שאל את הרב

צמחונות ביהדות, כן או לא?!

צוות ישיבת הר עציון 08/06/06 23:01 יב בסיון התשסו

שאלה

בס"ד.

לרב שלום.

בזמן האחרון חבר שלי נעשה צימחוני, ורציתי לדעת את הצדדים השונים בהלכה בעניין זה...

האם ההלכה מצודדת עם זה או שמה מתנגדת לצמחונות..

*אשמח אם הרב ישלח לי גם הפניה למקורות אחרים באינטרנט או בספרים..

תודה מראש.

תשובה

שלום רב,


לבקשתך, מקורות לנושא:
מרן הרב קוק זצ"ל לא אכל בשר בששת ימי המעשה, תלמידו המפורסם הרב דוד הכהן ('הנזיר') התנזר מאכילת בשר כלל מיום שעמד על דעתו, הוא וביתו. נכדו של הרב קוק, שנקרא בשמו ונקטף בדמי ימיו, גם הוא היה צמחוני, ולזכרו הוציאו ספר 'לחי רואי', ובו נדפס לראשונה מאמר הנקרא "חזון הצמחונות והשלום", סיכום שעשה הרב הנזיר לכתבי ודברי הרב קוק בנושא. דבריו שם הם בתחום המחשבתי וזיקתו לעולם הרעיון ההלכתי. בדברי אשען על דעתו הרחבה.
ספר המביא את מקורות חז"ל ראשונים ואחרונים ובעלי המחשבה, בעיקר בתחום פסיקת ההלכה, נקרא "חיתו ארץ" ונכתב ע"י הרב מנחם סליי. הספר מפורט ובהיר, וכדאי לעבור עליו (רק רפרפתי עליו, לא קראתי כולו). לספר הקדמה מעניינת של הרב שאר-ישוב הכהן (בנו של הרב הנזיר) ובסופו סיכום של חזון הצמחונות והשלום, וסיכום דברי הרב אלימלך בר שאול בעניין מתוך הספר מערכי לב.
עוד שני ספרים באנגלית, שלא ראיתי תכנם : Judaism and vegeterianism \ Richard Schwartz
ובתוך הספר Hakacha and contemporary society \ Alfred Cohen מאמר על צמחונות.
באינטרנט לא חפשתי, אך לדעתי שני הספרים הראשונים מקיפים את כל צדדי העניין.

לגוף העניין,
בבריאת העולם נאסר על האדם לאכול בשר, וכך הפסוקים מתארים :

"(כח) ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ:
(כט) ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה:" (בראשית פרק א')


כפי שמסביר רש"י על אתר על פי המדרש "השוה להם הכתוב בהמות וחיות למאכל, ולא הרשה לאדם ולאשתו להמית בריה ולאכול בשר". לאדם אין את הזכות לפגוע בחיה כדי לאכלה, רק מעשב השדה הוא יכול לאכול, כמו החיות.

אולם, לאחר המבול, ביציאת נח ובניו מן התיבה, אומר הקב"ה "כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל" (בראשית ט' ג')

הרב קוק מסביר שאדם ברמתו הגבוהה, כרמת אדם בגן עדן, אסור לו לאכול בשר, איך יעלה על הדעת שיצור כה טהור ומוסרי שנברא בצלם אלקים ילך ויפגע בחפים מפשע! אך לעתים רמה מוסרית גבוהה מובילה להשחתת מידות, והחטא הנורא של דור המבול הוכיח שאין הם ראויים למעמד כה גבוה מוסרית וחברתית. איך יתכן שאדם שעושק וגוזל ומשחית דרכו יתהדר באצטלת הצמחונות? ולא רק שאינו יכול להכריז ולומר אני צדיק, בעודו באמת רשע, אלא מסביר הרב קוק שעצם ההצטדקות היא היא הגורמת לחטא! אדם שמקפיד על רמה מוסרית גבוהה בעניין אחד, סופו שיפול בעניינים אחרים. ופסוק מפורש בהושע (יג ב) "זבחי אדם עגלים ישקון". (וראיה שמביאים בימינו לנושא, שהיטלר ימ"ש היה צמחוני).
דבר דומה אומר רבינו יוסף אלבו בספר העיקרים (מאמר שלישי פ' ס"ו), שהצמחונות אידיאל היא, אך לאחר השחתת כל בשר מותר לאדם לאכול, כלשון הגמרא (קידושין כא ע"ב) "מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות ואל יאכלו בשר תמותות נבילות"

מלבד חטאי האדם, אומר הכתוב ש"השחית כל בשר את דרכו", גם החיות חטאו, אפילו בהמה חיה ועוף חטאו (ועייני שם ברש"י ובמדרשים), אין הם תמימים וצדיקים, ועל כן מותר לנו לטול חייהם כדי לאוכלם. והנה אנו רואים, שאחר המבול קמו חיות טרף, שאוכלות את שאר החיות, ואפילו יש חיות שאוכלות את בן הזוג שלהן.

אולם באחרית הימים, ישוב העולם לתקונו כבראשונה
"(ו) וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נהג בם:
(ז) ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן:
(ח) ושעשע יונק על חר פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה:" (ישעיהו יא)


אם כן, ההגיון מדוע לא לאכול בשר ברור – מדרגה רוחנית ומוסרית גבוהה, מצד שני מצטרפים שני דברים שבגללם לאדם מותר, ואולי אפילו חובה לאכול בשר: הראשון שאם לא יאכל יתכן וישחית דרכו. השני שהחיה עצמה חטאה, ובשרה ניתן לנו לאכלה. והמרחם על אכזרים סופו שיאכזר לרחמנים.

בהסתייגות רבות צריך לבחון דברים אלו:
אמנם האדם כמין אנושי, כחברה בעלת אידאלים, לא יכול לסגל לעצמו אחרי המבול את הצמחונות, אבל יחידי סגולה בודדים יכולים.
חוקי התורה 'זוכרים' את המצב הראשוני לפני המבול, ונותנים הגבלות רבות על הפגיעה בחי – השחיטה נועדה לעורר את רחמי האדם. דם החיה, שהוא נפשה, חייב להתכסות, ודומה הדבר לקבורת האדם. אסור לאכול אבר מן החי, כדי שלא להכאיב לבהמה. ועוד הלכות ומצוות הבאתי למעלה.
אסור לזלול בשר בתאוותנות, כפי שמסופר על חטא המתאווים. (במדבר פרק יא)
חיות טורפות אסור לאכול, שאכזריותם לא תשפיע עלינו. (ונראה לי שזה מקור האיסור לאכול שור הנסקל)

ציינתי לעיל שיחידי סגולה, כמו הרב הנזיר, יכולים להיות צמחונים. לדעתי, לא צריך להגיע למדרגתו הרוחנית כדי לנהוג מנהג זה, אלא כל מי שרוחו חפצה בהתקדמות בעבודת ה', ושאיפות גבוהות נגד עיניו, יכול להיות צמחוני, ובלבד שידאג לשאר מידותיו, וחס וחלילה לא יחטא במידות מוסריות בסיסיות יותר. וכך נהג הרב הנזיר עם בני ביתו מקטנותם.

לאדם הפשוט אין שום איסור לאכול בשר, לא כל אחד חייב להיות פרוש, וכבר נאמר "אל תהיה צדיק הרבה", וכמו שאמרתי לעיל, הצטדקות יתר עלולה להוביל לחטא במקומות אחרים.
רבנים גדולים שאכלו ואוכלים בשר, דינם שונה בעניין, הם יודעים לקדש את אכילתם, ואין באכילתם שום פגם, כמו בשר העולה על המזבח. סוד זה, רובנו אולי יודעים מקצתו, וחייבים לנסות לאכול כך גם – אכילה בקדושה, אך ממש לדרגתם איננו מגיעים.

אולי בשבת הדבר קל יותר, וניתן לקדש את האכילה בשבת, גם האדם הפשוט. שבת, מקרא קדש, ומצווה לאכול בשר ויין בשבת וביום טוב, כי בשבת כל העולם כולו מתעלה, ומנהג ידוע מדורי דורות להמנע מבשר ששה ימים ובשבת לאכול.
כמובן שאם אינו נהנה מבשר אין חובה לאכול, ואפילו בשבת, "טוב ארוחת ירק ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו".

כל זאת בתנאי שידע את מעמדו כאדם, הברוא בצלם. ישנם צמחונים שאינם אוכלים בשר כי מאמינים שאינם טובים מחיות – "וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב" , לזאת היהדות מתנגדת, האדם עומד במדרגה מעל לבהמה! צמחוני יכול להיות רק מי שרואה עצמו אדם, ואפילו עולה מעלה מעבר לאחיו במוסריותו.

האר"י הקדוש, היה נזהר לא לפגוע באף חיה סתם. למטרות חיובית היה משתמש בחיות, אך להרוג יתוש שמפריע לו, או חיפושית שעצבנה אותו, זה לא עשה! כאן לא מדובר בדרגה מיוחדת, אלא בחובה על כל אחד, והתורה אומרת " דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך"!

לסיכום : אם רוחו של חברך חשקה בכך, וייעוד נשמתו לעלות במסלה העלה בית אל, ויודע כי נפשו לא תחטא ברדידות מוסרית בתחומים אחרים, יכול לנסות להיות צמחוני (רק יזהר שלא יקבל זאת כנדר). המלצתי שלא כל השבוע - ימנע מבשר בששת ימי המעשה, וייחד בכך את השבת, ובשבת אכילתו תהיה בקדושה.
אם עוד עליו לעבוד על מידותיו המוסריות ביחס לאנשים אחרים, ולא הגיע עדיין למדרגה הרצויה, אין זה מן הראוי שיעשה צמחוני!
בין כך ובין כך, לא הוא ולא אחרים, לא יפגעו בחיות ויזיקו להן סתם כך.

יונתן (איני רב עדיין)
צוות ישיבת הר עציון


כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר