שאל את הרב

אישה בהריון בתשעה באב

חדשות כיפה הרב שמואל אליהו 05/08/03 04:56 ז באב התשסג

שאלה

מה הדין לגבי צום אישה בהריון בתשעה באב? האם עליה לצום במיוחד בחום של ישראל? האם יכולה לצום חלקית? מים?

תודה

תשובה

בס"ד

[מעוברות] - פטורות מלהתענות בצום גדליה, י' בטבת, תענית אסתר וי"ז בתמוז. ונקראת "מעוברת" רק משעברו ג' חודשים להריון ומכל מקום אם הן חלושות מאוד, דינן כמו כל חולה שאף על פי שאין בו סכנה פטורות מלצום.

בתשעה באב צריכות לצום אפילו שמצטערות הרבה - ובמקום שיש לחוש לחולשה מיוחדת - דינן כחולה שאין בו סכנה. שפטור מלצום.\ שו"ע תקנד סע' ה \.

מי שמותר לו לאכול, אינו צריך לאכול "לשיעורים" כמו ביום כיפור, אלא אוכל כדרכו, ומכל מקום לא יתענג במעדנים, אלא יאכל רק מה שהוא צריך לקיום הגוף.\ מ"ב סי' תק"ן ס"ק ה' \.

מעוברת שהריחה פרי מסוים ומתאוה לו מאוד - מותר לה לאכול ולברך שהחיינו אם הפרי חדש.

[מניקה] שאין לתינוק שלה מה לאכול - צריכה לאכול. ונהגו המניקות להתחיל את הצום עד שירגישו חולשה או חסרון חלב.\ עיין ברכ"י שם \.
"מניקה" שיש לתינוק שלה מה לאכול אבל היא חלשה מאוד - דינה כחולה שאין בו סכנה כדלעיל.

[יולדת] - עד ל' יום דינה כחולה שאין בה סכנה. ולאחר ל' יום דינה כמו כל אדם.
אחר שלושים יום - אם היא מרגישה חולשה מיוחדת - הרי היא כמו כל חולה שאף על פי שאין בו סכנה - מותר לאכול.
אם מרגשת בעצמה שהיא בריאה לגמרי והתענית לא יזיק לה, יש לה לגמור את התענית.\ עיין שו"ע תקנד סע' ו. כה"ח שם ס"ק כו-כט ומשנ"ב ס"ק יד \.

כתבות נוספות