סגור

מנהג תספורת הקטנים - חלקה

מה העניין שצריך לחכות עד גיל 3 ולספר תילד?זה חובה או שזה מנהג?

תוכן התשובה:

מועדים לשמחה ושלום רב,

הרה"ג שמואל אליהו שליט"א כתב:
בשער יש כוח חיות גדול - ולדוגמא ראה את סיפור שמשון. לכך שער נמצא בגוף האדם בעיקר במקומות שבהם יש הרבה חיות.
נשים מגדלות שער ומכסות אותו בגלל שהן צריכות להביא הרבה חיים לעולם - אם כל חי.
בשלוש השנים הראשונות הילדים גדלים ביחס הרבה יותר גדול מאשר בכל חייהם ולכן משאירים להם את השער.
בגיל שלוש אנו מספרים אותם כדי שלא להרבות שער - שלא להמשך לצד החייתי של האדם יותר מידי.

כתב הרה"ג אליעזר מלמד בסיפרו "פניני הלכה" [מנהג תספורת הקטנים - חלקה]
יש נוהגים שלא לספר את שער בניהם הקטנים עד שיגיעו לגיל שלוש, ואז מספרים את שערותיהם ומשאירים להם פאות, ובזה מחנכים אותם למצוות "לא תקיפו פאת ראשכם" (ויקרא יט, כז), שעניינה לא לספר את שערות הראש בעיגול, תוך גזיזת הפאות.
ומצאו לזה רמז במצוות ערלה, שאמרו חז"ל על שלוש השנים של ערלה שמרמזות לשלוש השנים הראשונות של תינוק שאינו יודע להשיח ולדבר, ואז אין מקיימים בו מצוות, "ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש" (ויקרא יט, כד), שאביו מקדישו לתורה (תנחומא קדושים יד). וכך למדו בעלי מנהג זה, שבשלוש השנים הראשונות הוא דומה לעץ ערלה ואין גוזרים שערותיו, ובשנה הרביעית שכבר יכול להתקדש, גוזזים את שערותיו ומשאירים לו פאות, וזו המצווה הראשונה שמקיימים בו.
וכיוון שבמצווה זו מתחילים לחנכו למצוות, נהגו לשמוח כדי לחבב המצוות, ומזמינים קרובים וידידים ומכבדים אותם במאכל ומשקה.

ורבים נהגו לספר את הקטן ליד קברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון, כדי שתחילת חינוכו למצוות תהיה מתוך התחברות לצדיק. ובני ירושלים שרחקה להם הדרך להגיע למירון היו הולכים למערת שמעון הצדיק שמצפון לעיר העתיקה. ויש קהילות שהיו רגילים לספר הקטן בבית הכנסת. ובכל מקום רבים נוהגים לבקש מתלמיד חכם שיתחיל לספר את הילד.

ויש נוהגים לספר בל"ג בעומר במירון את כל הקטנים שיום הולדתם השלישי חל בסמיכות של כמה חודשים לפני או אחרי ל"ג בעומר. ויש מקפידים שלא לספר את הילד לפני יום הולדת שלוש, ולכן אם יום הולדתו אחר ל"ג בעומר מספרים אותו ביום הולדתו. ואם נולד לפני ל"ג בעומר, אם יום הולדתו בסמיכות של מספר שבועות לל"ג בעומר, ממתינים לספרו בל"ג בעומר, ואם נולד כמה חודשים לפני ל"ג בעומר מספרים אותו ביום הולדתו. 4

אמנם יש להדגיש כי אין חובה לנהוג כמנהגים הנזכרים. יתר על כן, מנהג תספורת הקטנים לא נזכר כלל, לא ברמב"ם ולא בשולחן ערוך ולא בספרי הפוסקים הידועים. וכל הרוצה רשאי לספר את שער ילדו גם לפני שהגיע לגיל שלוש, ולא מעט תלמידי חכמים נוהגים כן.

[סדר תספורת ראשונה - "חאלקה" ] - מתוך תשובה של הרה"ג הרב שמואל אליהו שליט"א.

[לימוד הלכה: ]
"ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו" -אומר המדרש כי פסוק זה יש בו רמז לתינוק "כי האדם עץ השדה". "שלש שנים יהיה לכם ערלים" - שאין יכול לא להשיח ולא לדבר. "ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש" - שאביו מקדישו לתורה. "הילולים לה'" - מהו הילולים? משעה שמהלל להקב"ה. "ובשנה החמישית תאכלו את פריו" - משעה שהוא מתחיל לקרות בתורה. "להוסיף לכם תבואתו" - מכאן שנו רבותינו בן חמש שנים למקרא, בן עשר למשנה. בן שלש עשרה למצות. בן חמש עשרה לתלמוד. בן שמונה עשרה לחופה וכו' \תנחומא ויקרא יד\. ואע"פ שבן חמש מכניסו למקרא, מצות עשה על האיש ללמד את בנו תורה לפני כן.
ומאימתי מתחיל ללמד בנו תורה? משיתחיל לדבר מתחיל ללמדו: "תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב" ו"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". ואח"כ מלמדו מעט מעט, עד שיהא כבן ששה או כבן שבעה, ואז מוליכו אצל מלמדי תינוקות. \שולחן ערוך יורה דעה סימן רמה\.
ומאימתי מתחיל לחנכו במצוות עשה? משעה שיודע לעשותן. ולכן "קטן היודע להתעטף, אביו צריך ליקח לו ציצית". \שו"ע או"ח יז סעיף ג\ וכן "קטן היודע לנענע לולב כדינו - אביו חייב לקנות לו לולב כדי לחנכו במצוות". \שו"ע או"ח תרנז א\. וכן בכל מצווה ומצווה.
ומאימתי מתחיל לחנכו במצוות לא עשה? מיום לידתו. ולכן אסור לתת לילד מאכל איסור מיום לידתו, ומרגע שהוא מבין אסור לתת לו לעשות מעשה איסור. ואסור לגרום לו אפילו איסור דרבנן, ואפילו שבות ומוקצה. וכד'. ולכן כשמספרים ילד קטן אסור להקיף את ראשו. \שו"ע או"ח שמג\.
מצות פאה: כתוב בתורה: \ויקרא פרק יט כז\ "לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך". ולכן מי שמגלח כל ראשו או שמגלח פאות ראשו - חייב. ופאה זו שמניחים בצדעים לא נתנו בו חכמים שיעור, ושמענו מזקנינו שאינו מניח פחות מארבעים שערות. \ע"פ רמב"ם הלכות ע"ז פרק יב\.
מנהג החאלקה בל"ג בעומר: כתב מהרח"ו על מנהג האר"י ז"ל ביום ל"ג בעומר: "והרב רבי יונתן שאגיש העיד לי שבשנה הראשונה קודם שהלכתי אני ללמוד עם מורי ז"ל , שהוליך את בנו הקטן שם עם כל אנשי ביתו, ושם גילחו את ראשו כמנהג הידוע. ועשה שם יום משתה ושמחה. \שער הכוונות\.
ונוהגים להשאיר שער הילד לגדול עד לגיל שלוש וגוזרים רק את השער המפריע \שנתלכלך או שמפריע לראיה וכד'\. ובגיל שלוש מספרים אותו בקבר הרשב"י במירון ומשתדלים שיהא בל"ג בעומר אף אם יהיה קודם גיל שלוש. ובירושלים היו שנהגו לילך לקבר שמואל הנביא. וטוב ליתן באותו יום צדקה לענים או לתלמידי חכמים \והיו שנתנו זהב או כסף כמשקל שער הילד\. ואח"כ מברכים על מזונות וכד' ושרים בהודאה לה'.

[לבישת ציצית: ]
מלבישים את הילד ציצית חדשה. ואם מלבישים אותו ביום מלמדים את הילד לברך : בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם. אֲשֶׁר קִדּשָׁנוּ במִצְוֹתָיו וצִוָּנוּ להִתְעַטֵּף בּצִיצִית:
אם הציצית חדשה מלמדים את הילד לברך בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁהֶחֱיָנוּ וקִיּמָנוּ והִגִּיעָנוּ לַזּמַן הַזֶּה:

אחרי העטיפה יאמרו : שׂוֹשׂ אָשִׂישׂ בּה' תָּגֵל נַפְשִׁי בֵּאלֹהַי כִּי הִלְבִּישַׁנִי בִּגְדֵי יֶשַׁע מְעִיל צְדָקָה יְעָטָנִי כֶּחָתָן יְכַהֵן פְּאֵר וְכַכַּלָּה תַּעְדֶּה כֵלֶיהָ:

[ברכה לילד: ]
אבי הבן או חכם מברך את הילד: ישִֽׂמְךָ אֱלֹהִים כּאֶפְרַיִם וכִמְנַשֶּׁה: יבָֽרֶכְךָ ה' ויִשְׁמרֶֽךָ: יָאֵר ה' | פָּנָיו אֵלֶיךָ וִֽיחֻנֶּֽךָּ: יִשָּׂא ה' | פָּנָיו אֵלֶיךָ ויָשֵׂם לךָ שָׁלֽוֹם: ושָׂמוּ אֶת שׁמִי עַל בּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲנִי אֲבָֽרכֵֽם:
וִיהִי רָצוֹן מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם שֶׁיִּתֵּן בּלִבּךָ אַהֲבָתוֹ. ותִהְיֶה יִרְאַת ה' עַל פָּנֶיךָ כּל ימֵי חַיֶּיךָ שֶׁלֹּא תֶחֱטָא. וִיהִי חֶשְׁקךָ בַּתּוֹרָה וּמִצְוֹת, לִבּךָ יֶהְגֶּה תְבוּנָה, פִּיךָ ידַבֵּר חכְמוֹת וּלְשׁוֹנְךָ יַרְחִישׁ רְנָנוֹת, עֲפְעַפֵּיךָ יַישִׁירוּ נֵגְדֵּךָ, עֵינֶיךָ יָאִירוּ בִּמְאוֹר תּוֹרָה, וּפַנֶיךָ יָזְהִירוּ כְּזוֹהַר הַרָקִיעַ, שִׂפְתוֹתֵיךָ יָבִּיעוּ דָעָת, וְכִלְיוֹתֵיךָ תַעֲלוֹזְנָה מֵישַׁרִים, וּפְעֲמֵיךָ יָרוּצוּ לִשְׁמוֹעַ דִּבְרֵי עָתִיק יוֹמִין, ויִתֵּן לךָ בָנִים וּבָנוֹת צַדִּיקִים וצַדִּיקוֹת עוֹסְקִים בַּתּוֹרָה וּמִצְוֹת כּל ימֵיהֶם. וִיהִי מקוֹרְךָ בָרוּךְ. ויַזְמִין לךָ פַּרְנָסָֽתךָ בנַחַת וּבְרֶוַח מִתַּחַת יָדוֹ הָֽרחָבָה. ולֹא עַל ידֵי מַתּנַת בָּשָׂר וָדָם. פַּרְנָסָה שֶׁתִּהְיֶה פָּנוּי לַעֲבוֹדַת ה'. וְיָתְמִיד בְּרִיאוּתְךָ וְיִשְׁלָח לְךָ רְפוּאָה שְׁלֵמָה ברמ"ח אֵבָרֶיךָ ובשס"ה גִּידֶיךָ, ותִכָּתֵב לחַיִּים טוֹבִים וְאֲרֻכִּים בּתוֹךְ כּל צַדִּיקֵי יִשְׂרָאֵל, אָמֵן:

[גזירת שער: ]
מכבדים תלמידי חכמים לגזור מעט משער הילד. אחר כך יעשו כן קרובי המשפחה. וכל אחד מברך את הילד בתורה ויראת שמים כליבו הטוב. טוב לומר קודם לתספורת:
לְשֵׁם יִחוּד קֻדְשָׁא בּרִיךְ הוּא וּשְׁכִֽינְתֵּיהּ, בִּדְחִילוּ וּרְחִימוּ וּרְחִימוּ וּדְחִילוּ, ליַחֲדָא שֵׁם יוֹ"ד הֵ"א בּאוֹתִיּוֹת וָא"ו הֵ"א בּיִחוּדָא שׁלִים בּשֵׁם כּל יִשְׂרָאֵל. הֲרֵינִי מוּכָן וּמְזֻמָּן הַיּוֹם הַזֶּה, לְסָפֶּר שְׂעַר רֹאשׁוֹ שֶל הַיֵלֶד וַהֲרֵינִי מכַוֵּן להַעֲבִיר דִּינִים הַקָּשִׁים, וַהֲרֵינִי מכַוֵּן לקַיֵּם שׁתֵּי מִצְוֹת בִּפְאַת הָרֹאשׁ, פֵּאָה אַחַת מִצַּד יָמִין וּפֵאָה אַחַת מִצַּד שׂמֹאל. ואֵל שַׁדַּי יִהְיֶה בּעֶזְרָתִי תָמִיד. וַהֲרֵינִי מֵכִין את הילד לִהְיוֹת מָדוֹר וכִסֵּא אֶל אָדָם הַקָּדוֹשׁ, וכַכָּתוּב "וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת הָאָדָם בּצַלְמוֹ", ונֶאֱמַר "כִּי בּצֶלֶם אֱלֹהִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם", ונֶאֱמַר "וַיֹּאמֶר לִי עַבְדִּי אָֽתָּה יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בּךָ אֶתְפָּאָר": וִיהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה' אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁתִּהְיֶה חֲשׁוּבָה וּמְקֻבֶּלֶת וּרְצוּיָה לְפָנֶיךָ מִצְוַת זוֹ שֶׁאֲנִי מְקַיֵּם עַתָּה כְּאִלּוּ כִּוַּנְתִּי בְּכל הַכַּוָּנוֹת הָֽראוּיוֹת לְכַוֵּן בְּמִצְוָה זוֹ. וְתַעֲשֶׂה מִצְוָה זוֹ פְּרִי לְמַעְלָה בְּמָקוֹם הָרָאוּי כִּרְצוֹנֶךָ:

בשעה שגוזרים השער אומרים מזמור זה:
לַמְנַצֵּחַ עַל הַגִּתִּית מִזְמוֹר לְדָוִד: ה' אֲדֹנֵינוּ מָה אַדִּיר שִׁמְךָ בְּכָל הָאָרֶץ אֲשֶׁר תְּנָה הוֹדְךָ עַל הַשָּׁמָיִם: מִפִּי עוֹלְלִים וְיֹנְקִים יִסַּדְתָּ עֹז לְמַעַן צוֹרְרֶיךָ לְהַשְׁבִּית אוֹיֵב וּמִתְנַקֵּם: כִּי אֶרְאֶה שָׁמֶיךָ מַעֲשֵׂה אֶצְבְּעֹתֶיךָ יָרֵחַ וְכוֹכָבִים אֲשֶׁר כּוֹנָנְתָּה: מָה אֱנוֹשׁ כִּי תִזְכְּרֶנּוּ וּבֶן אָדָם כִּי תִפְקְדֶנּוּ: וַתְּחַסְּרֵהוּ מְּעַט מֵאֱלֹהִים וְכָבוֹד וְהָדָר תְּעַטְּרֵהוּ: תַּמְשִׁילֵהוּ בְּמַעֲשֵׂי יָדֶיךָ כֹּל שַׁתָּה תַחַת רַגְלָיו: צֹנֶה וַאֲלָפִים כֻּלָּם וְגַם בַּהֲמוֹת שָׂדָי: צִפּוֹר שָׁמַיִם וּדְגֵי הַיָּם עֹבֵר אָרְחוֹת יַמִּים: ה' אֲדֹנֵינוּ מָה אַדִּיר שִׁמְךָ בְּכָל הָאָרֶץ:

אחרי שגוזרים השער טוב לומר:
יהִי רָצוֹן מִלּפָנֶיךָ ה' אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁכּשֵׁם שֶׁזִּכִּיתָ הַבֵּן הַזֶּה לקַיֵּם מִנְהַג יִשְׂרָאֵל קדוֹשִׁים כָּךְ תּזַכֵּהוּ לתוֹרָה למִצְוָה לחֻפָּה ולִבְנֵי חַיֵּי וּמְזוֹנֵי רוִיחֵי, וִיקוּיָם בּוֹ מִקְרָא שֶׁכָּתוּב, כִּי בִּי יִרְבּוּ יָמֶיךָ ויוֹסִיפוּ לךָ שׁנוֹת חַיִּים, כִּי אוֹרֶךְ יָמִים וּשְׁנוֹת חַיִּים ושָׁלוֹם יוֹסִיפוּ לךָ, אָמֵן כֵּן יהִי רָצוֹן:
וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן ואֶל בָּנָיו לֵאמֹר כֹּה תבָרְכוּ אֶת בּנֵי יִשְׂרָאֵל אָמוֹר לָהֶם: יבָרֶכךָ ה' ויִשְׁמרֶךָ: יָאֵר ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ: יִשָּׂא ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ ויָשֵׂם לךָ שָׁלוֹם: ושָׂמוּ אֶת שׁמִי עַל בּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲנִי אֲבָרְכֵם:
הַמַּלְאָךְ הַגֹּאֵל אֹתִי מִכּל רָע יבָרֵךְ אֵת הַנּעָרִים ויִקָּרֵא בָהֶם שׁמִי ושֵׁם אֲבֹתַי אַבְרָהָם ויִצְחָק ויִדְגּוּ לָרֹב בּקֶרֶב הָאָרֶץ: ואֵל שַׁדַּי יבָרֵךְ אֹתךָ ויַפְרךָ ויַרְבֶּךָ והָיִיתָ לִקְהַל עַמִּים: מֵאֵל אָבִיךָ ויַעְזרֶךָּ ואֶת שַׁדַּי וִיבָרֲכֶךָּ בִּרְכֹת שָׁמַיִם מֵעָל בִּרְכֹת תּהוֹם רֹבֶצֶת תָּחַת בִּרְכֹת שָׁדַיִם וָרָחַם: אִם תִּשְׁכַּב לֹא תִּפְחַד ושָׁכַבְתָּ ועָרְבָה שׁנָתֶךָ. ה' יִשְׁמרְךָ מִכּל רָע יִשְׁמֹר אֶת נַפְשֶׁךָ: ה' יִשְׁמֹר צֵאתְךָ וּבוֹאֶךָ מֵעַתָּה ועַד עוֹלָם, אָמֵן.


תפילה על חינוך הילדים מהשל"ה הקדוש בשער האותיות:
אַתָּה הוּא ה' אֱלֹקֵינוּ עַד שֶׁלֹּא בָּרָאתָ הָעוֹלָם, ואַתָּה הוּא אֱלֹקֵינוּ מִשֶּׁבָּרָאתָ הָעוֹלָם, וּמֵעוֹלָם ועַד עוֹלָם אַתָּה אֵל, וּבָרָאתָ עוֹלמְךָ בּגִין לאִשְׁתּמוֹדַע לאֱלָהוּתָךְ בּאֶמְצָעוּת תּוֹרָֽתךָ הַקּדוֹשָׁה כּמוֹ שֶׁאָֽמרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל בּרֵאשִׁית, בִּשְׁבִיל תּוֹרָה וּבִשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל, כִּי הֵם עַמּךָ ונַחֲלתְךָ, אֲשֶׁר בָּחַרְתָּ בָּהֶם מִכּל הָאֻמּוֹת ונָתַתָּ לָהֶם תּוֹרָֽתךָ הַקּדוֹשָׁה וקֵרַבְתָּם לשִׁמְךָ הַגָּדוֹל. ועַל קִיּוּם הָעוֹלָם ועַל קִיּוּם הַתּוֹרָה בָּא לָנוּ מִמּךָ ה' אֱלֹקֵינוּ שׁנֵי צִוּוּיִים כָּתַבְתָּ בתוֹרָתֶךָ: "פּרוּ וּרְבוּ", וכָתַבְתָּ בתוֹרָתֶךָ: "וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת בּנֵיכֶם", והַכַּוָּנָה בִּשְׁתֵּיהֶם אַחַת. "כִּי לֹא לתֹהוּ בּרָאתָהּ כִּי אִם לָשֶׁבֶת" ולִכְבוֹדךָ בָּרָאתָ יָצַרְתָּ אַף עָשִׂיתָ, כּדֵי שֶׁנִּהְיֶה אֲנַחְנוּ וצֶאֱצָאֵינוּ וצֶאֱצָאֵי כּל עַמּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל יוֹדעֵי שׁמֶךָ ולוֹמדֵי תוֹרָתֶךָ. וּבְכֵן, אָבֹא אֵלֶיךָ ה' מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמּלָכִים, ואַפִּיל תּחִנָּתִי ועֵינַי לךָ תלוּיוֹת עַד שֶׁתּחנֵּנִי ותִשְׁמַע תּפִלָּתִי, להַזְמִין לִי בָּנִים וּבָנוֹת, וגַם הֵם יִפְרוּ ויִרְבּוּ, הֵם וּבְנֵיהֶם וּבְנֵי בנֵיהֶם עַד סוֹף כּל הַדּוֹרוֹת, לַתַּכְלִית שֶׁהֵם וַאֲנִי וַאֲנַחְנוּ כֻּלָּנוּ נַעֲסֹק בתּוֹרָֽתךָ הַקּדוֹשָׁה, לִלְמוֹד וּלְלַמֵּד לִשְׁמוֹר ולַעֲשׂוֹת וּלְקַיֵּם אֶת כּל דִּבְרֵי תַלְמוּד תּוֹרָֽתךָ בּאַהֲבָה, והָאֵר עֵינֵינוּ בתּוֹרָתֶךָ, ודַבֵּק לִבֵּנוּ בּמִצְוֹתֶיךָ לאַהֲבָה וּלְיִרְאָה אֶת שׁמֶךָ. אָבִינוּ אָב הָרַחֲמָן, תֵּן לכֻלָּנוּ חַיִּים אֲרוּכִים וּבְרוּכִים מִי כָמוֹךָ אָב הָרַחֲמָן זוֹכֵר יצוּרָיו לחַיִּים בּרַחֲמִים. זכְרֵנוּ לחַיִּים נִצְחִיִּים, כּמוֹ שֶׁהִתְפַּלֵּל אַבְרָהָם אָבִינוּ לוּ יִחְיֶה לפָנֶיךָ, וּפֵירשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל: בּיִרְאָתֶךָ. כִּי עַל כֵּן בָּאתִי לבַקֵּשׁ וּלְחַנֵּן מִלּפָנֶיךָ שֶׁיּהֵא זַרְעִי וזֶרַע זַרְעִי עַד עוֹלָם זֶרַע כָּשֵׁר ואַל יִמָּצֵא בִי וּבְזַרְעִי וּבְזֶרַע זַרְעִי עַד עוֹלָם שׁוּם פִּסּוּל ושֶׁמֶץ, אַךְ שָׁלוֹם וֶאֱמֶת וטוֹב ויָשָׁר בּעֵינֵי אֱלֹהִים וּבְעֵינֵי אָדָם. ויִהְיוּ בַּעֲלֵי תוֹרָה בַּעֲלֵי מִקְרָא בַּעֲלֵי מִשְׁנָה בַּעֲלֵי תַלְמוּד בַּעֲלֵי רָזָא בַּעֲלֵי מִצְוָה בַּעֲלֵי גּמִילוּת חֲסָדִים בַּעֲלֵי מִדּוֹת תּרוּמִיּוֹת ויַעַבְדוּךָ בּאַהֲבָה וּבְיִרְאָה פּנִימִית, לֹא יִרְאָה חִיצוֹנִית. ותֵן לכל גּוִיָּה וּגְוִיָּה מֵהֶם דֵּי מַחְסוֹרָהּ בּכָבוֹד. ותֵן לָהֶם בּרִיאוּת וכָבוֹד וכֹחַ. ותֵן לָהֶם קוֹמָה ויוֹפִי וחֵן וָחֶסֶד. ותִהְיֶה אַהֲבָה ואַחְוָה ושָׁלוֹם בֵּינֵיהֶם. ותַזְמִין לָהֶם זִוּוּגִים הֲגוּנִים מִזֶּרַע תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, מִזֶּרַע צַדִּיקִים. וגַם הֵם – זִוּוּגָם יִהְיוּ כמוֹתָם, כּכל אֲשֶׁר הִתְפַּלַּלְתִּי עֲלֵיהֶם, כִּי זִכָּרוֹן אֶחָד עוֹלֶה לכָאן וּלְכָאן. אַתָּה ה' יוֹדֵעַ כּל תַּעֲלוּמוֹת וּלְפָנֶיךָ נִגְלוּ מַצְפּוּנֵי לִבִּי, כִּי כַוָּנָתִי בּכל אֵלֶּה למַעַן שִׁמְךָ הַגָּדוֹל והַקָּדוֹשׁ וּלְמַעַן תּוֹרָֽתךָ הַקּדוֹשָׁה. עַל כֵּן עֲנֵנִי ה', עֲנֵנִי בַּעֲבוּר הָאָבוֹת הַקּדוֹשִׁים אַבְרָהָם יִצְחָק ויַעֲקֹב. וּבִגְלָלָם תּוֹשִׁיעַ בָּנִים לִהְיוֹת הָעֲנָפִים דּוֹמִים לשׁרְשָׁם. וּבַעֲבוּר דָּוִד עַבְדֶּךָ רֶגֶל רבִיעִי בַּמֶּרְכָּבָה הַמּשׁוֹרֵר בּרוּחַ קדְשֶׁךָ.
שִׁיר הַמַּעֲלוֹת אַשְׁרֵי כָּל יְרֵא ה' הַהֹלֵךְ בִּדְרָכָיו: יְגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּי תֹאכֵל אַשְׁרֶיךָ וְטוֹב לָךְ: אֶשְׁתְּךָ כְּגֶפֶן פֹּרִיָּה בְּיַרְכְּתֵי בֵיתֶךָ בָּנֶיךָ כִּשְׁתִלֵי זֵיתִים סָבִיב לְשֻׁלְחָנֶךָ: הִנֵּה כִי כֵן יְבֹרַךְ גָּבֶר יְרֵא ה' : יְבָרֶכְךָ ה' מִצִּיּוֹן וּרְאֵה בְּטוּב יְרוּשָׁלִָם כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ: וּרְאֵה בָנִים לְבָנֶיךָ שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל:

אָֽנָּא ה' שׁוֹמֵעַ תּפִלָּה. יקֻיָּם בִּי הַפָּסוּק: וַאֲנִי זֹאת בּרִיתִי אוֹתָם אָמַר ה' רוּחִי אֲשֶׁר עָלֶיךָ וּדְבָרַי אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בּפִיךָ לֹא יָמוּשׁוּ מִפִּיךָ וּמִפִּי זַרְעֲךָ וּמִפִּי זֶרַע זַרְעֲךָ אָמַר ה' מֵעַתָּה ועַד עוֹלָם. יִהְיוּ לרָצוֹן אִמְרֵי פִי והֶגְיוֹן לִבִּי לפָנֶיךָ. ה' צוּרִי וגֹאֲלִי:

מזמור על הצלחת הבנים
שִׁיר הַמַּעֲלוֹת לִשְׁלֹמֹה אִם יְהֹוָה לֹא יִבְנֶה בַיִת שָׁוְא עָמְלוּ בוֹנָיו בּוֹ אִם יְהֹוָה לֹא יִשְׁמָר עִיר שָׁוְא שָׁקַד שׁוֹמֵר: שָׁוְא לָכֶם מַשְׁכִּימֵי קוּם מְאַחֲרֵי שֶׁבֶת אֹכְלֵי לֶחֶם הָעֲצָבִים כֵּן יִתֵּן לִידִידוֹ שֵׁנָא: הִנֵּה נַחֲלַת יְהֹוָה בָּנִים שָׂכָר פְּרִי הַבָּטֶן: כְּחִצִּים בְּיַד גִּבּוֹר כֵּן בְּנֵי הַנְּעוּרִים: אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר אֲשֶׁר מִלֵּא אֶת אַשְׁפָּתוֹ מֵהֶם לֹא יֵבֹשׁוּ כִּי יְדַבְּרוּ אֶת אוֹיְבִים בַּשָּׁעַר

פיוט "בר יוחאי"
יש נוהגים לשיר את הפיוט "בר יוחאי" לכבוד רבי שמעון בר יוחאי זיע"א:
בַּר יוֹחָאי, נִמְשַׁחְתָּ אַשְׁרֶיךָ, שֶׁמֶן שָׂשׂוֹן מֵחֲבֵרֶיךָ:
בַּר יוֹחָאי, שֶׁמֶן מִשְׁחַת קֹדֶשׁ, נִמְשַׁחְתָּ מִמִּדַּת הַקֹּדֶשׁ, נָשָׂאתָ צִיץ נֵזֶר הַקֹּדֶשׁ, חָבוּשׁ עַל רֹאשְׁךָ פּאֵרֶךָ:
בַּר יוֹחָאי, מוֹשַׁב טוֹב יָשַׁבְתָּ, יוֹם נַסְתָּ יוֹם אֲשֶׁר בָּרַחְתָּ, בִּמְעָרַת צוּרִים שֶׁעָמַדְתָּ, שָׁם קָנִיתָ הוֹדךָ וַהֲדָרֶךָ:
בַּר יוֹחָאי, עֲצֵי שִׁטִּים עוֹמדִים, לִמּוּדֵי ה' הֵם לוֹמדִים, אוֹר מֻפְלֶא אוֹר הַיְקוֹד הֵם יוֹקדִים, הֲלֹא הֵמָּה יוֹרוּךָ מוֹרֶיךָ:
בַּר יוֹחָאי, ולִשְׂדֵה תַּפּוּחִים, עָלִיתָ לִלְקוֹט בּוֹ מֶרְקָחִים, סוֹד תּוֹרָה כּצִיצִים וּפְרָחִים, נַעֲשֶׂה אָדָם נֶאֱמַר בַּעֲבוּרֶךָ:
בַּר יוֹחָאי, נֶאֱזַרְתָּ בִּגְבוּרָה, וּבְמִלְחֶמֶת אֵשׁ דַּת הַשַּׁעְרָה, וחֶרֶב הוֹצֵאתָ מִתַּעְרָהּ, שָׁלַפְתָּ נֶגֶד צוֹררֶיךָ:
בַּר יוֹחָאי, לִמְקוֹם אַבְנֵי שַׁיִשׁ, הִגַּעְתָּ לִפְנֵי אַרְיֵה לַיִשׁ, גַּם גֻּלַּת כּוֹתֶרֶת עַל עַיִשׁ, תָּשׁוּרִי וּמִי ישׁוּרֶךָ:
בַּר יוֹחָאי, בּקֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁים, קַו יָרוֹק מחַדֵּשׁ חְדָשִׁים, שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת סוֹד חֲמִשִּׁים, קָשַׁרְתָּ קִשְׁרֵי שִׁי"ן קשָׁרֶיךָ:
בַּר יוֹחָאי, י' חכְמָה קדוּמָה, הִשְׁקַפְתָּ לִכְבוֹדוֹ פּנִימָה, לב נתִיבוֹת רֵאשִׁית תּרוּמָה, אַתְּ כּרוּב מִמְשַׁח זִיו אוֹרֶךָ:
בַּר יוֹחָאי, אוֹר מוּפלָא רוּם מַעְלָה, יָרֵאתָ מִלּהַבִּיט כִּי רַב לָהּ, תַּעֲלוּמָה ואַיִן קוֹרָא לָהּ, נַמְתָּ עַיִן לֹא תשׁוּרֶךָ:
בַּר יוֹחָאי, אַשְׁרֵי יוֹלַדְתֶּךָ, אַשְׁרֵי הָעָם הֵם לוֹמדֶיךָ, ואַשְׁרֵי הָעוֹמדִים עַל סוֹדֶךָ, לבוּשֵׁי חֹשֶׁן תֻּמֶּיךָ ואוּרֶיךָ:

[קישורים נוספים:]
תשובת הרב זעפרני שליט"א: https://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=17079
תשובת הרה"ג יעקב אריאל שליט"א: http://www.yeshiva.org.il/ask/?srch=1

התשובה התקבלה מחברים מקשיבים,
יז בניסן התשסח
,
22 באפריל, 2008
לקריאה נוספת
26.07.2017

1. דחיית תספורת (נורית )

יום הולדתו של הילד יד באלול אין באפשרותי להגיע בתאריך זה האם ניתן להקדים את התספורת או לאחר במספר ימים
תגובת הרב:
בהחלט

דווח על תגובה לא ראויה
09.08.2017

2. חלאקה (רוית)

בני יהיה בן 3 ב18-9
מתי ניתן לעשות לוחלאקה
האם ניתן להקדים?
באילו ימים? האם ניתן לעשות בחול המועד?

תגובת הרב:
אסור להסתפר בחול המועד. ניתן לעשות בכל יום חול ואין איסור בלהקדים או לאחר

דווח על תגובה לא ראויה
20.08.2017

3. להסתפר לפני גיל 3 (תספורת לפני גיל 3 )

הבן שלי בן שנתיים וחצי והשיער שלו מאד ארוך הוא לא מוכן לאסוף תשיער הכל בא לו לפנים ולעיניים וגם לדעתי חם לו וזה עושה אותו עצבני.
אני רוצה לספר אותו לפני גיל 3 אך בעלי לא מעוניין מה עליי לעשות?
תגובת הרב:
אני מציע שבעלך יפנה בעצמו אלינו או ישירות לרב ויתייעץ איתו

דווח על תגובה לא ראויה
21.08.2017

4. שאלה בנוגע לברכה (נדב)

הילד שלנו הגיע לגיל שלוש, ואנחנו מתכננים לו טקס צנוע עם משפחה בביתנו.
אנחנו לא דתיים, ולכן לא נשאיר לו פאות. (הסבא דתי)
איזו ברכה לברך בזמן גזירת השיער? (בברכה כתוב "פאה אחת מצד ימין ופאה אחת מצד שמאל")

תגובת הרב:
לא מברכים בזמן גזירת השער. ישנם תפילות שנוהגים להגיד
אין חובה להשאיר פאות. מספיק שלא לגזור את השער צמוד לקרקפת ואני מניח שבכל מקרה זה מה שתעשו

דווח על תגובה לא ראויה
12.09.2017

5. פוני (חני)

האם אפשר רק לגזור פוני מקדימה כיון שהילד שלי לא נותן לאסוף לו את השיער בקלות ואני חוששת לעניים שלו?! (הנושא של החיות שרשום בהתחלה)
תגובת הרב:
זה רעיון טוב. צריך לברר עם בעלך שהוא מסכים לכך או לחשוב כיצד להגיע להסכמה משותפת

דווח על תגובה לא ראויה
18.09.2017

6. תאריך לידת הנכד ה בחשון .האם ניתן לבצע את גזירת השיער יום אחרי ? (חביב שלום)


תגובת הרב:
בהחלט

דווח על תגובה לא ראויה
22.09.2017

7. תספורת (ניסן מרדכי)

שלום כבוד הרב.
אנחנו רוצים לעשות חלאקה לבן שלי השבוע לפני כיפור האם יש איסור ?
כמובן שהוא כבר בן 3.

תגובת הרב:
אין שום בעיה

דווח על תגובה לא ראויה
26.09.2017

8. תספורת גיל 3 (שרה)

הילד חוגג גיל שלוש לפי העיברי ביום כיפור (שבת)
האם אפשר לספר אותו ביום ראשון ולעשות את הסעודה אצל הצדיק ביום ראשון או שאני צריכה להקדים ליום חמישי
תגובת הרב:
איך שתרצו

דווח על תגובה לא ראויה
06.10.2017

9. חלקה גיל 3 (נטלי פחימה)

האם ניתן לגזור שיער לילד בחול המועד סוכות??
תגובת הרב:
שלום רב
לא מסתפרים בחול המועד

דווח על תגובה לא ראויה
17.10.2017

10. חאלקה (הילה)

האם מותר לאסוף לילד את השיער בדומיה? הבנתי שזה אסור לפי ההלכה שבנים ילכו עם שיער אסוף..
תגובת הרב:
אין בכך בעיה. רק כדאי להשתדל שהשיער לא יהיה אסוף כמו שיער של ילדה

דווח על תגובה לא ראויה
22.10.2017

11. גזירת שיער לפני חלקה (אבי)

תינוק בן חצי שנה שנדבק לו משהו לשיער ולא יוצא בשום דרך. האם ניתן לגזור חלק מהשיער הזה?
תגובת הרב:
אין בעיה

דווח על תגובה לא ראויה
03.11.2017

12. חלקה (מורן ששון)

הבן שלי יהייה בן שלוש בי"ד אייר שזה יוצא בעומר ויומלדת הלעוזי שלו יוצא בל"ג בעומר מתי עלינו לחגוג לו תחלקה
תגובת הרב:
בכל ענין יש ללכת על פי התאריך העברי

דווח על תגובה לא ראויה
16.02.2018

13. חלקה (דוד)

בני עדיין לא בן שלוש יש לו שיער שמפריע לו האם מותר לגזור לו פוני לפני גיל שלוש ואז בגיל שלוש לעשות לו חלקה ???
תגובת הרב:
שלום רב

בהחלט אפשרי

דווח על תגובה לא ראויה
03.03.2018

14. חלקה (דיאנה וולקונוגוב)

שלום רב
רוצה לשאול כמה שאלות
א. אם אפשר לעשות חלקה בית כניסת ?
ב. עושים בתאריך עברח או לוזי
ישמח לקבל עזרה
תגובת הרב:
עושים בתאריך עברי
לא מכובד לעשות ממש בתוך בית כנסת, אלא אפשר בחדר סמוך

דווח על תגובה לא ראויה
20.03.2018

15. חלקה (יניב)

הבן של אחי נולד ב 7/4 והתאריך העברי יוצא ב 3/4 נראה לי שזה יוצא בעומר.
האם ניתן לעשות חלקה בתאריך העברי 3/4 ?
תגובת הרב:
שלום רב
התאריך הוא בחול המועד, ואסור להסתפר ולעשות חלקה בזמן הזה, עד לג בעומר (4 במאי)

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

כסיף. רק השמאל אשם במכות שחטף צילום: Olivier Fitoussi/Flash90

עכשיו נזכרתם? תקיפת עופר כסיף - באשמת השמאל בלבד

קרא עוד