דף לימוד להורים וילדים: על ערך האמת

הרב ד"ר אורי נויבירט בדף לימוד במדרשי חז"ל בנוגע לערך האמת

הרב ד"ר אורי נויבירט 14/12/15 11:48 ב בטבת התשעו

דף לימוד להורים וילדים: על ערך האמת
Shutterstock, צילום: Shutterstock

אמר רבא: מתחלה הייתי אומר: אין אמת בעולם.
אמר לי אחד החכמים ורב טבות שמו, ויש אומרים רב טביומי שמו, שהיה אדם כה ישר שאם היו נותנים לו את כל חללי העולם - לא היה משנה בדיבורו.
פעם אחת נזדמן למקום אחד ששמו "קושטא" (אמת בארמית), ולא היו יושביו משנים בדיבורם, ולא מת אדם משם בלא זמנו.
נשא אשה מהם והיו לו שני בנים ממנה.
פעם אחת היתה אשתו יושבת וחופפת ראשה, באה השכנה והקישה על הדלת.
סבר: לאו דרך ארץ הוא, אמר לה: אינה כאן. מתו לו שני בניו.
באו אנשי המקום לפניו, אמרו לו: מה זה? אמר להם: כך וכך היה מעשה.
אמרו לו: בבקשה ממך, צא ממקומנו, ולא תגרה בנו את המוות.
(מסכת סנהדרין צז, ע"א; מתורגם).


שאלות

(א) מה חשב רבא בתחילה? מה גילה בהמשך?
(ב) רב טבות היה אדם ישר עד מאוד. במה התבטא יושרו?
(ג) איזו מעלה מיוחדת הייתה מצויה בקרב תושבי "קושטא"?
(ד) במה זכו תושבי "קושטא"?
(ה) מדוע מתו בניו של רב טבות? ומדוע תושבי "קושטא" ביקשו ממנו לעזוב את עירם?

תשובות

(א) בתחילה חשב רבא שאין מקום בעולם שידברו בו תמיד אמת. בהמשך גילה שיש מקום כזה שנקרא "קושטא".
(ב) על-פי עדותו של רבא, רב טבות היה אדם כה ישר שאף אם היו מציעים לו עולם ומלואו לא היה משנה בדיבורו, כלומר שלא היה משקר גם בעד כל הון שבעולם.
(ג) תושבי העיר קושטא לא היו משנים בדיבורם, כלומר לא הוציאו מפיהם דבר שקר בשום מצב. המילה "קושטא" בארמית פירושה אמת. שמה של העיר מלמד על התכונה הבולטת של תושביה - דוברי אמת. לא בכדי ביקש רב טבות להיות חלק מהם, שכן גם הוא לא היה משנה בדיבורו.
(ד) בעיר קושטא דיברו אמת תמיד, ולכן תושביה זכו למות בשיבה טובה.
(ה) בניו של רב טבות מתו, כי כאשר השכנה הקישה על הדלת, בשעה שאשתו חפפה את ראשה, הוא שיקר ואמר שאשתו אינה נמצאת בבית. הכוונה של רב טבות הייתה טובה (שמו רומז, כמובן, על מידת הטוב שמצויה בו), אך מסתבר שבעיר קושטא לא היה מקום לאנשים שמשנים בדיבורם (תהיה הסיבה אשר תהיה). משום כך תושבי המקום מבקשים מרב טבות לעזוב את העיר, כדי שחלילה לא יגרום למוות נוסף - בעיר האמת - בטרם עת.

העשרה - שינוי מפני השלום

"אמר ר' אילעא משום רבי אלעזר בר' שמעון: מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום, שנאמר: 'אביך צוה וגו' כה תאמרו ליוסף אנא שא נא וגו'' (בראשית נ, טז). ר' נתן אומר: מצוה, שנאמר: 'ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני וגו'' (שמואל א', טז, ב). דבי רבי ישמעאל תנא: גדול השלום, שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו, דמעיקרא (=שבתחילה) כתיב: 'ואדוני זקן' (בראשית יח, יב), ולבסוף כתיב: 'ואני זקנתי' (שם יג)". (יבמות סה, ע"ב).

נקודה למחשבה

במקור הקודם נוכחנו כי מותר לשנות מפני השלום, ולפי ר' נתן אף מצווה לעשות כן. עוד ראינו כי אף הקב"ה בעצמו שינה מפני השלום, שכן שרה אמרה "אדוני [=אברהם] זקן", אך כאשר דיבר ה' עם אברהם שינה ואמר ששרה אמרה "ואני [=שרה] זקנתי".

לאור זאת יש לשאול: מדוע נענש רב טבות, ועוד בעונש כה חמור? אחרי הכול הוא שינה בדיבורו - בכך שאמר שאשתו אינו נמצאת בבית בשעה שחפפה את ראשה - מטעמי נימוס, והרי זה בבחינת "שקר לבן", כלומר שקר שנעשה ממניע טוב, כגון: מטעמי נימוס או משום דרכי שלום.

כמדומני שאפשר לענות על שאלה זו בשני אופנים:

א. ניתן לענות כי תושבי קושטא היו כה דבקים באמת, עד שגם "שקר לבן" לא היה מקובל בעירם. לפי פירוש זה, ייתכן שמצויה בסיפור ביקורת כלפי עיר זו, שהלכו אחר האמת בצורה כה קיצונית, אף במקרים בהם היה צורך לשנות בדיבור לשם מטרה טובה, כמו במקרה רב טבות. בהמשך לכך ניתן להסביר כי רב טבות עצמו נענש, מאחר שביקש להיות חלק מהעיר הזו שבה ערך האמת גובר על פני ערך הטוב וההתחשבות ברגשות הזולת.

במבט רחב יותר יש לומר, כי לעתים עלולה להיווצר התנגשות בין האמת לבין הטוב (כמרומז בשם העיר "קושטא" מחד גיסא, ובשם החכם "טבות" מאידך גיסא), ועולה השאלה איזה ערך גובר.

ב. בשונה מהפירוש הקודם, ייתכן גם לומר, כי לרב טבות אמנם הייתה כוונה טובה, אך במקרה הזה השקר לא היה מחויב. שכן כאשר השכנה הקישה על הדלת, יכול היה לומר לה שאשתו לא יכולה לענות (מבלי להיכנס לפרטים, מה היא עושה), וממילא באופן כזה לא היה מגיע לידי שקר. לפי פירוש זה יש בסיפור ביקורת כלפי רב טבות, ששינה בדיבורו בשעה שלא היה חייב לעשות כן. ייתכן אפוא לומר, כי ר' אילעאי סובר שמותר, ור' נתן סובר שמצווה, לשנות בדיבור מפני השלום (המקור מצוטט לעיל) כשמדובר במקרים של פיקוח נפש (כמו אצל שמואל שחשש ששאול יהרגהו) או במקרים שבהם אין אפשרות אחרת, אלא לשנות מפני השלום. ברם במקרה של רב טבות ניתן היה כאמור להימנע מאמירת "שקר לבן", ולכן הוא נענש, חרף כוונתו הטובה.

להערות והארות: orinoy1@gmail.com

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר