סגור

התייחסות גדולי ישראל לרב שטיינזלץ

כבוד הרב,

זמן רב הייתי לומד מן התלמוד המבואר של הרב עדין שטיינזלץ וכן בביתי נמצא ספרו "נשים במקרא".

אך לפני שבועיים בערך נזעזעתי לגלות שגדולי ישראל החרימו את ספריו וטוענים שיש בספריו דברי מינות וכפירה וספריו חייבים גניזה!!

הנה הדברים הקשים:

בס"ד

הובאו לפנינו חיבורים מהמחבר עדין שטיינזלץ תלמוד מנוקד, התלמוד לכל, וסדרת ספרים "אוניברסיטה משודרת", ובהם פער פיו בקדושי עליון התנאים והאמוראים והשופטים והנביאים וכו' ועד האבות הקדושים שילח לשונו בדרכם של המשכילים הזכורים לדראון.

אוי לעיניים שכך רואות

הרינו למלאות בזה את חובתנו ולמחות

מחאה נמרצת אשר תשמע מסוף העולם ועד סופו

על העמדת צלם בהיכל, בחילול קדושת חכמינו זכרונם לברכה האמוראים התנאים ולמעלה בקודש עד האבות הקדושים ע"ה.

ולקהל עדת ישראל די בכל אתר ואתר אנו פונים לאמר, כל אשר עמדו רגליו במעמד קבלת התורה ימהר ויחוש לבער את חיבוריו. צא טמא תאמר לו.

ובזכות "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" יתקיים בנו "והייתם קדושים לאלקיכם". ובמהרה דידן תמלא הארץ דעה את ד' כמים לים מכסים, במהרה בימינו אמן.

ובאנו על החתום, ימי בין המצרים תשמ"ט, יהפכם ד' לששון ולשמחה.

אברהם יעקב זלזניק. חיים קנייבסקי, אהרן יהודה לייב שטיימן, מיכל יהודה לפקוביץ.

גם הרב אלישיב התיחס לספריו:

ב"ה מוצש"ק דברים תשמ"ט

הואיל ובחוברות "תלמוד לכל" ו"דמויות במקרא" ישנם דברים נוראים של זלזול באבות הקדושים, וברבותינו התנאים והאמוראים, ופגיעה ביסודות תושבע"פ הרי מן הדין כל ספריו של אותו מחבר בחזקת איסור הם עומדים.

לכן הנני מצטרף לדעת גדולי ישראל שליט"א שהוציאו איסור על ספריו.

וע"ז באעה"ח –

יוסף שלו' אלישיב

לאחר דבריהם של גדולי ישראל החלטתי לבדוק בעצמי על מה הזדעזעו כ"כ וגיליתי שהם אכן צודקים:

בספרו "התלמוד לכל" רשום כבר בעמוד הראשון שהתלמוד לפי הרב עדין שטיינזלץ הוא: "אוסף של חוקי אגדה ופילוסופיה וכו' של סיפורי מעשיות ושל הומור".

באותו עמוד הוא ממשיך לרשום:"מבחינת הגדרתו אין הספר מרשים ביותר... עדיין בנוי הוא על אסוציאציה חופשית ועל הקשרי רעיונות שאין דומה להן אלא ברומאנים מודרנים...".

גם בעמ' 17 הוא רושם:"חתימת התנ"ך שהיא פעולה אחת של אנשי כנסת הגדולה הריהי ממילא התחלת שלטונה של התורה שבעל פה ופיתוחה..."

לפי מה

תוכן התשובה:

שלום וברכה
הדברים מעידים יותר על אלה שכתבו נגד הרב שטיינזלץ מאשר עליו עצמו.
הרב הוא מזכה הרבים בהיקפים בלתי רגילים, ולוואי והיו אלה שכתבו נגדו מעצימים את תלמוד התורה בישראל כפי שזכה הרב עצמו.

כל מה שכתבת אינו עומד בשום מבחן של מה שכתבו נגדו:
א. התלמוד הוא אכן אוסף, ויש בו הכל: ממדרשי הלכה ועיסוק בדאורייתא ועד חוקי אגדה ופילוסופיה* מסיפורי מעשיות שיש בהם גם הומור, ועד לשורשי הקבלה והנבואה. זו מהותו של התלמוד, ואיני רואה פגם בכתיבה שכך הוא. הוא חוט השידרה של תלמוד התורה שבעל פה בישראל, והוא ספר קדוש ועליון, שכולל הכל.
ב. גם מבחינה עריכתית התלמוד אכן אינו מרשים בעריכתו, והוא לא נועד להיות ספר "קלאסי" אלא הוא ערוך בצורה של ספרות מודרנית. לא אכחיש שאני מתקשה בכלל בביקורת ספרותית על התלמוד, ובהשוואה לרומנים וכדו', ואני לא הייתי כותב דברים כאלה, אולם מכאן ועד מה שכתוב בפשקוויל נגדו – המרחק מספיק גדול כדי להכניס וללמוד ספרים אלה.
ג. מה לא נכון במה שכתוב בעמק 17. מדוע לא נכון לכתוב שחתימת התנ"ך וממילא הפסקת הנבואה וההופעה האלוקית המלמדת תורה הותיר את השטח לתורה שבעל פה בלבד, והיא השליטה מכאן ואילך על לימוד התורה בישראל ?
ד. היכן ראית בציטוט זה את הכפירה בלימוד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ? האמנם מי שכתב את הפשקוויל נגדו פוסק ישירות מתוך התלמוד ?
ה. גם הדברים שנזדעזעת ביותר כתובים בכל אחד מספרי הראשונים. אין כמעט דף בש"ס בו תוס' לא ממשיכים את הדיון בדברי התלמוד, מקשים עליו, מציעים תירוצים נוספים, מעמתים עוד גמרות מכאן ומכאן. האם קיימת אמונה שכל מה שכתוב בתלמוד אינו ניתן לדיון ? להמשך עיסוק בשאלה ?

החושים הטובים של לומדי התורה בבתי המדרש יודעים להבחין היטב בין דברי כפירה ומינות, לבין דברים עמוקים מאוד וישרים מאוד. אני מבקש להדגיש שוב כי איני עומד מאחורי כל ניסוחיו של הרב שטיינזלץ ובוודאי שלא אחר כל מעשיו. ברם, בשעה שכותבים דברים כה חמורים על גדול ישראל שהביא לתלמוד תורה בהיקפים שלא יאומנו, והוא מקדש את שם ריבונו של עולם ברבים – בארץ ובעולם – כל שתיקה והימנעות מסנגוריה עליו נחשבת כשותפות בהחרבת התורה.

כל טוב

התשובה התקבלה מהרב יובל שרלו, ראש ישיבת ההסדר אורות שאול
ט בניסן התשסז
,
28 במרץ, 2007
לקריאה נוספת
10.04.2007

1. שימוש ת (מלכה)

דווח על תגובה לא ראויה
10.04.2007

2. הרב,איפה דברי גדולי ישראל? (ירון)

דווח על תגובה לא ראויה
10.04.2007

3. שאלות לרב (יניב)

דווח על תגובה לא ראויה
13.04.2007

4. כבוד הרב,מדוע אתה ממשיך להתעלם? (ירון)

לכבוד הרב,איני רוצה שהדברים שאומר עכשיו ישמעו גסים אבל כך אני חושב.
אינך יכול להתעלם מדבריהם של גדולי ישראל שהתנגדו לספריו ואמרו שיש לגנוז אותם.איך ניתן להתעלם מדבריהם של גאונים דוגמת הרב שך(שלא הבאתי כאן את התנגדותו),הרב אלישיב,הרב קניבסקי,הרב שטיימן,הרב ואזנר,הרב ניסים קרליץ,הרב אליעזר יהודה וולדינברג(מחבר שו"ת "ציץ אליעזר") ועוד רבים רבים מגדולי ישראל.

ובאשר לטענות עצמם נגד ספריו. אני מבקש מהרב לקרוא שוב את הדברים עד שיתברר שיש בהם רוח כפירה .
ע"פ מה שרשמתי הרב שטיינזלץ מתייחס לתלמוד כדבר לא ראשוני שבו הכל פתוח,הכל מתפתח.

אם מה שרשמתי לא היה ברור הנה עוד מספר דברים מזעזעים שראיתי בספריו:
לדעתו "קידוש" על הכוס נוצר במשך הזמן:
"מצוות התורה ´זכור את יום השבת לקדשו (שמות כ, ח) אשר מראשיתה ומעיקר, היא ציווי לא מפורט לומר או לעשות דברים בכניסת השבת על מנת לזכור כי החל שבת, אף היא קיבלה סטיליזאציה, יחד עם שאר הברכות ותקנות התפילות נוצר "קידוש של שבת" אמירת ברכה מיוחדת אגב שתיית כוס של קידוש..." (עמ´ 85).
כמו כן הוא מתאר את התנאים והאמוראים בזלזול מזוויע:
הלל הזקן "כל ימיו שמר על אופיו העממי... כנגד זה היה שמאי עצמו מהנדס, ישר ועקבי עד כדי קיצוניות בכל דבר שעסק בו. כנגד הסברת הפנים של הלל היה שמאי נראה קפדן ומחמיר" (עמ´ 24) הנה כי כן, לא מחלוקת בהלכה ובדרכי הנהגה קבעה את הנהגותיהם של הלל ושמאי (כאשר ביאר מרן הגרי"ס זצוק"ל ב"אור ישראל" סימן כ"ח) כי אם תכונות פשוטות: "אופי עממי" מחד גיסא ו"קיצוניות" מאידך גיסא. למי שלא מסתפק בכך ממשיך המחבר ומתאר את המחלוקת לשם שמיים זו כך: "הויכוחים בין הבתים נשאו לעיתים, אופי חריף מאד, אפילו אלים" (שם).

כמו כן,רבי אליעזר בן הורקנוס "נטה לשמרנות בדעותיו בהלכה". רבי ישמעאל בן אלישע "הגיוני ומתון", ר´ טרפון "אסקצנטרי" (עמ´ 25), וגם "בעל נוסח הומוריסטי מיוחד (עמ´ 26). ועל רבי מאיר "הברקותיו הבלתי יציבות עוררו את תמהונם של בני דורו". רבי שמעון בר יוחאי היא דמות "קודרת ועטופת מיסתורין". "בדורות מאוחרים יותר יוחס לו חיבור ספר היסוד של הקבלה, ספר הזוהר, שהוא בו הגיבור הראשי". (עמ´ 27).


הרב,איך ניתן לומר על דברים אלו שהם דברים "ישרים" מאוד?


תגובת הרב
אשאיר זאת לקוראים לשפוט

דווח על תגובה לא ראויה
18.04.2007

5. גישה (משה)

דווח על תגובה לא ראויה
01.05.2007

6. זה נכון (אביץ)

דווח על תגובה לא ראויה
02.05.2007

7. לגבי ריבוץ תורה ברבים (יניב)

דווח על תגובה לא ראויה
06.05.2007

8. תיקון למה שכתבתי בסעיף 3 (יניב)

דווח על תגובה לא ראויה
05.09.2007

9. ת´הא ש´נת ס´דר ח´דש (דוד פיזאנטי)

דווח על תגובה לא ראויה
02.10.2007

10. תגובה לירון (אבי)

דווח על תגובה לא ראויה
02.11.2007

11. קטונתי מלהיכנס לעובי הקורה (קטונתי)

דווח על תגובה לא ראויה
02.11.2007

12. הרב יהודה קוק (שאלתיאל השואל התמים)

דווח על תגובה לא ראויה
23.12.2007

13. כבוד הרב... (אלמוני)

מחילה מכבוד הרב שרלו אבל לא ראיתי התייחסות עניינית למה שהמגיב ירון כותב. הוא כותב עינייני ומביא ראיוית לדבריו אך אתה מתעלם ומתמק עם תגובות חסרות משמעות כמו: "ולכן", "ואיך ניתן לדבר עליו ככה", "אשאיר לקוראים לשפוט". מהזה ?!?!?! ככה רב עונה ?. ממש הבנאדם צודק, טענות חריפות וכמובן דברי גדולי הדור שליט"א ואתה דוחה הכל בתגובות כאלה שיטחיות דמו ויכוח של ילד בגן. מאכזב. המסקנה שלי מכל הנושא לאור דברי הרבנים והמגיבים: חרם על הרב עדין, ספריו לגניזה והוא...שיחזור בתשובה שלמה אמןןן.
תגובת הרב
ראיתי הוצאה מתמדת של דברים מהקשרם, וניסיון לתלות בהם דברי כפירה. על כן לא ראיתי שום חובה לענות עליהם.
אני נוהג לענות לשאלות מסוג זה רק כאשר ברור שהשואל מבקש באמת לברר את האמת. הסימן המובהק לכך הוא שהוא קורא את דברי החולקים עליו בעין טובה ומנסה לבארם, וכשאין הוא יכול - הוא שואל. ברם, לא זו הדוגמה בשאלה זו

דווח על תגובה לא ראויה
05.01.2008

14. תגובה לתשובת הרב (אלמוני מלעיל)

דווח על תגובה לא ראויה
07.01.2008

15. המשך לאלמוני מלעיל (אלי)

דווח על תגובה לא ראויה
17.01.2008

16. לאלי...... (שוב האלמוני)

דווח על תגובה לא ראויה
12.02.2008

17. למסקנה, מותר ללמוד מזה כן או לא? (דורון)

דווח על תגובה לא ראויה
06.03.2008

18. הדברים מעידים על אלה שכתבו נגד הרב (שגיא מזוז)

דווח על תגובה לא ראויה
20.08.2008

19. לאלמוני ()

דווח על תגובה לא ראויה
28.09.2008

20. ההיסטוריה תשפוט (שימי)

דווח על תגובה לא ראויה
28.09.2008

21. צר לי, אבל הרבה מגיבים פה לא מבינים מה הם מדברים (יונתן)

דווח על תגובה לא ראויה
28.12.2008

22. מו (אברהם לוי)

דווח על תגובה לא ראויה
12.03.2009

23. גם את הרמב (יהודי נחמד)

דווח על תגובה לא ראויה
23.04.2009

24. הרקע האמיתי לחרם על הרב שטיינזלץ (אהרון)

דווח על תגובה לא ראויה
25.06.2009

25. מהיכן העתיק יניב את הממצאים שלו (ישראל)

דווח על תגובה לא ראויה
07.09.2009

26. אני בספק (אורי)

דווח על תגובה לא ראויה
13.01.2010

27. שימו לב (י)

דווח על תגובה לא ראויה
01.10.2010

28. דרך ארץ קדמה לתורה (דור הגאולה)

דווח על תגובה לא ראויה
03.01.2011

29. למר שגיא מזוז (יהודי בלי שום הגדרה נוספת)

דווח על תגובה לא ראויה
03.02.2014

30. יונתן, בא הראה באופן חד משמעי (שמואל)

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

אלימות במשפחה צילום: shutterstock

הפשיעה בשנת הקורונה: יותר אלימות במשפחה, פחות גניבות בחוץ

קרא עוד