סגור

יום עליית הרמב"ם להר הבית: איזו פרשנות נכונה?

רבים מהמסתמכים על המתירים לעלות להר הבית מצטטים את הרמב"ם שתיאר כיצד עלה בו' מרחשוון להר הבית. הרב עמיחי אליאש מתנועת המקדש סובר שדברי הרמב"ם לא מחייבים את הפרשנות המקובלת

הרב עמיחי אליאש
ו בחשון התשעח
,
26 באוקטובר, 2017 17:51
עולים להר הבית

עולים להר הביתצילום: SLiman Khader/FLASH90

היום, ו' חשון, יש המציינים את "יום עליית הרמב"ם למקום המקדש". הם מתבססים על כך שבאגרת המיוחסת לרמב"ם, ומובאת בספר חרדים לר' אליעזר אזכרי, כותב הרמב"ם: "וביום שלישי בשבת, ארבעה ימים לירח מרחשון... יצאנו מעכו לעלות לירושלים תחת סכנה, ונכנסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי בו ביום חמישי, ששה ימים לירח מרחשון. ובאחד בשבת, תשעה בחודש, יצאתי מירושלים לחברון לנשק קברי אבותי במערה... ושני הימים האלו... נדרתי שיהיו לי כמו יום טוב ותפילה ושמחה בה' ואכילה ושתיה... וכשם שזכיתי להתפלל בה בחורבנה כך אראה אני וכל ישראל בנחמתה מהרה".

רבים רצו ללמוד מדברים אלו שהרמב"ם עלה להר הבית, והקשו מתוך כך על הרבנות הראשית שאסרה (מימי הראי"ה קוק זצ"ל ועד היום), יחד עם הרוב המוחלט של גדולי ישראל, לעלות להר בית ד' כולו. אך הקושיא אינה קשה כלל, משתי סיבות:

ראשית, גם אם הרמב"ם היה כותב במפורש שעלה להר הבית- אין בזה שום משמעות לימינו, שהרי כולם מסכימים שרבן גמליאל ור' עקיבא למשל עלו להר הבית. הסיבות העיקריות שבגללן אסרו גדולי ישראל בימינו לעלות להר הן שתים: א. שאין אנו יודעים היכן בדיוק היתה העזרה, שהנכנס אליה בטומאה חייב כרת, ולכן אנחנו מנועים מלהיכנס בכל ההר, שמא ניכנס במקום העזרה ונעבור על איסור כרת. ב. שאם יתירו לעלות להר יהיו רבים שיעלו בלי טבילה ויכנסו גם למקומות האסורים ויחללו את הקודש. מובן מאליו שהחשש השני לא היה קיים בימי הרמב"ם, וביחס לחשש הראשון הרי אם אכן נסבור שהרמב"ם עלה להר הבית נצטרך לומר שהיתה לו ידיעה ברורה היכן מותר להיכנס, אך כיון שלא פירש דברים אלו בשום מקום - אין אנחנו יכולים לדעת לאן נכנס ועל סמך מה, וממילא אין לזה שום משמעות לגבינו.

אך באמת אין כלל ראיה שהרמב"ם אכן עלה להר הבית. הפירוש המילולי של "הבית הגדול והקדוש" הוא בית המקדש, ומובן לכל שהרמב"ם לא היה בבית המקדש, ואם כן זהו ביטוי מושאל שיכול לתאר בית כנסת סמוך להר הבית בדיוק כמו שהוא יכול לתאר את הר הבית. (ועי' בשו"ת מהרי"ק - לפני כשש מאות שנה - תשובה ה', שקורא לבית הכנסת של ירושלים "הבית הגדול והקדוש").

יתרה מזאת, אין לנו שום עדות מאותה תקופה על יהודים שעלו להר הבית והתפללו בו, ואם בכלל הורשו להיכנס, ולעומת זאת ישנן עדויות ברורות על תפילה בכותל המערבי, כגון עדותו של ר' בנימין מטודלה, שהיה בירושלים רק ארבע שנים אחרי הרמב"ם, וכתב: "ולפני אותו מקום (- מקום המקדש) כותל מערבי... ולשם באים היהודים להתפלל", כך שהרבה יותר מסתבר שהרמב"ם התפלל בבית הכנסת שבכותל המערבי מאשר שעלה להר הבית.

ואף אנו נלך בעקבותיו, ונעמוד בכותל בית חיינו שריד בית מקדשנו אשר לא זזה ממנו שכינה, נשא עינינו למעלה ונתפלל: "שלח אורך ואמתך המה ינחוני, יביאוני אל הר קדשך ואל משכנותיך. ואבואה אל מזבח א-להים אל א-ל שמחת גילי ואודך בכינור א-להים א-להי. מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי, הוחילי לא-להים כי עוד אודנו, ישועות פני וא-להי" (תהילים מ"ג).

בשולי הדברים יש לציין שלא מדובר באיזה שהוא גילוי חדש, כבר לפני עשרות שנים דנו גדולי ישראל באגרת זו של הרמב"ם והסבירו (כעין הדברים דלעיל) שאין בה שום סתירה להלכה הנהוגה כבר דורות רבים בירושלים שלא להיכנס כלל להר הבית. עיין בשו"ת ציץ אליעזר חלק י' סי' א' אותיות נד-נז, ובחלק י"א סי' ט"ו אות ו, ובשו"ת יחוה דעת חלק א' סי' כ"ה, ובתשובות ומכתבים לבעל מנחת יצחק עמ' מו. 

הכותב הוא איש התנועה למורא המקדש- הפועלת לחזק ולבסס את ההבנה הישרה והמסורה לנו על ידי גדולי ישראל לאורך הדורות, והרבנות הראשית לדורותיה, כי הקשר האמיתי להדום רגליו והר קדשו של ד' אלקינו נוצר לא באמצעות פריצת גבולות קדושת הר הבית, אלא באמצעות בניית יחס של יראת רוממות כלפיו. 

26.10.2017

1. אין לדברים שום בסיס. חבל על מאמץ להיות הציבור. (דרור.)

כול של ימינו כלל לא היה מוכר בזמן הרמב"ם ואף מאות שנים לפניו. הוא היה ברור תחת הר אשפה שהופנתה כידוע אחרי כיבוש טורקי. הכותל המערבי עליו אמרו חז"ל ששינה לא זזה ממנו הוא כותל מערבשמערבל עזרה על הר הבית. למדו בזמן דל גמב"ם מיקום היה בית תפילה דל יהודים. לא פלא רמב"ם ידע בדיוק גבולות העזרה וגם היום אפשר לבברם ברמת מאמץ. מי שלא רוצה , זה בעיה שלו וכדי שלא עייף לכלל הציבור.

דווח על תגובה לא ראויה
27.10.2017

2. לתיקון המשוגות (כמה הערות)

1. המאירי מעיד שעלו להר הבית ואפילו נכנסו למקום קודש הקודשים, כי פסקו כדעת הראב"ד.
2. אין הכותל הזה שריד מקדשינו אלא קיר תמך מימי הורדוש, מראה כי אינך בקיא כלל במבנה ובמקום המקדש ואכן אסור לך לעלות להר הבית.
3. לא זזה שכינה מכותל המערבי של בית המקדש הנמצא על הר הבית.
4. שנים רבות התפללו בכתלים האחרים כי הערבים לא השכימו שיעלו בדומה למעלה השביעית במערת המכפלה.
5. כיום ניתן לקבוע במדויק את מקום המקדש. על סמך ארכיאולוגיה ברורה ועוד הוכחות.
6 ניתן לעלות להר למקומות מסויימים שברור שאין שם קדושת הר הבית. ולכל העולם ידוע הדבר כגון מקום מסגד אל אקצה.
7. חילונים וגויים עולים חופשי רק חרדים וחרדלים לא עולים וכך משאירים את המקום שמם.
8. דין כיבוש קיים גם על הר הבית. לא רק על ארץ ישראל.
9. ועוד...

דווח על תגובה לא ראויה
27.10.2017

3. אין ספק שכוונתו לשמיים אך נפלו אי דיוקים בדבריו (חיים)

הכותל המערבי שלנו היא קבור בימי ר' בנימין ככל הנראה הוא מתכוון לכותל הרמה
יש לא מעט עדויות על עלייה בעיקר ממקומות נוצריים
מאז הרמב"ם עד היום כולם אמרו שצחרה הוא אבן השתיה אם חלה טעות זה אחרי הכיבוש הנוצרי לפני המוסלמי כלומר אנחנו יודעים את המקומות בדיוק כמו הרמב"ם (אולי יותר טוב בגלל הארכיאלוגיה של וילסון)

דווח על תגובה לא ראויה
29.10.2017

4. ר' בנימין מטולידה מעיד שכיפת הסלע הוא מקום ההיכל (תומך עלייה)

עדותו של ר' בנימין מטולידה, שהיה בירושלים רק ארבע שנים אחרי הרמב"ם, שברור שכיפת הסלע היא מקום ההיכל וקודש הקדשים .
ברור שלא היה "ידוע" אחרת 4 שנים קודם.
ידוע שהחוק המוסלמי מנע מיהודים לעלות להר הבית ולכן הרמב"ם קורא לזה שעלה תחת סכנה,
וזו הסיבה שהיהודים כמעט לא יכלו לילות להר הבית. גם המהרי"ט אלגזי כותב בספרו שעלה להר הבית ובזה אין פרשנויות, וגם בזמנו אין ספק שזה היה נגד החוק.
היום הארגון מורא מקדש מחליף את החוק המוסלמי

דווח על תגובה לא ראויה
29.10.2017

5. הרב שלמה עמאר מעיד שרבותיו עלו להר הבית (יצחק)

הרב שלמה עמאר:
רבותינו היו עולים להר הבית. שכנעתי את רבי נגד


מה בעניין גדולי ישראל שערכו מדידות ועלו להר הבית?

"יש גדולי עולם שצדקו בהלכות אבל טעו במציאות, למשל חשבו שהכותל הוא רק החלק החשוף ולא המקורה, ולפי זה חשבו שהכותל הוא חומת העזרה. הרב עובדיה ביקש מהוואקף למדוד את המרחק מאבן השתייה לכותל, ומשהם
אמרו לו שמדובר ב-80 מטר, הבין הרב עובדיה שהכותל הוא חומת הר הבית.

http://www.olam-katan.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA/item/815-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%9E%D7%90%D7%A8

דווח על תגובה לא ראויה
31.10.2017

6. תשובה מנומקת היטב (יצחק)

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/358141

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

 צילום: פלאש 90

פרשת הצוללות: גנץ קורא להקמת ועדת חקירה שקד וסער מתנגדים

קרא עוד