פרוייקט הסקי הדתי
שאל את הרב

תפילה למנוע עיכובים בתפילה

הרב שמואל אליהו 09/06/03 02:23 ט בסיון התשסג

שאלה

כבוד הרב שלום!

האם יש דברים שמעכבים את התפילה?

אני מאמין באמונה שלימה אבל אני לא מצליח להתפלל!!

כמה שאני מנסה אני פשוט לא מצליח לשבת מול הסידור ולכוון בתפילה, אני מנסה רק לקרוא את המילים שכ"כ גורמות לעוצמה אבל אני פשוט לא מצליח לקרוא ולכוון וכלום!!

זה ממש מתסכל אותי!

כל יום אני מנסה מחדש ואני לא מצליח ואני כ"כ רוצה להצליח אני יודע עד כמה תפילה חשובה ואני גם מרגיש את זה שיש הרבה עוצמה בכל התפילה!!

אבל אני לא יודע מה לעשות!!

בבקשה תעזור לי!!

בתודה מראש!

תשובה

יש כמה דברים שמעכבים את התפילה. ראי אולי יש לך אחד מהם שמעכב עליך מלהתפלל. וסיבת הענין היא שתפילה אמיתית שאת מצפה אליה היא תפילה שיש מי ששומע ומקשיב לתפילתך. וכשיש אחד המעכבים – אין מי ששומע ומקשיב והרי את כמי שמדבר אל הקירות, שזו בודאי תחושה שאינה טובה.
יש במשנה מחלוקת תנאים האם במצב כזה צריך להתפלל או לא. ונפסקה הלכה להתפלל חוץ מכמה מעכבים גדולים ומהם?
חוסר נקיון פיזי פנימי או חיצוני. דהיינו להתפלל במקום לא נקי או מול לבוש לא צנוע. להתפלל כשאדם צריך לנקביו.
כשהוא חייב כסף לשלם לאחרים שכר עבודת יומם ולא שילם ויכול לשלם.

העיקר שחשוב לשאלתך כי בעבר אמרו שמי שטרוד במצוה - לא יתפלל. היום נפסקה הלכה שגם מי שטרוד יתפלל. ואולי סיבת הענין הוא שכל התפילות שנאמרו מאז ועד היום פתחו כל כך הרבה שערים שאפילו בלי כוונה אדם יכול להביא את תפילתו למקומה.


ואעתיק לך מה שכתב בספר שושן סודות - אות תקפג

שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלהים (קהלת ד, יז) הודיענו בפסוק זה שצריך האדם לבדוק עצמו ולהיזהר כשרוצה להתפלל לפני י"י יתברך, ולראות ולהבין אם יש לו מקטריגים ומעכבים לקבל תפילתו, ויש לו לסקל המסילה ולהרים מכשול מדרכיו.
משל לאדם ההולך לחצר המלך להפיק שאלה, שהוא צריך להזדרז ולדעת אם יש בדרך פגע או סכנה. ומלבד זה יש לו להתבונן כמה שערים יש בבית המלך, זה לפנים מזה, ולהכיר אותם השוערים הממונים לשמור השערים, ולהיותו אהוב אצל כולם, ולדעת אם יש בהם איש שונאו שישלים עמו. ומלבד כל זה ראוי לו לדעת ולהתבונן בבגדים שהוא לבוש אם הוא ראוי להיכנס בהם בחצר המלך, כמו שאמר: כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק (אסתר ד, ב).
ומלבד כל זה ראוי לו לבדוק בעצמו אם הוא הגון לדבר לפני המלך והשרים והסגנים אשר לפניו, ואם יש בהם מי שיערער על בקשתו, וכמו כן אם יזדמן לו שיתעכב בהיכל המלך שעה או שתים אם יכול לסבול.
ורז"ל הוצרכו להעיר אותנו ואמרו כלל גדול: מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא ואם במלכות בשר ודם יש לו להיזהר בכל אלו הדברים שאמרנו, כל שכן בהיות האדם נכנס להקביל פני מלך מלכי המלכים הקב"ה יתברך ויתברך. שיש לו לאדם להבין ולדעת כי מן הארץ ועד הרקיע אין שם מקום פנוי, אלא הכול מלא גדודים והמונים מהם טהורים בעלי חסד ורחמים, ויש למטה מהם כמה בריות טמאות מזיקים ומקטריגים, וכולם עומדים ופורחים באוויר. ואין מן הארץ ועד הרקיע מקום פנוי, אלא הכול מלא המונים; מהם לשלום מהם למלחמה, מהם לטובה ומהם לרעה, מהם לחיים ומהם למוות.
ועל זה מיוסד שיר של פגעים: יושב בסתר עליון (תהלים צא, א), כי הוא יצילך, באברתו, לא תירא, מדבר באופל יהלוך, כי מלאכיו. וכל אלו המחנות בין הארץ ובין השמים. דוגמת ההולך בדרך במקום סכנה, כך תפילתו של אדם עוברת בין אלו הכיתות ועולה עד לרקיע; אם יש בו זכות, לא יפגעו לסטים תפילתו, ואם אין בו זכות, כמה פגעים ומשחיתים פוגעים בדרך!
ולפי זה הדרך תיקן דוד המלך עליו השלום הזמירות, כדי לפנות דרך לתפילות לעבור, כי כל אותן הכיתות הן כמו ענן מעכבין לעלות התפילה, ועל זה נאמר: סכתה בענן לך מעבור תפלה (איכה ג, מד). וכשבא דוד עליו השלום והתקין זמירות, בהיות האדם מסדר אותן הזמירות אזי מסתלקין והולכין להם אותם המשחיתים והמקלקלים והמעכבים. ונקראו זמירות מלשון מזמר; וכרת הזלזלים במזמרות (ישעיה יח, ה), ועל זה אמר הכתוב: זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי (תהלים קיט, נד). כלומר, באותם המקומות שהייתי מתיירא מהן בדרך והיה לי פחד ומגור, באותן הזמירות פזרתים והכרתים.
ולפי זה הדרך נאמר: ברון יחד כוכבי בוקר וגו' (איוב לח, ו). ועניין "רינה" הם "הזמירות" הנאמרים בבוקר, ואזי יתפזרו ויתרועעו כל בעלי הדין הקשה הנקראים "בני אלהים". ולשון יריעו מלשון רועה התרועעה הארץ (ישעיה כד, יט). ולפיכך צריך אדם לכוון עצמו בשעת תפילה ולכוון מחשבותיו כראוי, בעניין שלא תתעכב תפילתו ולא תשוב ריקם בקשתו.

ואומר בתמצית את עצתו והיא להתחיל כל תפילה בפסוקי דזמרא, ואם זה לא עוזר לך נסי לומר אותם כמו שאמר דוד את הזמירות – בניגון ובשירה ושמחה כי הם מזמרים את כל הקוצים המקיפים את השושנה. ומסלקים את כל המונעים ממך להתפלל כראוי.

וראה עוד בספר השל"ה הקדוש - ווי העמודים - פרק י
בשביל ו' דברים אין תפלתו של אדם נשמעת ואין עתירתו מתקבלת, וראיה לדבר ממשה רבינו ע"ה כיון שנגזר עליו שלא יכנוס לארץ אף על פי שנתחנן לו לא נעתר בתפלתו כמו שאמר ואתחנן אל י"י בעת ההיא וכן נענה לו רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה,
הראשון המתפלל שלא בכוונת הלב אין תפלתו נשמעת כמו שכתוב ויפתוהו בפיהם ולבם לא נכון עמו.
השני השונא התורה ואינו מקשיב לדברי תורה אין תפלתו נשמעת, וכן כתיב מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה.
השלישית, מי שאינו מקשיב לדברי העני ואוטם אזנו מזעקתו שנאמר אוטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה.
הרביעית מי שעושק וגוזל ואוכל את האסור לו אין תפלתו נשמעת כמו שכתוב ואשר אכלו שאר עמי וגו' אז יצעקו אל י"י ולא יענה אותם.
החמישית המתפלל בלא נקיות וטהרה אין תפלתו נשמעת כמו שנאמר גם כי תרבו תפלה אינני שומע ידיכם דמים מלאו.
הששית אשר עצמו עוונותיו גברו משובותיו והוא מתפלל בלי עשות תשובה אין תפלתו נשמעת כדכתיב ויהי כאשר קרא ולא שמע וגו'

ואשרי איש שישים אל לבו כל הדברים האלה המעכבים התפלה ויתפלל אחר כך אז תפלתו רצויה ומקובלת לפני המקום ברוך הוא:

בהצלחה

נ. ב.
יש עוד עצות לפתיחת שערי תפילה, ונמצאות כאן באתר. ותמצאי אותם אם תחפשי מילת כוונה ותפילה וכד'. אבל כתבתי מה שראיתי לפי שאלתך.

ולסיום אצרף לך תפילה על התפילה מלקוטי תפילות
חלק ראשון - תפילה סו

רבונו של עולם "יהוה אלהים אמת", החפץ באמת וקרוב לקוראיו באמת, "קומה בעזרתי", ותן לי כח וגבורה וחכמה ובינה ושכל ועצה באפן שאזכה לשבר ולבטל ולסלק מעלי כל המחשבות זרות וכל השקרים וכל הפניות הבאים על המח בשעת התפלה לבלבל את תפלתי חס ושלום. כי אתה יודע את עצם רבוי המניעות בלי שעור, המונעים ומעכבים את תפלתי. ובפרט כשאני עומד ומתפלל בין העולם בתוך בני אדם הרבה, שאז נופלים עלי פניות ושקרים הרבה בלי שעור, ואיני יודע מה לעשות ומה לפעל, כי רצוני וכספי חזק מאד להתפלל באמת לאמתו "בלתי ליהוה לבדו". ומה אעשה ועוונותי גרמו שבאים עלי פניות ובלבולים גדולים ורבים מאד, ומבלבלים את תפלתי מאד מאד בכמה וכמה מחשבות זרות ובלבולים שונים אשר עצמו מספר, ובעל כרחי עולים על דעתי כמה וכמה פניות גסות ודקות, גלויות ונסתרות, בכמה וכמה בחינות ובכמה אפנים שונים, אשר אי אפשר לפרטם. ובכל יום ויום ובכל תפלה ותפלה מתחדשים ומתגברים פניות ובלבולים ומחשבות זרות אחרות. ואפלו כשאני מתפלל לבדי, באים על דעתי פניות גדולות, ומכל שכן כשאני עומד ומתפלל בין אנשים רבים, ובפרט בעיר אחרת ובמקום אחר, שאז מתגברים הפניות והבלבולים ביותר מאד מאד, עד אשר איני יכול לדבר אפלו דבור אחד בתפלה כראוי באמת לאמתו:בהצלחה

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר