בעקבות המחאות: ועדת החוקה צמצמה כוחו של בנט בחוקה החדשה

פרסום ראשון: טיוטת החוקה המתוקנת. לקראת ועידת הבית היהודי מפרסמת ועדת החוקה סעיפים ששונו בעקבות הסתייגויות שהוגשו.

חנן גרינווד כיפה 01/09/14 12:35 ו באלול התשעד

פלאש 90, צילום: פלאש 90
פלאש 90, צילום: פלאש 90

מאות הסתייגויות הוגשו בחודשים האחרונים לוועדת החוקה של הבית היהודי. בעקבות המחאה ועדת החוקה צמצמה כוחו של בנט על ידי כך שועדת הבחירות תדון בצמצום תקופת אכשרה למתמודד לתפקיד יושב ראש המפלגה ולא יושב הראש עצמו, דבר שיאפשר אופוזיציה לראשות הנהגת הבית היהודי.

לצפיה בטיוטת החוקה המתוקנת

ההסתייגויות הגיעו ממגוון חברי המפלגה וחברי מרכז, והן נגעו למרבית פרקי החוקה, מהעקרונות, דרך תקופת האכשרה ועד הבחירות המוניציפליות. בין היתר התווספו סעיפים, הורדו אחרים, והיו שגם הוחלפו בניסוחים שונים. המכנה המשותף של רובן היא הגברת הכוח של חברי המרכז בקבלת ההחלטות.

בחוקה נותר סעיף האפשרות לראשות הממשלה, על פיו אם נשיא המדינה הטיל על יו"ר המפלגה להרכיב ממשלה, הוא זה שייקבע את הרכב הקואליציה וימנה את השרים וסגני השרים בממשלתו. אם הרכבת הממשלה לא תוטל עליו, הוא יביא את הנושא לאישור מרכז המפלגה. 60% מחברי המרכז יהיו רשאים לדחות את הצעתו.

תקופת האכשרה לזכות לבחור ולהיבחר קוצרה: במקום 18 חודשי אכשרה לזכות לבחור ו- 30 חודשי אכשרה לזכור להיבחר, המועדים החדשים הם 13 ו- 25 חודשים בהתאמה.

לתקופת האכשרה התווספו מספר הסתייגויות שיקלו על החברים שלא עומדים בכך: היא לא תחול על מי שמועמדותו לרשימת המפלגה לכנסת או לרשויות המקומיות מותנית על פי חוק בהפסקת כהונתו. בנוסף, מי שיבקש להתמודד לתפקיד יו"ר המפלגה - בקשתו לקיצור תקופת האכשרה תאושר על ידי ועדת הבחירות ולא על ידי יו"ר המפלגה.

על פי החוקה החדשה, הכוללת את ההסתייגויות שאושרו, אם בבחירות לכנסת ירד מספר חברי המפלגה ביותר מחצי, רשאי מרכז המפלגה בתוך חצי שנה מכינון הממשלה להורות ברוב רגיל על עריכת בחירות ליו"ר. כאשר הקולות שקולים תינתן ליו"ר זכות הכרעה, רק כאשר הוא נוכח בישיבה. רוב של 60% מחברי הוועידה רשאי לדחות הצעה לסדר היום שהגיש היו"ר.

מרכז המפלגה קיבל את התואר "מוסד המחוקק העליון של המפלגה". היו"ר רשאי למנות עד 80 איש לחברי מרכז, בהתייעצות עם נשיאות המרכז, אם הם בעלי מעמד ציבורי או שמינויים נועד לשם איזון ייצוגי. התנאי להצטרפותם למרכז הוא חברותם במפלגה. חברי כנסת ושרים לשעבר יכהנו כחברי מרכז המפלגה כל עוד הם חברי מפלגה, חבר מרכז שחדל לכהן כחבר עקב מניעה הקיימת בחוק בשל תפקיד אותו הוא ממלא, יוכל לשוב לכהן כחבר ברגע שלא תהיה לכך מניעה חוקית. בין יתר תפקידיו, המרכז יהיה רשאי למנוע ברוב של 60% ריצה משותפת עם מפלגה אחרת.

קבלת ההסתייגויות מוסיפה שני מוסדות נוספים למוסדות המפלגה: נשיאות מרכז ולשכה. הנשיאות תמונה מקרב חברי המרכז בתוך 90 יום מתחילת כהונת המרכז החדש, עד אז יו"ר המפלגה ימנה יו"ר זמני. באופן כללי, שיטת בחירת נשיאות המרכז וועדת הבחירות תהיה בצורה שרוב החברים יהיו מהמרכז והיתר ימונו בידי היו"ר: 4 בידי המרכז, 3 בידי היו"ר. יו"ר המרכז, שייבחר בידי המרכז, יכהן גם כיו"ר הנשיאות. הצעה לכינוס שלא מן המניין של המרכז תידון רק אם לפחות 75% ממבקשי הדיון ינכחו בדיון. ככלל, ההצבעות במרכז תהיינה גלויות, אך רוב חברי הנשיאות או שישית מחברי המרכז רשאים לבקש הצבעה אישית או חשאית, שתוגש 5 ימים לפני מועד ההצבעה ובתנאי ש- 75% מהמבקשים נוכחים בהצבעה.

הלשכה היא גוף רעיוני ואידיאולוגי ובה יכהנו נציג של כל אחד מהפורומים במפלגה, 15 נציגי המרכז שמחציתם לפחות הם ראשי ארגונים גדולים בציונות הדתית, יו"ר המפלגה יביא לאישור הלשכה מועמד ליו"ר הלשכה.

ועדת החוקה קיבלה הסתייגויות הנוגעות גם למזכירות המפלגה, ולפיהן המזכירות מיועדת לסייע למנכ"ל המפלגה בניהול ענייני המפלגה, לקבל ממנו דיווחים שוטפים ולאשר את מסגרת תקציב המפלגה. המנכ"ל יכהן כיו"ר המזכירות ומלבדו היא תמנה עוד 8 נציגים: 4 שייבחרו על ידי חברי המרכז, 4 שימונו על ידי יו"ר המפלגה לפי תואריהם --1 רואה חשבון, 1 עורך דין, 2 מראשי הארגונים הגדולים בציונות הדתית. חברי המזכירות יהיו חייבים להיות בעלי ניסיון אישי מוכח בתחומי ניהול אדמיניסטרטיבי, ארגון וכלכלה.

מנכ"ל המפלגה ימונה בידי יו"ר המפלגה ויפעל על פי הנחיותיו. ליו"ר בית הדין ולסגנו יוכלו להתמנות מי שהם בעלי כשירות לכהונה של שופט בבית משפט מחוזי. בית הדין יכריע לפי משפט המדינה, תוך שימת דגש לעקרונות המשפט העברי. בוועדת הביקורת יכהנו שלושה חברים שהם רואי חשבון מוסמכים או מבקרי פנים מוסמכים עם ניסיון של לפחות 10 שנים בביקורת מוסדות.

הפריימריז ממשיכים להיות עוגן מרכזי בחוקה החדשה, ולפיה היו"ר ייבחר בפריימריז כלליים, לאחר מכן ייערכו פריימריז כלליים לרשימה לכנסת. הוועדה קיבלה הסתייגויות שהציעו להנחיל שיטת נקודות, כאשר שלושת המקומות הראשונים יקבלו 2 נקודות והבאים אחריהם יקבלו נקודה אחת. לאחר מכן חברי המרכז יבחרו את מספר 10 ברשימה. שרים, סגני שרים וח"כים שכיהנו בתפקידם עד חצי שנה לפני הפריימריז לא יוכלו להתמודד במסגרת מקום 10, וכך גם מי שכבר התמודד במסגרת הפריימריז הכלליים. בשלב הבא היו"ר יהיה רשאי לבצע איזונים והתאמות בשלושה מקומות עד מקום 15. בכל מקרה האיזונים הללו לא יסיגו לאחור את מועמד חברי המרכז.

הבטחת ייצוג לנשים שודרגה והיא תהיה במקומות 4,8,12,17 וכן הלאה עד מקום 117. הבטחת הייצוג תסיג לאחור את המועמדים האחרים (מלבד מקום 10), כולל אלו שמונו בידי היו"ר. ייצוג לנשים יובטח גם במוסדות המפלגה (לכדי רבע מחברי אותו מוסד) וברשימות לבחירות המקומיות. על פי החוקה, לאחר קבלת ההסתייגויות, תהיה הבטחת ייצוג לאשה בכל שלישיה בכל רשימה שהיא. כוחה של מועצת הסניף גדל על חשבון כוחה של הוועדה המוניציפלית, כאשר מועצת הסניף תקבע את שיטת הבחירות. הסכמים פוליטיים בתחום הרשויות המקומיות טעונים החלטה של מועצת הסניף ואישור של הוועדה המוניציפלית.

שינויים נעשו גם בפרק מטרות המפלגה. מטרת המפלגה הראשונה כעת היא "המפלגה דוגלת בעיקרון של ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל ורואה באמונה באלוקי ישראל ובמורשת תורת משה יסוד לחיי עם ישראל במדינת ישראל, אמונה לה שותפים רוב חלקי העם". בהמשך המטרות, החוקה מציינת כי, "המפלגה תפעל לחיזוקה ולביסוסה של הרבנות הראשית, כסמכות הלכתית עליונה למדינת ישראל, ברוח מייסדיה, הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל והרב בן ציון חי עוזיאל זצ"ל וברוח הציונות הדתית ממשיכת דרכם".

מועדת החוקה נמסר: "דווקא על רקע הזינוק במעמד המפלגה היה חשוב להגיע להסכמות שיהיו מקובלות על כל הצדדים כדי להעביר ברוב גדול חוקה שפונה להנהגת המדינה".

כתבות נוספות

/
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר