זיקתה של שרה אמנו לארץ ישראל

לאימהות האומה נודע קשר מיוחד עם ארץ ישראל. על רקע שבת חיי שרה מביאה ד"ר יעל לוין מקורות אחדים המבליטים היבט זה אצל שרה אמנו, והמציינים את הקשר המיוחד בינה לבין ארץ ישראל

ד"ר יעל לוין 13/11/14 19:33 כ בחשון התשעה

זיקתה של שרה אמנו לארץ ישראל
Shutterstock, צילום: Shutterstock

לאימהות האומה נודע קשר מיוחד עם ארץ ישראל. במאמר זה נביא מקורות אחדים המבליטים היבט זה אצל שרה אמנו, והמציינים את הקשר המיוחד בינה לבין ארץ ישראל.

על פי פשט לשון המקרא כוונה ברית בין הבתרים לאברהם בלבד. אולם על פי הנאמר ב"מדרש שכל טוב" לרבנו מנחם ב"ר שלמה, חיבור שכתיבתו הגיעה לידי סיום בראשית המאה ה-12, נכללה שרה אף היא בברית זו: "'ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית'... 'לאמר' (בראשית טו, יח) להבטיח גם את שרה" (מהדורת בובר, עמ' 5). שרה אמינו הייתה גם שותפה לאברהם אבינו במסעותיו בארץ ישראל.

על פי הנזכר בספרות המדרש, שרה הייתה שותפה לאברהם בגאולתו של שטח מערת המכפלה, ולא עוד אלא שהיוזמה לקניית המערה יוחסה אליה: "'זממה שדה ותקחהו' (משלי לא, טז) זממה ונטלה שדה המכפלה ושם נקברה שנאמר 'ואחרי כן קבר אברהם את שרה'" (בראשית כג, יט) (תנחומא, חיי שרה, ד).

בביאורו על התורה מייחד רבנו בחיי דברים על זכותה הגדולה של שרה הצדקנית שמתה ונקברה בארץ ישראל, בחברון.

וכה כתב:

"ותמת שרה בקרית ארבע")בראשית כג, ב). הודיענו הכתוב כי הצדקת הזאת מתה בארץ ישראל ונקברה בא"י, שהרי במיתתה כתיב: "היא חברון בארץ כנען" (שם שם, יט), ובקבורתה כתיב בסוף הפרשה "ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו" וגו' "היא חברון בארץ כנען" (שם), ובא ולמד על זכותה הגדול [!] כי מיתתה וקבורתה היו במקום אשר שם עתיד להיות בית א-להים, ושם שער השמים (רבנו בחיי, ביאור על התורה, בראשית כג, ב, מהדורת הרב שוול, עמ' רב(.

יש לציין עוד כי בזוהר מובעת התפיסה כי שרה הייתה יתרה על שאר הנשים שמיתתן נזכרת במקרא בכך שמופיע פירוט מניין שנותיה ונתייחדה לפטירתה פרשה שלמה (זוהר, חיי שרה, קכא ע"ב-קכב ע"א).

הרעיון ששרה הייתה אֵם עם ישראל עולה מן הכתוב בישעיהו נא, ב: "הַבִּיטוּ אֶל אַבְרָהָם אֲבִיכֶם וְאֶל שָׂרָה תְּחוֹלֶלְכֶם". בהקשר לכך ראוי להזכיר כי בביאור מבית מדרשם של בעלי התוספות נאמר כי שמו המוחלף של יעקב אבינו, ישראל, נקרא כן על שם שרה (תוספות השלם, חלק ב, עמ' רלא), ונדמה גם כי בצורה מורחבת יותר אפשר לסבור שעם ישראל כולו נקרא על שמה. שרה היא אם האומה כולה, ובזכות שותפותה עם אברהם אבינו אנו נמצאים כאן בארץ ישראל עתה.

בתלמוד הבבלי (ברכות יג ע"א) מובא המדרש הנודע לפסוק בדברי הימים (א' א, כז): "אַבְרָם הוּא אַבְרָהָם" המתפרש בהוראה שבתחילה נעשה אב לארם ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו. באורח דומה נדרש שבתחילה שרי הייתה שרה לאומתה ולבסוף נעשתה שרה לכל העולם כולו. בהמשך לכך אפשר להצביע על מקורות אחדים שבהם נתכנתה שרה אמנו בכינוי "אם כל חי". כך היא נקראה בכינוי זה בין היתר בביאורו של רבי אלעזר מוורמייזא לשיר השירים:

"נשכימה לכרמים" (שיר השירים ז, יג) לאברהם ושרה, שנאמר "וירא אליו ה'" (בראשית יח, א). "נשכימה", לשון רבים, אני ופמליא שלי. "נשכימה לכרמים", גי'[מטריה] אברם ושרה [זה אברהם שרה]: "נראה אם פרחה הגפן" (שיר השירים, שם) אם ילדה שרה את יצחק לאברהם. "אם פרחה", קרי ביה "אֵם פרחה", ושרה היתה אם כל חי (מהדורת מ' הרשלר, עמ' רמו-רמז).

זכויותיה של שרה אמנו עומדות לדורי דורות. בביאור המיוחס לרבי אלעזר מוורמייזא (1165 לערך-1230 לערך) מוזכר כי בזכות שרה יבוא המשיח: "'חיי שרה מאה' (בראשית כג, א) ר"ת משיח, דבזכות שרה יבוא המשיח" (תוספות השלם, חלק ב, עמ' רכו). החיד"א בביאורו "נחל קדומים" לפרשת חיי שרה (אות א) מביא פירוש זה מכתב יד ומציע הבנה משלו לרעיון זה. לדידו, עיקר הקלקלה בעולם הייתה בגין חטא חווה, ואילו שרה אמנו הרבתה לתקן את חטא חווה, ולכן בזכותה יבוא המשיח "שהגדילה לתקן עון חוה". לפיכך בדורנו, דור אתחלתא דגאולה, יש לדמותה של שרה אמנו שייכות מתמדת לכל יחיד מעם ישראל. לסיום נזכיר את דברי הזוהר המתארים את שמחתם העתידית של האבות - והאימהות - בשעת הגאולה: "אז עומדים האבות בשמחה לראות גאולת בניהם כמקודם, זה הוא שכתוב 'כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות'" (מיכה ז, טו) (זוהר, תזריע, נב ע"א, בתרגום לעברית).

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר