האם הרבי מחב"ד נביא?

לחברים מקשיבים שלום,

האם יש לרבי מחב"ד דין הלכתי של נביא כמו שטוענים?

ואם כן, באיזה תחומים יש חיוב לשמוע בקולו?

האם כל דבריו מחייבים את כלל ישראל?

ראו

PSAKDIN.NET

ושיחתו של הרבי פרשת שופטים תנש"א שם הוא קובע שיש נביא בדורנו ומשמע שם שהוא מכריז על עצמו שהוא נביא

ולגבי נבואות שאמר הרבי והתגשמו ראו:

http://www.chabad.org.il/Articles/Article.asp?ArticleID=143

תוכן התשובה:

בס"ד

שלום לך,

אשתדל לענות בקיצור מפני היום הקדוש הממשמש ובא.

יש לדעת כי לא כל מי שיודע עתידות ונסתרות הוא באמת נביא. יש דרגה הנקראת "רוח הקודש", שצדיקים הזוכים לה יכולים לדעת דברים הנסתרים מבי אדם רגילים. דרגה זו (שגם בה יש מדרגות שונות) מצאנו אצל הרבה צדיקים בדורות הקודמים וגם בדור שלנו. אין ספק שלאדמו"ר האחרון מליובאוויטש זצ"ל היתה רוח הקודש, ומאות סיפורים מוכיחים זאת.

נבואה היא דבר שונה לגמרי, והיא מדרגה שבה הקב"ה בכבודו ובעצמו מתגלה אל הנביא ומודיע אותו דברים. הייחוד שבמדרגה זו הוא שבנבואה אין שום טעויות וכל מה שנאמר בה מתקיים עד הפרט האחרון. זאת לעומת רוח הקודש, שלפעמים עלולות להיות בה טעויות (אגב, להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם מכשפים למיניהם או סתם "בעלי כוחות" עשויים לדעת נסתרות, אבל גם הידיעות שלהם אינן יכולות להיות מדוייקות תמיד).

כיצד אנו יכולים לדעת מי הוא נביא? הרמב"ם כותב (הלכות יסודי התורה פרק י´): "כל נביא שיעמוד לנו ויאמר שה´ שלחו... האות שלו שיאמר דברים העתידין להיות בעולם, וייאמנו דבריו. ...לפיכך כשיבוא אדם הראוי לנבואה במלאכות ה´, ולא יבוא להוסיף ולא לגרוע, אלא לעבוד את ה´ במצוות התורה - אומרין לו, אם נביא אתה, אמור לנו דברים העתידין להיות. והוא אומר, ואנו מחכים לו לראות היבואו דבריו. אם לא יבואו, ואפילו נפל דבר אחד קטן - בידוע שהוא נביא שקר. ואם באו דבריו כולם, יהיה בעינינו נאמן. ובודקין אותו פעמים הרבה. אם נמצאו דבריו כולם נאמנין - הרי זה נביא אמת".

אם כן רואים אנו שנביא צריך להכריז על עצמו בפירוש ולומר שה´ שלחו, ואחר כך לומר דברים העתידים להיות והם יתגשמו עד הפרט האחרון, ולעשות כן הרבה פעמים. למיטב ידיעתי הרבי זצ"ל מעולם לא הכריז על עצמו בפירוש שהוא נביא, ודבריו בעניין משתמעים לשני פנים. וגם לאחר דבריו בשנת תנש"א ותשנ"ב לא אמר דברים העתידים להיות (מלבד ההכרזה שהגאולה בפתח, וכידוע עברו 15 שנה והמשיח עוד לא בא). ואין להביא בחשבון לעניין זה את הדברים שאמר בעבר, שכן הוא לא הכריז עליהם כנבואה. ובוודאי לא כל מי שאמר כמה דברים שהסתברו בדיעבד כמדוייקים (ברוח הקודש או בכל אופן אחר) יוכל להיתלות בהם כדי להכתיר עצמו בדיעבד כנביא, כי הנבואה חייבת להיות ניתנת לבחינה לאחר ההכרזה כנביא ולא לפניה. על כן נראה שלא הוכח מעולם שהרבי הגאון והצדיק מליובאוויטש, זכר צדיק לברכה, היה גם נביא.


כל טוב וגמר חתימה טובה,

יוסף
yosefr@shoresh.org.il

התשובה התקבלה מחברים מקשיבים,
ח בתשרי התשסז
,
30 בספטמבר, 2006
05.10.2006

1. עיין בדברי הרבי (מגיב)

בפרשת שופטים שנת תנש"א הרבי מביא את דברי הרמב"ם שנביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא - הרי זה בחזקת נביא והנביא השני לא צריך חקירה.
ומבואר שם שהרבי מרמז שהאדמו"ר הקודם שהיה נביא מוחזק העיד עליו שהוא נביא
תגובת הרב
לא ראיתי את הדברים, ואשמח אם מישהו יצרף קישור. אכן, נביא אמת שהעיד על מישהו אחר שהוא נביא - אין השני צריך בדיקה. בנידון דידן צריכים להתקיים שלושה תנאים: א. שהרבי הריי"ץ זצ"ל יכריז על עצמו כנביא. ב. שלאחר מכן הוא יעמיד את הכרזתו לבחינה ע"י כך שינבא את העתיד, ונבואתו תתקיים עד הפרט האחרון, וכך יעשה פעמים רבות, עד שיהיה ראוי להיחשב כנביא אמת. ג. שאכן יעיד שחתנו הרבי זצ"ל גם הוא נביא אמת. לא ידוע לי שאחד מהתנאים הללו התקיים.

דווח על תגובה לא ראויה
05.10.2006

2. כן בפירוש ( )

הרבי אומר שם בפירוש שאדמור"י חב"ד הם נביאים ושיש נביא בדורנו.

וגם הרבי מביא שם את דברי בעל התניא באגרת הקודש שאומר ששאלות בעניינים גשמיים שייכות רק לנביאים ומוכיח מכך שאדמור"י חב"ד ענו על שאלות בענינים גשמיים משמע שהודו שיש להם מן הנבואה.
והרי גם הרבי ענה המון על שאלות בנושאים גשמים ומשמע שבכך שהוא ענה על דברים כאלה הוא הכריז על עצמו כנביא
תגובת הרב
כיון שעד כמה שאני יודע, התנאים שמביא הרמב"ם שעל פיהם מקבלים נביא לא התקיימו לגבי אף אחד מאדמור"י חב"ד, לכן נראה לי שצריך לפרש את הדברים באחד האופנים הבאים:
א. הרבי זצ"ל לא התכוון לנבואה ממש אלא ל"מעין" נבואה, כלומר לדרגה גבוהה של רוח הקודש.
ב. דברי הרבי אינם כפשוטם והוא התכוון לדברים מבחינה אגדתית ולא מבחינה הלכתית.
ג. לרבי זצ"ל היתה הבנה אחרת ברמב"ם, ואולי על פי הבנה זו התנאים לנבואה הם שונים.
ד. יתכן שהתנאים שמביא הרמב"ם הם רק לגבי מישהו שמנסה להוכיח שהוא נביא ועל סמך זה טוען שצריך לציית לדבריו. אבל אולי יתכן שמישהו יהיה נביא "לעצמו", ובמקרה כזה הוא לא צריך לעמוד לבחינת הציבור.
ה. יש דעה קיצונית (שלא הייתי מביא אותה כלל אלמלא היו תלמידי חכמים שטוענים כך) שבהכרזותיו של הרבי יש משום נבואת שקר חלילה.
ו. אפשר גם להשאיר את הדבר ב"צריך עיון".

דווח על תגובה לא ראויה
05.10.2006

3. טעויות? (מתעניין)

מניין שברוח הקודש יכולות להיות טעויות? הרי גם רוח הקודש היא דבר ה´ והיא דרגה בנבואה?
תגובת הרב
כך שמעתי מהרב שמואל טל שליט"א. אפשר לראות את הדבר גם במציאות, כפי שהיה למשל לגבי ההכרזות לפני הגירוש. אבל אני לא יודע את המקור המדוייק, ואשמח אם מישהו ימצא ויכתוב.

דווח על תגובה לא ראויה
05.10.2006

4. האם גדולי הדור יודעים מזה? (יהודי)

מעניין האם גדולי הדור מודעים לדברי הרבי בשנת תנש"א שיש נביא בדורנו? והאם הם התייחסו לכך?
תגובת הרב
אינני יודע

דווח על תגובה לא ראויה
05.10.2006

5. ענייה על שאלות בעניינים גשמיים (השואל)

הרי ידועים דברי ספר התניא באגרת הקודש שכותב שמענה על שאלות בעניניים גשמיים זה עניין לנביאים ולא לחכמים.
כגון שאול המלך שהלך לדרוש אצל שמואל הנביא על האתונות וכו´.
ואם כל אדמור"י חב"ד ענו לאנשים על שאלות בנושאים גשמיים - האם זה לא כאילו הם אמרו על עצמם שהם נביאים?

ולפי מה שהבנתי זה מה שאומר הרבי
תגובת הרב
אינני חושב שבעל התניא התכוון לנבואה בדוקא, במובן ההלכתי של המושג. נראה לי שכוונתו היא שלהבדיל מחוכמה שהיא שכל אנושי - כדי לענות בעניינים גשמיים צריך השגה על אנושית, וגם רוח הקודש "סתם" יכולה להכנס בכלל זה, שהרי רוח הקודש היא מדרגה קרובה לנבואה.

דווח על תגובה לא ראויה
05.10.2006

6. לא נבואת שקר (נותן תגובה)

נראה לי שנפל בלבול בעניין.
מה שהנך כותב שיש ת"ח חכמים שאומרים שמדובר על נבואת שקר חלילה - וכנראה כוונתך לרב שך,הם התייחסו לעניין משיח ולא לעניין נביא. ולא הכוונה שהרבי משקר ח"ו - אלא הוא פשוט התנגד למשיחיות וראה בכך שקר.
אבל הוא דעת יחיד
תגובת הרב
אכן אליו התכוונתי. ויתכן שהנך צודק (אולם הוא השתמש בלשון מאוד חריפה, ואני משער שהוא היה אומר אותו דבר גם לגבי טענת הנבואה).

דווח על תגובה לא ראויה
05.10.2006

7. גילוי נבואה אצל המשיח (-)

דווח על תגובה לא ראויה
05.10.2006

8. הסכמות ( )

על הספר "יחי המלך המשיח" שמוכיח של הרב וולפא יש הסכמות של גדולי הדור כגון הרב אליהו,הרב עובדיה,דומני הרב שפירא, הרב משאש,הרב שטרן ועוד
תגובת הרב
צריך לראות מה נכתב בספר, מתי הוא נכתב (האם לפני או אחרי פטירתו של הרבי) ומה בדיוק נכתב בהסכמות. הטענה כי הרבי זצ"ל היה (או הינו) המשיח לכאורה אינה מתיישבת כלל עם פשט דברי הרמב"ם האומר כי המשיח צריך להיות מלך, וכי עליו ללחום מלחמות ה´ ולנצח בהן, לכוף את כל ישראל לקיים את התורה, לקבץ נדחי ישראל ולבנות את בית המקדש. על כן צריך עיון רב למה בדיוק התכוון הרבי זצ"ל בהתבטאויותיו ומעשיו בנושא זה.

דווח על תגובה לא ראויה
06.10.2006

9. זה בדיוק מוסבר שם ( )

את מה ששאלת מסביר בדיוק הרב וולפא בספרים "יחי המלך" ו"יחי המלך המשיח".
הוא מוכיח שעל פי הרמב"ם יש לרבי דין של בחזקת משיח ואין כל סתירה לרמב"ם. והוא עושה זאת בחריפות רבה.
כגון לגבי מלך דומני שהוא מוכיח שהמשיח לא חייב להיות בהתחלה מלך ממש עם כל דיני המלכות (והרי למנות מלך הרמב"ם כותב שצריך סנהדרין ונביא ואיך זה יהיה לפני המשיח) ולגבי מלחמות ה´ דומני שחב"ד מסבירים את מלחמותיו הרוחניות של הרבי כמלחמות ה´.
כגון המלחמה נגד חוק השבות שקובע מיהו יהודי,נגד החזרת שטחים מארץ ישראל, והמון מלחמות שעשה הרבי למען עם ישראל.
ויש על כך 2 ספרים שלמים שיצאו לפני מותו של הרבי ועליהם הסכימו הרב אליהו,הרב שפירא,הרב עובדיה,הרב שטרן,הרב משאש,ברכה מהרב מאזוז והרב פינשטיין ועוד.

ואכן גם אני לא יודע בדיוק מה משמעות ההסכמות, אבל נראה שאם רב נותן הסכמה לספר זה אומר שהוא מסכים לרעיון של הספר, לא?
ואם רב נותן הסכמה לספר שמהותו היא להוכיח שהרבי מחב"ד בחזקת משיח?

תגובת הרב
קראתי מעט מה"הוכחות" של חלק מאנשי חב"ד להיותו של הרבי משיח, ולעניות דעתי הדברים אינם מתחילים כלל. למילה "מלך" (ובמיוחד כשהיא מופיעה בספר הלכה שלשונו מדוקדקת) יש משמעות אחת: מי שמחזיק בידו שלטון וריבונות על עם מסויים בארץ מסויימת. אמנם מפרשי הרמב"ם כתבו שהתנאים של סנהדרין ונביא אינם מעכבים בדיעבד. ולכן למשל בר כוכבא כן היה נחשב מלך. אבל ברור שמנהיג רוחני נערץ ככל שיהיה, אינו יכול להיקרא מלך כל עוד אין לו שלטון וריבונות ויכולת להכריח את נתיניו להישמע לו. גם פירוש המושג "מלחמה" כמלחמה רוחנית אינו מתקבל על הדעת (אני מזכיר שוב שהרמב"ם היה איש הלכה ואי אפשר להוציא את דבריו מפשוטם סתם כך. אגב, להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם ש"צ שר"י השתמש בטיעון הזה, וטען שכל המלחמות התחוללו בעולמות העליונים). בהמשך הדברים הרמב"ם כותב "אם עשה והצליח וניצח כל האומות שסביביו" ומכאן הוכחה נוספת שהמלחמות הן כפשוטן - כנגד אויבי ישראל.
עוד טיעון הוא, שמה שכותב הרמב"ם "ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה" הכוונה למפעל החינוכי העצום של תנועת חב"ד לקירוב יהודים לתורה. אבל שוב: "יכוף" איננו יכול להתפרש כ"ישכנע בדרכי נועם", ו"כל ישראל" אינו יכול להתפרש כאותו חלק קטן מעם ישראל שהתקרב ע"י תנועת חב"ד. טענות נוספות המובאות בספרים כמו "עתה ידעתי" ועוד הן בעיקר רמזים ו"וורטים" למיניהם.
באשר להסכמות, אני לא יודע על מה בדיוק הסכימו שם וצריך להסתכל בפנים. מכל מקום לא ראינו שהרבנים שהזכרת הפכו לחסידי חב"ד, ולכן אני מתקשה להאמין שהם באמת הסכימו עם כל הטענות הללו. מה שכן ניתן לומר הוא, וידוע לי שכך אמר למשל הרב מרדכי אליהו ועוד רבנים, שהרבי זצ"ל היה "ראוי" להיות משיח אם היינו זוכים. ואם היינו זוכים אזי הוא באמת היה מתגלה בתור מלך שנלחם מלחמות ה´ וכו´. אבל הוא מעולם לא היה משיח בגלוי, ולאחר שנפטר כנראה גם לא יהיה כזה.
אני רוצה להבהיר שאני מעריץ את תנועת חב"ד בכלל ואת הרבי זצ"ל בפרט, ושום דבר ממה שכתבתי לא אמור לפגוע חלילה בדמותו. וגם לא הייתי נכנס כלל לדיון הזה, אלמלא הייתי רואה שטענות חסרות בסיס, כשהן מושמעות בביטחון עצמי רב מאוד, גורמות לבלבול אצל אנשים רבים, ולכן יש צורך להעמיד את הדברים על אמיתתם. ואם טעיתי - אתי תלין משוגתי.

דווח על תגובה לא ראויה
06.10.2006

10. כיוונת לדברי הרב מאזוז (((())))

דווח על תגובה לא ראויה
06.10.2006

11. מאן מלכי - רבנן ( )

גם אני קראתי את ההוכחות של אנשי חב"ד והם מביאים את הגמרא בגיטין שתלמידי חכמים נקראים מלכים "מאן מלכי - רבנן" (אינני זוכר איזה עמוד זה בדיוק.
לא ראיתי מפרשים שאומרים שהסנהדין ונביא לא מעכבים, זה מופיע בעיקר באחרונים כגון בדברי הרב קוק משפט כהן קמד ואולי גם בראשונים.

אבל אולי באמת מלך לא חייב להיות אדם עם ריבונות על מדינה. אולי תלמיד חכם שרבים מקבלים את מרותו כמו מלך הוא סוג של מלך? איפה מצינו שאחד מן התנאים למלכות זה יכולת הכפייה על הנתינים להשימע למלכות? ואם יש מלכות שמקבלים את מרותה מרצון?

אכן טענותיך נראות מסתברות, וכך משמע פשט הרמב"ם, אבל הראייה הכי חזקה של חב"ד היא שמשמע שהרבי הסכים עם כל הביאורים האלה! והרבי היה ת"ח עצום שאומרים עליו שהוא חד בדרא. והרי הרבי קיבל לידיו את הפסק דין שהוא המשיח והבנתי שהוא עודד אותו. וגם מלבד הרבי חתמו על הפסק תלמידי חכמים גדולים כגון הרב יעקב יוסף ועוד דיינים בכירים.
אציין שהפסק דין שמופיע באתר
PSAKDIN.NET שיצא אחרי פטירתו של הרבי הוא פסק אחר לגמרי מהפסק שיצא לפני מותו.

תגובת הרב
א. "מאן מלכי רבנן" אלו דברי אגדה ולא הלכה. האם תלמיד חכם רשאי להוציא להורג את מי שממרה את פיו, כדין מורד במלכות? ומדוע רב שמחל על כבודו כבודו מחול, ואילו מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול? והאם לפי זה בעצם כל האדמו"רים, וכן רבנים כמו הרב אלישיב והרב עובדיה יוסף הם "מלכים"? הדבר רחוק מאוד מן הדעת. ב. בעניין הטענה שהרבי הסכים עם הסברות הללו, שמעתי פעם את אחד מגדולי תלמידי הראי"ה קוק זצ"ל, שאמר (בהקשר אחר לגמרי): "אם אני צריך לבחור בין לעקם את דברי הרב קוק לבין לעקם את כל התורה והשכל הישר - אני מעדיף לעקם את דברי הרב קוק". הייתי רוצה לומר דבר דומה בקשר לדברי הרבי זצ"ל, ובפרט שהוא מעולם לא הצהיר מפורשות בצורה ברורה שהוא המשיח, או נביא וכדומה (והרי את כל המסרים האחרים שרצה להעביר - העביר בצורה ברורה ביותר וחזר עליהם פעמים רבות). נראה לי שעדיף הרבה יותר לפרש את דברי הרבי בצורות אחרות מאשר לומר סברות בלתי הגיוניות. ג. בעניין פסק הדין, הרי 95% או יותר מהחתומים שם הם חסידי חב"ד, ואין להביא מהם ראיה (שכן אם הם סבורים שהרבי אומר משהו, אזי הם שמים את השכל שלהם בצד). בעניין הרב יעקב יוסף באמת אינני יודע מה היתה הסברא שלו, וצ"ע. אני משער שהיום בוודאי הוא אינו סובר כך.

דווח על תגובה לא ראויה
06.10.2006

12. נבואה בזמן הזה ובחו (יהודי)

מעניין שהרב התייחס דוקא לקושי בדרך הגדרת נביא ולא לדברי חז"ל שאומרים שאין נבואה בחוץ לארץ ושהנבואה פסקה מאז החורבן.
אמנם גם לדברים אלה יש התייחסות בכתבי הרבי
תגובת הרב
קודם כל אני לא רב, רק "חבר מקשיב" (זה שכתוב "תשובת הרב" לא אומר כלום...). דברי חז"ל אלו דוקא אינם קשים, שכן ברור שהנבואה צריכה להתחדש מתי שהוא, וכן נאמר שהנבואה יכולה להיות או בארץ ישראל או "בעבורה" כך שבעיקרון היא יכולה להיות גם בחו"ל.

דווח על תגובה לא ראויה
07.10.2006

13. יש אומרים שהרבי חי ()

יש תלמידי חכמים גדולים שסבורים שהרבי כלל לא נפטר והוא עדיין חי גם בגשמיות!
על דרך דברי רש"י בביאור הגמרא בתענית ה,ב שאומרת ש"יעקב אבינו לא מת" ולפי פירוש רש"י באמת יעקב אבינו לא מת אלא הכל היה דמיון.
וראה בקישור הבא את תמצית סברותיהם של הסבורים כך:
http://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=92615

במבט ראשון דבריהם נראים מאוד תמוהים ואפילו לא נורמליים, אבל מי שמעיין לעומק רואה שמדובר על תלמידי חכמים גדולים (אבות בתי דין,ראשי ישיבות,מקובלים) ושיש להם מקורות לכך.

בישיבות שסוברים כך עדיין מכנים את הרבי בתואר "שליט"א" ויש כאלה שכלל לא מכירים בקברו וביום התסלקותו ומתייחסים אליו כאל אדם שחי בינינו לכל דבר.
תגובת הרב
כבודם של האומרים כך במקומו מונח, אולם לאחר שהתבאר בעזרת ה´ שאין כל ראיה שהרבי זצ"ל היה נביא, ושבודאי לא היה משיח - נראה שאין כל צורך לומר שהוא חי בעולם הזה. אני מבקש להדגיש שוב שאין הדברים פוגעים כמלוא נימה בהערכה העצומה לרבי זצ"ל כאחד מגדולי הדור בתורה, בחסידות, ברוח הקודש, באהבת ישראל ובזיכוי הרבים.

דווח על תגובה לא ראויה
07.10.2006

14. ובכל זאת.... ( )

דווח על תגובה לא ראויה
08.10.2006

15. איך יכול להיות? (מתעניין)

לגבי מה שאמרת שאם גדול בישראל יגיד דבר שסותר את השכל הישר והתורה נלך אחרי התורה. ברמת העקרון זה נכון.

אבל איך יכול להיות שצדיק גמור וחכם ענק בסדר גודל כזה יגיד דבר שסותר את התורה/השכל הישר?

1.לא ניתן חלילה לחשוד בגדול ישראל שמוחזק לצדיק גמור שאין לו רצונות משל עצמו וכל כוונותיו לשם שמיים.
2.אמנם חסידי חב"ד אומרים שרבי הוא איש אלקים והוא לא יכול לטעות, אבל גם אם נאמר שרבי כן יכול לטעות, מכל מקום טעות בדבר משנה זה שנעלם מעיני הרבי מקור מסויים.
לא ניתן להגיד פה שנעלמו מעיני הרבי הלכות משיח ברמב"ם. ומי מאיתנו עסק בהלכות משיח יותר מהרבי?
3.האופצייה היחידיה שנשארה היא לתלות שהבנת הרבי בדברי הרמב"ם אינה נכונה. השאלה מי מאיתנו יכול לומר כך?
כדי להשיג על הרמב"ם, צריך להיות ראב"ד. האם כדי להשיג על הבנת הרבי בתורה לא צריך להיות לפחות קרוב לרבי בחכמה ובקדושה?

תגובת הרב
1. הרמב"ם כותב בעניין בדיקת נביא (יסודי התורה י,ב): "לפיכך כשיבוא אדם הראוי לנבואה במלאכות ה´ (...) אומרין לו: אם נביא אתה, אמור לנו דברים העתידין להיות. והוא אומר, ואנו מחכים לו לראות היבואו דבריו. אם לא יבואו, ואפילו נפל דבר אחד קטן, בידוע שהוא נביא שקר. ואם באו דבריו כולם, יהיה בעינינו נאמן. ובודקין אותו פעמים הרבה". ויש לשים לב לתחילת דבריו: מדובר כאן על אדם שאנו יודעים בבירור שהוא ראוי לנבואה! (ובלי זה הדבר כלל לא מתחיל) ואם כן הוא בודאי חכם גדול וצדיק גדול ומבין הרבה יותר מאיתנו. ואף על פי כן אין אנו סומכים על עדותו האישית אלא בודקים אותו היטב פעמים הרבה. 2. אבל זו באמת שאלה טובה: "איך יכול להיות שצדיק גמור וחכם ענק בסדר גודל כזה יגיד דבר שסותר את התורה/השכל הישר?" ובכן, אם ננתח את הדברים ישנן 5 אפשרויות: א. התורה טועה. ב. הצדיק הוא לא באמת צדיק. ג. הצדיק טעה בדבר משנה. ד. אנחנו לא הבנו כראוי את התורה. ה. אנחנו לא הבנו כראוי את הצדיק. אפשרות א´ כמובן אינה קיימת. גם ב´ וג´ הן בסבירות נמוכה מאוד. נשארו ד´ וה´. וכעת אני שואל: אם השכל שלנו כל כך חלש עד שאינו יכול להבין פשט פשוט ברמב"ם, מאין יש לנו שכל להבין את דברי הרבי עצמו? אם אנחנו מוכנים להניח שלרבי היה פירוש אחר לרמב"ם, למרות שאין לנו מושג מהו, מדוע שלא נניח שישנו פירוש אחר בדברי הרבי עצמו, גם אם איננו יודעים מהו? 3. וכעת אולי אתן אפשרות ליישב את הדברים: יתכן לומר שהרבי חשב שהוא ראוי להיות משיח, ושהוא ה"משיח שבדור" (כפי שיש אחד כזה בכל דור), והוא חיכה למצב שיוכל להתגלות. ולכן עודד את חסידיו שהכריזו עליו כמשיח, ולכן גם הכריז (והפעם בפירוש ובפרסום גדול) ש"הגיע זמן הגאולה" ו"עשו כל אשר ביכולתכם" וכו´. אולם הוא לא התכוון שהוא משיח בפועל כעת ע"פ ההגדרה ההלכתית שלו. וגם בעניין הנבואה, יתכן שהוא התכוון למדרגה הקרובה לנבואה, או שהתכוון שהוא ראוי לנבואה, או שהוא היה נביא בפועל ממש ורק לא היתה בידו היכולת להוכיח זאת לציבור, ועל כן לא הכריז זאת בפירוש אלא רק ברמז, ועל כן גם אין חיוב ע"פ התורה לציית לו. 4. יש לציין, שבענייני משיח וגאולה שכיחות טעויות יותר מאשר בכל נושא אחר. רבי עקיבא סבר שבר כוזיבא הוא המלך המשיח, ואח"כ הסתבר שלא כן הוא. כמה מגדולי הדורות, כמו הבעש"ט, החוזה מלובלין, הרש"ש ועוד, ניסו להביא את הגאולה באופנים שונים ולא עלתה בידם. הרבה מגדולי הדורות עסקו בחישוב הקץ ועד היום כולם התבדו. היו לא מעט תלמידי חכמים אמיתיים שטעו והאמינו בש"ץ שר"י. לכן דוקא בנושא זה ראוי להיות מאוד זהירים.

דווח על תגובה לא ראויה
08.10.2006

16. קשה לומר כך (מתעניין)

דווח על תגובה לא ראויה
08.10.2006

17. לגבי נבואה (מגיב)

מבואר בדברי הרבי בפרשת שופטים תנש"א שהוא מזכיר גם גדרים הלכתיים של נבואה, וכביכול מוכיח על פי הרמב"ם שלחמיו יש דין נביא.
(אם אני מבין נכון, אציין שהרבה פעמים שיחותיו של הרבי אינם על פי הפשט ועוסקים בפנימיות של הדברים, כמו שהרבי אומר על חמיו שהוא "נשיא ישראל" וברור שאין הכוונה לדין נשיא/מלך על פי ההלכה אלא לעניין נשיא, שהרי מלך הוא הנשמה הכללית של הדור ובכל דור יש נשמה כזאת.
תגובת הרב
אני חושב שהערתך השניה היא העיקרית (שהדברים עוסים בפנימיות הדברים). גם לעניין משיח, יתכן לומר שהרבי ראה את עצמו ואת פעולותיו כהתחלה של התגלות המשיח, אולם אין ראיה ברורה שהוא ראה זאת כקיום הגדר ההלכתי של משיח. איך שלא יהיה, הר"מ שלי היה נוהג לומר "עדיפה קושיה חזקה מתירוץ חלש". ואני מעדיף להשאיר את הסוגיה ב"צריך עיון" מאשר לומר סברות לא סבירות. אגב, אני מקוה ששמת לב לעובדה שחלפו כבר 12 שנה מאז שנת תשנ"ד, ו-15 שנה מאז שנת תנש"א, ועדיין אין צל צילו של משיח באופק. כמובן שאפשר לומר שהכל זה רק ניסיון וכו´ וכו´, אבל יש גבול עד היכן אפשר למתוח את הטענה הזו.

דווח על תגובה לא ראויה
08.10.2006

18. לגבי נבואה ( )

לחבר המקשיב היקר,
קודם כל אציין שאני ממש נהנה לשוחח איתך ובקיאותך מרשימה.
אינני יודע אם בכל התגובות זה אותו חבר מקשיב.
לגבי נבואה ומה שאומר הרבי שיש נביא בדורנו - אכן עיינתי לעומק בסוגייה ובאמת משמע מדברי הרבי שהוא מדבר על דרגת רוח הקודש ולא על נבואה ממש כמו שהיתה לפני החורבן.
שהרי הרבי מנסה להוכיח שיכולה להיות נבואה בזמן הזה וכל המקורות שהוא מביא עוסקים אך ורק בבעלי רוח הקודש כגון הראב"ד והרמב"ן ורבי עזרא הנביא שבודאי לא היו נביאים בגדר ההלכה. ודומני שבליקוטי שיחות חלק י"ד בסביבת עמוד 72 הרבי כותב בהערה בפירוש שלא מדובר על דרגת רוה"ק כמו שהיתה אצל הנביאים שהיו לפני החורבן אבל גם היא דרגה בנבואה.
וכך משמע בבירור לאורך כל העיון בסוגייה, שהרבי מדבר על עניין נביא - שהרי נביא זה אדם שמעביר לעם את דבר ה´, וגם רוח הקודש היא דרגה בנבואה ובדבר ה´. ומצינו שקוראים לפעמים לבעלי רוח הקודש בתואר נביא כגון רבי עזרא הנביא שמוזכר בתוספות גיטין פח,א ובשבועות כה,ב
וכמו שכתבתי הבין גם הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א.

רק הקושי העיקרי פה זה
1.הפסק דין שממנו משמע שמדובר על נביא ממש בגדרי ההלכה, ועליו חתומים רבנים גדולים שיודעים יותר טוב ממני ללמוד שיחות של הרבי
וכן דברי הרב וולפא בספרו "תורה יבקשו מפיהו" ששם הוא משיג על הרב מאזוז וטוען שיש לרבי נבואה ממש (אבל דומני שגם הוא מודה שזה לא נבואה כמו שהיתה לפני החורבן). אבל עדיין נראית לי יותר דעת הרב מאזוז
3.גם בשיחה של הרבי בתנש"א משמע שהוא מכניס את זה לגדר הלכתי, כי הוא מזכיר את ציווי התורה "אליו תשמעון" ומוכיח על פיו ועל פי הרמב"ם שחמיו נביא. אלא אם כן נגיד שהדברים לא כפשוטם.
וראיתי תלמיד ישיבה שניסה להוכיח מדברי הרבי שגם רוח הקודש נחשבת לגדר של נבואה בהלכה ויש חיוב לציית גם לבעל רוח הקודש מדין "אליו תשמעון".

תגובת הרב
1. תודה. אגב שים לב שנפלה טעות: כתבתי "ראה בתשובה הקודמת" והכוונה היא לתשובה הבאה. 2. יישר כח על דבריך - ב"ה שאפשר להסביר את דברי הרבי מבלי להידחק. 3. בעניין פסק הדין, יש לזכור שרוב רבני חב"ד עצמם אינם מסכימים עם פסק הדין (לפחות לגבי התקופה שלאחר פטירת הרבי).

דווח על תגובה לא ראויה
08.10.2006

19. מה הכוונה? ()

כתבת שרב רבני חב"ד אינם מסכימים עם פסק הדין וזה לא ברור.
מי הם רוב רבני חב"ד שלא מסכימים?
הרי חתומים על הפסק הרב אשכנזי,הרב גלוכובסקי,ועוד רבני חב"ד רבים.
אגב,אתה נשמע לי ממש חבדני"ק - אכן?
תגובת הרב
1. כך שמעתי, ויתכן שאני טועה. אם זה חשוב לך, כדאי לברר עם מישהו שבקי בזרמים השונים בתוך חב"ד. 2. לשאתלך האחרונה, התשובה היא לא. 3. לאחר הדיון הארוך והמעניין, אני חושב שדי מיצינו את הנושא (בודאי בשביל האתר). האם אינך חושב כך?

דווח על תגובה לא ראויה
08.10.2006

20. בהחלט ()

דווח על תגובה לא ראויה
18.10.2006

21. ההסכמות (ישראל)

דווח על תגובה לא ראויה
20.10.2006

22. יעמוד מלך (יהודי)

פולמוס מעניין.
רק ראיתי פה חוסר דיוק ולכן אסביר את מה שכותב הרב וולפא כפי שאני מבין:
הרב וולפא מוכיח שמה שאומר הרמב"ם ש"יעמוד מלך" אין הכוונה למלך עם דיני המלכות, מכמה סיבות - גם כיוון שרק המלך המשיח מחזיר מלכות בית דוד לישנה, וגם כיוון שלמלך ממש צריכים סנהדרין ונביא. והראיה מבר כוכבא שיחסו לו דין של משיח והוא לא היה מלך ממש כי לא מונה ע"י סנהדרין ונביא! לכן הכוונה היא על פי מה שכותב הרמב"ם בהלכות מלכים א,ז שכיוון שנמשח דוד זכה לכתר מלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם, ובכל דור יש מלך מבית דוד שראוי לרשת את אביו, אמנם לא בכל דור יש מלכות. יש גברא של מלך, אבל לא חפצא של מלכות. והמשיחה של דוד למלך חלה על כל זרעו. וכשמתגלה המלך מבית דוד שבדור בהנהגתו, זה תחילת יעמוד מלך מבית דוד.
תגובת הרב
יש מה להשיב על כך, אבל אני לא רוצה לפתוח את הדיון מחדש...

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

מנסה לאחות את הקרעים. סמוטריץ' צילום: פלאש 90. יונתן זינדל

בכירים בבית היהודי? סמוטריץ: "עסקנים קטנים שרידי המפד"ל של פעם שמתים מקנאה"

קרא עוד