לכם מה להגיד? שלחו מאמר דעה למערכת
25.03.2020

1. תשובה מצריכה מחקר של אמת (משה אהרון עו"ד)


נסיונות לתהות על מהות הקורונה
23/03/2020 14:18:54
בס"ד.

גאולת הקץ שבניצניה אנו שרויים היא גם גאולה גלובלית של האנושות כולה.

מהלכיה שהם בעיקרם הכנת העולם לתיקון הגדול בטרם גאולה.

יהיו מלווים מעת לעת במכות עולמיות קשות.

כעין תיקון של סטיות לוויין ערכיות וממוקדות

והנה בדורות האחרונים השתלטו עלינו בעלי השקפות קפיטלסיות אכזריות

והשליטו עלינו מדיניות של "צמיחה" סלקטיבית " אלא שגם אט אט נתנו גט כריתות

לאמת ולמשפט...........[מי שמעוול שציון לא במשפט תפדה גם שוכח את החלק המשלים "ושביה בצדקה]

אלה סגרו על הקשישים והחולים השליכו אותם מאחורי גיוונו ל"קרנות".

משל הם מבודדים ומוקציםולא שייכין למה שמכונה "מין סטרים".

וכך חזינו כיצד ניצולי שואה זקנים מוזנחים ושאר הזקנים מתבשלים במיץ אביונים של קיצבה עלובה

מתלבטים בלהכריע בין תרופה לפרוסה.

.כן אולי לא ידעתם הרבה זקנים וחולים מתו מהזנחה.

והנה לא בכדי באה עלינו זו המכונה "קורונה".

על שעוללנו לזקנים בהשליכני אותם לקרנות

הקורונה באה לצלם את המצב שיצרנו ול"הקרין" לנו אותו עתה בפנים בזום כואב.

להמחיש לנו מה עוללנו ועד כמה הצעירים ואלה שבמלוא אונם כסמל של בעלי החלטה ושליטה

היו פוטנציאל מפגע לזקנים והם לכאורה כאלה כיום [כמדביקים].

והנה התיקון המתבקש כה שקוף וברור........

אינני יודע מדוע אנשים טובים [כמו הכותבת שבכאן ]

מפליגים ב"תיקון" הזוי של לא פחות

"כיבוש הר הבית ........

דווח על תגובה לא ראויה
25.03.2020

2. ונביא לבב חכמה (משה אהרון עו"ד)


קורונה - לעשות מעשה - לאתגר את האלוהים
24/03/2020 08:47:42
בס"ד.

במגפות שאין להם קצה ואי הוודאות רבה אופפת אותן

האדם נדרש לקחת יותר ברצינות את המושכות לידיים

ולא לחדול מנסיון לעשות מעשים מפתיעים של תפנית.

ודווקא אל מול האלוהים.

אני הקטן סבור כי לא באמת השכלנו לעשות מעשה

כביר ורועש לעניין זה.

מעשה שיש בו כדי להוות עילה לשינוי מגמה

או נכון יותר לאתגר את האלוהים - כמאמינים.

לפי השקפת עולמי לעורר את האלוהים

ליתן לו סיבה טובה להתערבותו להצלתינו.

מציע לקברינטי היהדות הדתית לעשות מעשה

לכרות ברית חד צדדית עם האלוהים

[כמו בימי ירמיהו לעניין ביטול העבדות]

בגדול : על פי תנאי הברית אנחנו מתחייבים

להשתדל לעשות תפנית ממשית בהתייחסותינו לזקנים

לחולים וליתר החלשים שבתוכינו

בקיצור לא להזניח יותר את החלשים .

למשל להבטיח כי נעלה באופן ניכר קיצבאות

וכי תוקם רשות חברתית אשר תפקח על כך בהתאם

לתנאי הברית..........................

הכיוון אם כן ברור - תיקון חברתי משמעותי

גם אם נראה הדבר בעיני מי הזוי

יש מצבים שכל ניסיון שווה .

גם אם הוא ייעשה בשינוי כזה או אחר

או בהיקפים אחרים יותר מצומצמים.

מדברים הרבה על גאולה.

ואנחנו הרי מאמינים כי אנו מצויים בתהליך שכזה.

כך בדיוק תראה ותאופיין הדרך לגאולה

מכה אלוקית לרמז על "סטיות לוויין קשות".

ובתמורה לתרופה ולהתקדמות בהמשך הליך הגאולה

תביעה להתחייבות אנושית לעוד תיקון חברתי........

יש לי תחושה חזקה שאם נעשה משהו בכיוון

נתחיל סוף סוף לראות את האור בקצה המנהרה

כמו למשל :

פריצה מידית מדהימה בתרופה

או בחיסון

דווח על תגובה לא ראויה
25.03.2020

3. ההבחנה המכוננת..... (משה אהרון עו"ד)

הקב"ה לא אוהב דליטוריא על בניו בכל הקשור למצוות שבין אדם למקום.[הלוואי אותי עזבו...]
במצוות שבין אדם לחברו ככל שאמת הם הדברים מצווה להעלותם ברבים ולהוקיע ובמפגיע כל מי ועל מנת להוביל לתיקון...........
אם נעזוב חלילה את הקב"ה שום דבר לא יקרה לו.
אם נעזוב אחד את השני עולמו של הקב"ה ייחרב.......

דווח על תגובה לא ראויה
25.03.2020

4. מי אמר "עונש" ? קורונה היא כתר,העליון בעשר ספירות. משבר זה שני חצאי אבן גדולה ללדת בישיבה. הפריט מרפא מאובססיה צרכנית,זה הכל. (אף אחד)

נ.ב. אני אתון עם שיער שיבה.

דווח על תגובה לא ראויה
25.03.2020

5. לבד בבית ומחפש ללמוד? (קרוב אלי)

אם אתה מחפש ללמוד ואין לך עם מי, ארגון קרוב אלי כאן לחבר אותך לחברותא המתאימה בכל נושא, זמן ודרך שתבחר
לפרטים נוספים:
www.karovelay.co.il/korona
(מתאים גם לנשים)

דווח על תגובה לא ראויה
08.04.2020

6. הקב"ה לא אוהב כשמקטרגים על בניו (משה)

"הקב"ה לא אוהב כשמקטרגים על בניו, אפילו לא כשהמקטרג הוא אדם קדוש".
מצד אחד אתה אומר שאף אחד לא יודע למה קוראת הקורונה כי נסתרות דרכי השם, ומצד שני אתה אומר מה הקבה לא אוהב (שמקטרגים על בניו).
אתה לא מרגיש שאתה סותר את עצמך זה שאתה מתיימר להגיד מה הוא לא אוהב, הרי כמו שאמרת אף אחד מאיתנו לא נביא

דווח על תגובה לא ראויה
13.04.2020

7. הקב"ה קורא_ נא בניי... תתעוררו! (ירושלים)

אם נעזוב אותו- לא יקרה לו כלום. לנו יקרה משהו, כלומר- לא יקרה, לא תהיה חיות ותקומה!!! "כי רגע באפו חיים ברצונו..."

דווח על תגובה לא ראויה
13.04.2020

8. 5 (שששש)

ואם זה לא על עם ישראל אלא על העולם כולו, כמו שמפרש הרב טאו?

דווח על תגובה לא ראויה
21.09.2020

9. אם זה כתוצאה מקטרוג על ישראל (טוביה)

אז למה גם הגויים נענשו?

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

בנות שירות, למצולמות אין קשר לכתבה צילום: מנהלת השירות הלאומי אזרחי

יש הסכמות: השירות הלאומי והחינוך המשלים ימשיכו לפעול

קרא עוד