קריאת שמע על המיטה

בס"ד

שלום רב!

תוכלו בבקשה לפרט לי את הלכות ברכת "המפיל"?

אמרו לי פעם שאסור לברך אותה אחרי חצות, האם זה נכון?

בתודה רבה מראש,

אחינועם.

תוכן התשובה:

כשהאדם על מיטתו וסמוך לשנתו, קורא פרשה ראשונה של קריאת שמע (שו"ע או"ח רל"ט, ושם במשנ"ב, כפשט הגמרא [ברכות ס:]. ויש נוהגים לקרוא את שלושת הפרשיות), אומר אחריה פסוקי תחינה ושמירה ומברך ברכת המפיל (אם חושש שיירדם, יברך תחילה המפיל. יש הנוהגים לברך המפיל בתחילה, ואיש כמנהגו). להולך לישון אחר חצות, ע"פ האשכנזיים (וחלק מהספרדים - פניני הלכה תפילה, פרק כ"ו) יברך כרגיל, והספרדים נוהגים לא לברך, או לפחות לברך ללא שם ומלכות (שו"ת יחווה דעת ד', כ"א).

[פירוט:] המקור לקריאת שמע הוא בגמרא:
הנכנס לישן על מטתו אומר משמע ישראל עד והיה אם שמוע. ואומר ברוך המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי ומאיר לאישון בת עין. יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתשכיבני לשלום, ותן חלקי בתורתך, ותרגילני לידי מצוה, ואל תרגילני לידי עבירה, ואל תביאני לידי חטא, ולא לידי עון, ולא לידי נסיון, ולא לידי בזיון, וישלוט בי יצר טוב ואל ישלוט בי יצר הרע ותצילני מפגע רע ומחלאים רעים ואל יבהלוני חלומות רעים והרהורים רעים, ותהא מטתי שלמה לפניך, והאר עיני פן אישן המות, ברוך אתה ה' המאיר לעולם כולו בכבודו. (ברכות ס:)

קורא על מטתו פרשה ראשונה של שמע ומברך: המפיל חבלי שינה על עיני וכו' (שו"ע או"ח רל"ט, א')

לפני השינה צריך לקרות את הפרשיה הראשונה של קריאת שמע, זאת אומרת את הפסוק "שמע ישראל..." ואת פרשיית "ואהבת" עד "ובשעריך", ולברך ברכת המפיל.
יש נוהגים לומר את כל פרשיות שמע (גם "והיה אם שמוע" ו"ויאמר"), כפי שכתב המגן אברהם כותב ש"ר"י כתב עפ"י המדרש לומר כל ק"ש שהיא רמ"ח תיבות לשמור רמ"ח אבריו", אולם המנהג הפשוט לקרוא רק פרשייה ראשונה.
נראה מהשו"ע שצריך לברך המפיל אחרי קריאת שמע, וכך אכן פוסק המשנה ברורה, אלא אם כן פוחד שירדם, שאז עדיף שיגיד קודם את ברכת המפיל.
הרמ"א פוסק שאסור לדבר אחרי קריאת שמע אלא לצורך (ואז צריך לחזור ולקרוא קריאת שמע), ואם כבר ברך המפיל כותב המשנה ברורה (ס"ק ד') ש"אם כבר אמר ברכת המפיל יזהר בזה כי יפסיק בין הברכה להשינה".

ואומר: יושב בסתר עליון (תהילים צא, א - טז) ואומר: ה' מה רבו צרי עד לה' הישועה (תהילים ג, ב - ט) ואומר: ב"ה ביום ב"ה בלילה ברוך ה' בשכבנו ברוך ה' בקומנו, ויאמר ה' אל השטן יגער ה' בך השטן וכו' (זכריה ג, ב) ה' שומרך וכו' מעתה ועד עולם (תהילים קכא, ה - ח) בידך אפקיד רוחי וכו' (תהילים לא, ו) יברכך ה' וכו', עד וישם לך שלום (במדבר ו, כב - כז) ואומר: השכיבנו עד סמוך לחתימה. (שו"ע שם)

מוסיפים עוד פסוקי שמירה ובטחון (כגון תהלים צ', צ"א, ג', קכ"ח, ברכת השכיבנו וכו'), כמופיע בסידורים, ואחריהם יברך ברכת המפיל. המשנה ברורה כותב ש"כל אלו הפסוקים שנהגו לאומרם הוא להגן שלא יבוא עליו ח"ו דבר רע", ובכל אופן אם הוא חולה או אנוס וכו' יגיד רק קריאת שמע וברכת המפיל (מגן אברהם).

כתבו הספרים שבלילה קודם השינה נכון לאדם שיפשפש במעשיו שעשה כל היום ואם ימצא שעשה עבירה יתוודה עליה ויקבל ע"ע שלא לעשותה עוד ובפרט בעונות המצויים כגון חניפות שקרים ליצנות לשה"ר וכן עון בטול תורה צריכים בדיקה ביותר. גם ראוי למחול לכל מי שחטא כנגדו וציערו ובזכות זה האדם מאריך ימים [מגילה כ"ח]. (משנה ברורה ס"ק ט')

[אחר חצות:]
לגבי ברכת המפיל להולך לישון אחר חצות:
בברכי יוסף מובא:
יש מי שרצה לומר דע"פ הסוד אין לברך המפיל אם היה ער עד אחר חצות ואז הולך לשכב, ואין כן האמת אלא צריך לברכה בכל זמן שהולך לישן, מהר"ר ישעיה באסן בתשובותיו הנקראים לחמי תודה (כ"א). (ברכי יוסף רל"ט, ב')

כך אכן פסקו רוב הפוסקים, ורק התלבטו לגבי ההולך לישון סמוך לעמוד השחר שלא בטוח שירדם עד עלות השחר. ועיין בשו"ת יחווה דעת חלק ד', כ"א (הרב עובדיה יוסף), שמביא גם את דעת החולקים, וביניהם כף החיים והבן איש חי (שו"ת רב פעלים א', סוד ישרים י"ד), הסוברים שאסור, ע"פ הסוד, לברך המפיל לאחר חצות, ופוסק הרב עובדיה יוסף שההולך לישון לאחר חצות לא יברך המפיל (מספק), וטוב שיאמר אותה ללא שם ומלכות אלא "דרך תפילה ותחינה". על כן להלכה פוסקים האשכנזיים (וחלק מהספרדים – פניני הלכה) לברך המפיל גם כשהולכים לישן אחר חצות, ורבים מהספרדים (וכן פסק להם למעשה הרב ברוך גיגי שליט"א) מברכים המפיל לאחר חצות ללא שם ומלכות.

עיקר הדינים מופיעים בשו"ע אורח חיים רל"ט ס' א', ובמשנה ברורה עליו,
בשו"ת יחווה דעת ד', כ"א ובפניני הלכה תפילה, פרק כ"ו.
לילה טוב ומשומר מן המזיקים – צוות ישיבת הר עציון

התשובה התקבלה מישיבת הר עציון,
כד בניסן התשסז
,
12 באפריל, 2007
לקריאה נוספת
עוד אין תגובות, היו הראשונים להגיב!
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

אילוסטרציה צילום: Serge Attal/Flash90

חדש בבית אל - לשכת רישום נישואין

קרא עוד