שאלון ללומדי הדף היומי

שאלון ללומדי הדף היומי, מסכת שבת קנ"ז – עירובין ח-יד

אריה פלהיימר 17/03/13 10:00 ו בניסן התשעג

Reuvenk-cc-by, צילום: Reuvenk-cc-by
Reuvenk-cc-by, צילום: Reuvenk-cc-by

שאלות

1. על מי נאמר:

א. שעיסוקו "מלאכת שמים" היא, ומהו עיסוק זה?

ב. "שנוחין ועלובין היו"?

2. באיזה עניין נזכר:

א. נדל?

ב. רחל ולאה?

3. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. "צריכה שתהא בריאה" בלי קשר לשלמות הגוף?

ב. אותו ביש גדא שנחבש בבית האסורים, אך שוחרר על ידי אדונו?

ג. לשון שאיננה בפה?

ד. שאמר בפני תלמידיו דברים סותרים כדי לחדד אותם?

ה. היהודי החשוב, שייתכן שלא קיים מצוות סוכה מימיו?

4. השלם:

א. "יציבא ב......... וגיורא ב..........שמיא?"

5. שונות:

א. היכן בענייננו יש ביטוי לכלל החז"לי "כל המוסיף גורע"?

ב. כיצד ניתן לשפר חריפות שכלית באמצעות... מבט?

ג. מהו המקור לניב "טיהר את השרץ בק"נ טעמים"?

תשובות

1. על מי נאמר:

א. על רבי מאיר שהיה לבלר (=כותב ספרי קודש), י"ג. באמצע העמוד.

ב. "וכי מאחר שאלו ואלו (=ב"ש וב"ה) דברי אלו-הים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבע

הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו וכו' וכו' ",י"ג: בהתרחבות.

2. באיזה עניין נזכר:

א. "איתמר מבוא העשוי כנדל אמר אביי עושה צורת הפתח לגדול והנך כולהו משתרו

בלחי וקורה", ח: 5 מלמעלה.

ב. "אמר רב פפא דילמא לא היא עד כאן לא קאמר ת"ק התם אלא כיון דאינתיק לשום

רחל תו לא הדרא מינתקא לשום לאה וכו' ", י"ג. 6 מלמטה.

3. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. 1. "צורת הפתח שאמרו צריכה שתהא בריאה כדי להעמיד בה דלת", י"א: בשליש

העליון .

2. "אמר רבה בר רב הונא קורה שאמרו צריכה שתהא בריאה כדי לקבל אריח", י"ד.

4 מלמעלה.

ב. א"ל רב ששת לשמעיה רב גדא זיל שלוף שדינהו אזל שלף שדינהו אשכחוהו דביה ריש

גלותא חבשוהו אזל רב ששת קם אבבא א"ל גדא פוק תא נפק ואתא", י"א: מתחת

לחצי העמוד.

ג. "תנו רבנן לשון ים הנכנס לחצר אין ממלאין הימנו בשבת אלא אם כן יש לו מחיצה גבוה

י' טפחים", י"ב. 3 מלמטה.

ד. "הא גופא קשיא אמרת לא א"ר ישמעאל דבר זה אלמא לית הלכתא כוותיה והדר

אמרת הלכה כאותו תלמיד אמר רב יהודה אמר שמואל לא אמרה רבי עקיבא אלא

לחדד בה התלמידים", י"ג. 6 מלמעלה.

ה. "מעשה שהלכו זקני ב"ש וזקני ב"ה לבקר את ר' יוחנן בן החורנית ומצאוהו יושב ראשו

ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית אמרו להן בית שמאי (אי) משם ראיה אף הן אמרו לו

אם כך היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך", י"ג: 5 מתחת להתרחבות הראשונה.

4. השלם:

א. " יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא?", ט. ברבע התחתון.

5. שונות:

א. "... אמרתי לו לבלר אני אמר לי בני הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים היא שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת נמצאת מחריב את כל העולם כולו אמרתי לו דבר אחד יש לי וקנקנתום שמו שאני מטיל לתוך הדיו אמר לי וכי מטילין קנקנתום לתוך הדיו והלא אמרה תורה וכתב ומחה כתב שיכול למחות",י"ג. מעל אמצע העמוד.

ב. "אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי דכתיב והיו עיניך רואות את מוריך", י"ג: בשליש העליון.

ג. "תנא תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים", י"ג: 9 לפני ההתרחבות הראשונה.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר