סגור

ביאור במגילת אסתר

אחת משאלות המפתח להבנת פשר מגילת אסתר היא מה קרה לאחשורוש במשתה היין השני שברגע אחת כעס מאד על המן, האם אחשורוש לא ידע שהולכים להשמיד את עם ישראל ? – הרב משה ליפשיץ שופך אור על הפרשה…

הרב משה ליפשיץ
יג באדר ב'
,
24 במרץ, 2005 0:00


אחת משאלות המפתח להבנת פשר מגילת אסתר היא מה קרה לאחשורוש במשתה היין השני שברגע אחת כעס מאד על המן,
האם אחשורוש לא ידע שהולכים להשמיד את עם ישראל? הרי הוא בעצמו נתן את ההוראה לכך, הרי הוא גם ידע שהפקודה באה מהמן, חז"ל ב תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יד עמוד א ציינו לנו :משל דאחשורוש והמן למה הדבר דומה? לשני בני אדם, לאחד היה לו תל בתוך שדהו, ולאחד היה לו חריץ בתוך שדהו, בעל חריץ אמר: מי יתן לי תל זה בדמים! בעל התל אמר: מי יתן לי חריץ זה בדמים! לימים נזדווגו זה אצל זה, אמר לו בעל חריץ לבעל התל: מכור לי תילך! - אמר לו: טול אותה בחנם,
ממשל זה אנו למדים שאחשורוש רצה להשמיד את היהודים ואם כן מה קרה שברגע אחד שינה את מחשבתו ? במאמר זה אני מציע פתרון לשאלה זו השופך אור על סיפור המגילה.
אנו קוראים בפרק א
גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשורוש, ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יפיה כי טובת מראה היא ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצף המלך מאד וחמתו בערה בו: חז"ל אומרים שאחשורוש לא היה כלל מלך, אלא ושתי היתה המלכה בתלמוד בבלי מסכת מגילה דף י עמוד ב מובא שושתי היתה בת ביתו של נבוכדנצר מלך בבל ששרף את בית המקדש.
בתלמוד בבלי מסכת מגילה דף יב עמוד ב
ותמאן המלכה ושתי, מכדי פריצתא הואי, דאמר מר: שניהן לדבר עבירה נתכוונו, מאי טעמא לא אתאי? אמר רבי יוסי בר חנינא: מלמד שפרחה בה צרעת במתניתא תנא: בא גבריאל ועשה לה זנב
ויקצף המלך מאד, אמאי דלקה ביה כולי האי? אמר רבא: שלחה ליה: בר אהורייריה דאבא! (אתה בסך הכל שומר הסוסים, אני היא המלכה.)ולכן הקדימו כאן את המילה המלכה לפני המילה ושתי , לומר היא המלכה.

ויאמר מומכן ממוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עותה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באמרם המלך אחשורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף
ואמרו חז"ל בתלמוד בבלי מסכת מגילה דף יב עמוד ב
ויאמר ממוכן, תנא: ממוכן זה המן. ולמה נקרא שמו ממוכן - שמוכן לפורענות. אמר רב כהנא: מכאן שההדיוט קופץ בראש.
אסתר פרק ב
אחר הדברים האלה כשך חמת המלך אחשורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה: ניתן לומר שבמות ושתי מת גם ה"יחוס" של אחשורוש והוא למעשה לא היה מלך מצד עצמו ולכן חסרונה של ושתי היה חיסרון בעצם המלכות שלו.עצה זו של הריגת ושתי באה מהמן.

איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני אשר הגלה מירושלים עם הגלה אשר הגלתה עם יכניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנאצר מלך בבל ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תאר וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת:
ודרשו חז"ל שאסתר היתה ארוסתו של מרדכי : בתלמוד בבלי מסכת מגילה דף יג עמוד א' תנא משום רבי מאיר: אל תקרי לבת אלא לבית, וכן הוא אומר (שמואל ב' י"ב) ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחיה ותגדל עמו ועם בניו יחדו מפתו תאכל ומכסו תשתה ובחיקו תשכב ותהי לו כבת, משום דבחיקו תשכב הוות ליה (לבת) כבת .
אסתר היתה נכדה של שאול המלך כמו שנאמר בדברי הימים א פרק ח פסוק לג
ונר הוליד את קיש וקיש הוליד את שאול (מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש היה דודה.)אם כן היתה בת מלכים ולכן מבחינתו של אחשורוש היא הכלה האידיאלית בת מלכים אשר תחזיר לו את הייחוס המלכותי ,ואסתר היתה ארוסתו של מרדכי.

בעל התורה תמימה מבאר שחז"ל דרשו זאת מהקדמת המילים והנערה יפת תואר ויפת מראה ל-ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת.(הסדר היה צריך להיות- ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת והנערה יפת תאר וטובת מראה )
ומכאן שהמילים והנערה יפת תואר ויפת מראה הם הסיבה שבמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת דהיינו לאשה.
מרדכי ידע שאם יגלה מי היא אסתר הרי שבטוח יקחו אותה ולכן צווה בפרק ב פסוק כ אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה כאשר צוה עליה מרדכי.
נשים לב שבמשך הפרקים הבאים אסתר לא מכונה המלכה אלא רק בינה לבין מרדכי, וזאת משום שהיא לא התגלתה עדיין כמלכה רק לאחר הגזירה של המן שלח מרדכי לאסתר את פתשגן כתב הדת אשר נתן בשושן להשמידם נתן להתך להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה וממשיך מרדכי ואומר :
אל תדמי בנפשך להמלט בית המלך מכל היהודים כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות: הגיע זמנך להתגלות כמלכה ,אסתר יודעת שההתגלות שלה מרצון מסוכנת וכן כל עוד והיא היתה אנוסה לא נאסרה על מרדכי אבל ההליכה כעת מרצון אוסרת אותה גם לבעלה היינו למרדכי - לאחשורוש תגרור
ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי:
לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום גם אני ונערתי אצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר אבדתי אבדתי:כלומר אם אבא אל המלך מרצון זה נגד הדת ואסור ואז אני נאסרת עליך -רש"י מביא את מדרש חז"ל :אשר לא כדת -שעד עתה באונס ועכשיו ברצון:
וכאשר אבדתי אבדתי - כאשר אבדתי מבית אבא אובד ממך שמעכשיו שאני ברצון נבעלת לגוי אני אסורה לך.
"ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמד בחצר בית המלך הפנימית נכח בית המלך והמלך יושב על כסא מלכותו בבית המלכות נכח פתח הבית"בתלמוד בבלי מסכת מגילה דף יד עמוד ב בגדי מלכות מיבעי ליה! אלא: שלבשתה רוח הקדש. ובבראשית רבה פרשה נו ד"ה א ותלבש אסתר מלכות לבשה מלכות בית אביה,

ואז בפעם הראשונה בפרק ה פסוק ב רואה אחשורוש מלכה ולא סתם אסתר :" ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עמדת בחצר נשאה חן בעיניו ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותגע בראש השרביט: ס ויאמר לה המלך מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות וינתן לך.

אסתר לא מבקשת מיד את הצלת עמה משום שהיא רוצה גם בהשמדת עמלק כדי "לסגור מעגל להשלים מה ששאול סבה גרם "דידוע שאגג מלך עמלק אשר לא הושמד על ידי שאול גרם ללידת המן בתלמוד בבלי מסכת מגילה דף יג עמוד א דלא קטליה שאול לאגג, דאיתיליד מיניה המן, דמצער לישראל.
ובמשתה היין כאשר אחשורוש אומר לאסתר "מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש" אסתר אומרת - שאלתי ובקשתי:אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך ושאלו חז"ל בתלמוד בבלי מסכת מגילה דף טו עמוד ב' תנו רבנן: מה ראתה אסתר שזימנה את המן? רבי אליעזר אומר: פחים טמנה לו, שנאמר +תהלים ס"ט+ יהי שלחנם לפניהם לפח, רבי יהושע אומר: מבית אביה למדה, שנאמר +משלי כ"ה+ אם רעב שונאך האכילהו לחם וגו', רבי מאיר אומר: כדי שלא יטול עצה וימרוד, רבי יהודה אומר: כדי שלא יכירו בה שהיא יהודית, רבי נחמיה אומר: כדי שלא יאמרו ישראל אחות יש לנו בבית המלך ויסיחו דעתן מן הרחמים. רבי יוסי אומר: כדי שיהא מצוי לה בכל עת. רבי שמעון בן מנסיא אומר: אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נס. רבי יהושע בן קרחה אומר: אסביר לו פנים כדי שיהרג הוא והיא. רבן גמליאל אומר: מלך הפכפכן היה. אמר רבן גמליאל: עדיין צריכין אנו למודעי. דתניא, רבי אליעזר המודעי אומר: קנאתו במלך, קנאתו בשרים, רבה אמר: +משלי ט"ז+ לפני שבר גאון, אביי ורבא דאמרי תרוייהו: +ירמיהו נ"א+ בחמם אשית את משתיהם וגו', אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו, אמר ליה: כמאן חזיא אסתר ועבדא הכי? - אמר ליה: ככולהו תנאי וככולהו אמוראי:
אבל אחשורוש לא חשב כך
"בלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזכרנות דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך:" ובתלמוד בבלי מסכת מגילה דף טו עמוד ב' אמר רבא: שנת המלך אחשורוש ממש. נפלה ליה מילתא בדעתיה, אמר: מאי דקמן דזמינתיה אסתר להמן? דלמא עצה קא שקלי עילויה דההוא גברא למקטליה.(מה פתאום אסתר מזמינה את המן שמא הוא בא למרוד בי? שמא יש בינהם משהו,) הדר אמר: אי הכי לא הוה גברא דרחים לי, דהוה מודע לי? (צריך לחפש מי ידיד אמיתי שלי)
" וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בגתנא ותרש שני סריסי המלך משמרי הסף אשר בקשו לשלח יד במלך אחשורוש"
בל נשכח שהדבר הזה הוגד למלך בשם אסתר ואם כך החשד יורד מאסתר ומתמקד בהמן, שמא המן -ממוכן זומם מרד או הפיכה ?
ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה ויאמרו נערי המלך משרתיו לא "ויאמר המלך מי בחצר והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמר למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו, ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עמד בחצר ויאמר המלך יבוא ויבוא המן"
ההזדמנות המצויינת לבדוק קצת את המן ואז המלך שואל את המן,
" ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן בלבו למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו,יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר נתן כתר מלכות בראשו ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרתמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבהו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו" המן הוכיח שהוא מפנטז חולם ורוצה למלוך,ודבר זה רק מעלה את החשד כנגדו עוד יותר.

ובמשתה השני כאשר שאל אחשורוש את אסתר מה היא רוצה התגלתה אסתר וסיפרה מי היא ושהיא בת מלכים,
לאור הדברים הללו הרי שהנישואין בין אחשורוש לאסתר מבחינתו של המלך מוצלחים ביותר שהרי אסתר מחזירה לו את הייחוס שהיה לו מושתי וכעת הוא מלך אמיתי ואז הצטיירה לפניו התמונה הבאה :
* ממוכן הוא המן גרם למות ושתי -דהיינו להוריד מהמלך את היחוס המלכותי.
* כעת המן רוצה להשמיד את היהודים כי המן רוצה להינשא עם אסתר ויודע שלא
יתנו לו מהעם היהודי המצווה להשמיד את זרע עמלק
* אסתר המלכה היא האפשרות של אחשורוש למלוך ולכן המן מנסה למצוא חן
בעיניה.
* המן מתכנן לנשל את המלך מהמלוכה ולמלוך בעצמו.

כל עוד והמלך לא ידע מי היא אסתר הוא לא יכל לעשות את החשבון הזה ולהשלים את ה"פזל" ורק לאחר שהמלכה התגלתה הושלמה התמונה בעיני המל, יתכן שהמן בכלל לא חשב כך אך המלך קם בחמתו מהמשתה וכעס מאד." והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גנת הביתן והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי כלתה אליו הרעה מאת המלך והמן נפל על המטה, - ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית." כעת נבין את הכעס הנורא שהיה למלך בראותו זאת.
ומרדכי הידיד האמיתי של המלך עלה לגדולה.
ועל כך נאמר במסכת מגילה דף י עמוד ב
תחת הנעצוץ יעלה ברוש ותחת הסרפד יעלה הדס.
תחת הסרפד - תחת ושתי הרשעה בת בנו של נבוכדנצר הרשע, ששרף רפידת בית ה', דכתיב (שיר השירים ג') רפידתו זהב, יעלה הדס - זו אסתר הצדקת, שנקראת הדסה, שנאמר (אסתר ב') ויהי אמן את הדסה.
ואסתר השלימה ותקנה מה שקילקל שאול סבה.


---------------------------------------------
המאמר לקוח מתוך ספר חדש על פרשות השבוע שני כרכים "להאיר ולהעיר" ניתן להשיגו במחיר הזדמנות טלפון 0544326035 או 036195589

עוד אין תגובות, היו הראשונים להגיב!
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

הכשרת לוחמות השריון הראשונות צילום: דובר צה"ל

הניסוי נמשך: לוחמות חי"ר יוסבו למפקדות טנקים

קרא עוד