פורום לא כלה דרכנו - הפורום החברתי

הנה שרשורפלצת

מאת: מתן ל מתאריך11/2/2006 5:37:00 PM

משעמם לי ובא לי שירשורפלצת ואין לי מושג איך לעשות את זה, אז אני מנסה את כל ההודעות האפשריות בתקווה שאחת מהן תגרום לשרשורפלצת – אם זה לא מצליח זה בגלל שלא היה לי מספיק מקום להגיע עד המילה "שמירת נגיעה"

(זה בסדר – גם לי אין מושג מה ההודעה הזו אמורה להביע)

א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך ל ם ן ס ע ף ץ ק ר ש ת בא בב בג בד בה בו בז בח בט בי בך בל בם בן בס בע בף בץ בק בר בש בת גא גב גג גד גה גו גז גח גט גי גך גל גם גן גס גע גף גץ גק גר גש גת דא דב דג דד דה דו דז דח דט די דך דל דם דן דס דע דף דץ דק דר דש דת הא הב הג הד הה הו הז הח הט הי הך הל הם הן הס הע הף הץ הק הר הש הת וא וב וג וד וה וו וז וח וט וי וך ול ום ון וס וע וף וץ וק ור וש ות זא זב זג זד זה זו זז זח זט זי זך זל זם זן זס זע זף זץ זק זר זש זת חא חב חג חד חה חו חז חח חט חי חך חל חם חן חס חע חף חץ חק חר חש חת טא טב טג טד טה טו טז טח טט טי טך טל טם טן טס טע טף טץ טק טר טש טת יא יב יג יד יה יו יז יח יט יי יך יל ים ין יס יע יף יץ יק יר יש ית כא כב כג כד כה כו כז כח כט כי כך כל כם כן כס כע כף כץ כק כר כש כת לא לב לג לד לה לו לז לח לט לי לך לל לם לן לס לע לף לץ לק לר לש לת מא מב מג מד מה מו מז מח מט מי מך מל מם מן מס מע מף מץ מק מר מש מת נא נב נג נד נה נו נז נח נט ני נך נל נם נן נס נע נף נץ נק נר נש נת סא סב סג סד סה סו סז סח סט סי סך סל סם סן סס סע סף סץ סק סר סש סת עא עב עג עד עה עו עז עח עט עי עך על עם ען עס עע עף עץ עק ער עש עת פא פב פג פד פה פו פז פח פט פי פך פל פם פן פס פע פף פץ פק פר פש פת צא צב צג צד צה צו צז צח צט צי צך צל צם צן צס צע צף צץ צק צר צש צת קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קך קל קם קן קס קע קף קץ קק קר קש קת רא רב רג רד רה רו רז רח רט רי רך רל רם רן רס רע רף רץ רק רר רש רת שא שב שג שד שה שו שז שח שט שי שך של שם שן שס שע שף שץ שק שר שש שת תא תב תג תד תה תו תז תח תט תי תך תל תם תן תס תע תף תץ תק תר תש תת באא באב באג באד באה באו באז באח באט באי באך באל באם באן באס באע באף באץ באק באר באש באת בבא בבב בבג בבד בבה בבו בבז בבח בבט בבי בבך בבל בבם בבן בבס בבע בבף בבץ בבק בבר בבש בבת בגא בגב בגג בגד בגה בגו בגז בגח בגט בגי בגך בגל בגם בגן בגס בגע בגף בגץ בגק בגר בגש בגת בדא בדב בדג בדד בדה בדו בדז בדח בדט בדי בדך בדל בדם בדן בדס בדע בדף בדץ בדק בדר בדש בדת בהא בהב בהג בהד בהה בהו בהז בהח בהט בהי בהך בהל בהם בהן בהס בהע בהף בהץ בהק בהר בהש בהת בוא בוב בוג בוד בוה בוו בוז בוח בוט בוי בוך בול בום בון בוס בוע בוף בוץ בוק בור בוש בות בזא בזב בזג בזד בזה בזו בזז בזח בזט בזי בזך בזל בזם בזן בזס בזע בזף בזץ בזק בזר בזש בזת בחא בחב בחג בחד בחה בחו בחז בחח בחט בחי בחך בחל בחם בחן בחס בחע בחף בחץ בחק בחר בחש בחת בטא בטב בטג בטד בטה בטו בטז בטח בטט בטי בטך בטל בטם בטן בטס בטע בטף בטץ בטק בטר בטש בטת ביא ביב ביג ביד ביה ביו ביז ביח ביט ביי ביך ביל בים בין ביס ביע ביף ביץ ביק ביר ביש בית בכא בכב בכג בכד בכה בכו בכז בכח בכט בכי בכך בכל בכם בכן בכס בכע בכף בכץ בכק בכר בכש בכת בלא בלב בלג בלד בלה בלו בלז בלח בלט בלי בלך בלל בלם בלן בלס בלע בלף בלץ בלק בלר בלש בלת במא במב במג במד במה במו במז במח במט במי במך במל במם במן במס במע במף במץ במק במר במש במת בנא בנב בנג בנד בנה בנו בנז בנח בנט בני בנך בנל בנם בנן בנס בנע בנף בנץ בנק בנר בנש בנת בסא בסב בסג בסד בסה בסו בסז בסח בסט בסי בסך בסל בסם בסן בסס בסע בסף בסץ בסק בסר בסש בסת בעא בעב בעג בעד בעה בעו בעז בעח בעט בעי בעך בעל בעם בען בעס בעע בעף בעץ בעק בער בעש בעת בפא בפב בפג בפד בפה בפו בפז בפח בפט בפי בפך בפל בפם בפן בפס בפע בפף בפץ בפק בפר בפש בפת בצא בצב בצג בצד בצה בצו בצז בצח בצט בצי בצך בצל בצם בצן בצס בצע בצף בצץ בצק בצר בצש בצת בקא בקב בקג בקד בקה בקו בקז בקח בקט בקי בקך בקל בקם בקן בקס בקע בקף בקץ בקק בקר בקש בקת ברא ברב ברג ברד ברה ברו ברז ברח ברט ברי ברך ברל ברם ברן ברס ברע ברף ברץ ברק ברר ברש ברת בשא בשב בשג בשד בשה בשו בשז בשח בשט בשי בשך בשל בשם בשן בשס בשע בשף בשץ בשק בשר בשש בשת בתא בתב בתג בתד בתה בתו בתז בתח בתט בתי בתך בתל בתם בתן בתס בתע בתף בתץ בתק בתר בתש בתת גאא גאב גאג גאד גאה גאו גאז גאח גאט גאי גאך גאל גאם גאן גאס גאע גאף גאץ גאק גאר גאש גאת גבא גבב גבג גבד גבה גבו גבז גבח גבט גבי גבך גבל גבם גבן גבס גבע גבף גבץ גבק גבר גבש גבת גגא גגב גגג גגד גגה גגו גגז גגח גגט גגי גגך גגל גגם גגן גגס גגע גגף גגץ גגק גגר גגש גגת גדא גדב גדג גדד גדה גדו גדז גדח גדט גדי גדך גדל גדם גדן גדס גדע גדף גדץ גדק גדר גדש גדת גהא גהב גהג גהד גהה גהו גהז גהח גהט גהי גהך גהל גהם גהן גהס גהע גהף גהץ גהק גהר גהש גהת גוא גוב גוג גוד גוה גוו גוז גוח גוט גוי גוך גול גום גון גוס גוע גוף גוץ גוק גור גוש גות גזא גזב גזג גזד גזה גזו גזז גזח גזט גזי גזך גזל גזם גזן גזס גזע גזף גזץ גזק גזר גזש גזת גחא גחב גחג גחד גחה גחו גחז גחח גחט גחי גחך גחל גחם גחן גחס גחע גחף גחץ גחק גחר גחש גחת גטא גטב גטג גטד גטה גטו גטז גטח גטט גטי גטך גטל גטם גטן גטס גטע גטף גטץ גטק גטר גטש גטת גיא גיב גיג גיד גיה גיו גיז גיח גיט גיי גיך גיל גים גין גיס גיע גיף גיץ גיק גיר גיש גית גכא גכב גכג גכד גכה גכו גכז גכח גכט גכי גכך גכל גכם גכן גכס גכע גכף גכץ גכק גכר גכש גכת גלא גלב גלג גלד גלה גלו גלז גלח גלט גלי גלך גלל גלם גלן גלס גלע גלף גלץ גלק גלר גלש גלת גמא גמב גמג גמד גמה גמו גמז גמח גמט גמי גמך גמל גמם גמן גמס גמע גמף גמץ גמק גמר גמש גמת גנא גנב גנג גנד גנה גנו גנז גנח גנט גני גנך גנל גנם גנן גנס גנע גנף גנץ גנק גנר גנש גנת גסא גסב גסג גסד גסה גסו גסז גסח גסט גסי גסך גסל גסם גסן גסס גסע גסף גסץ גסק גסר גסש גסת געא געב געג געד געה געו געז געח געט געי געך געל געם גען געס געע געף געץ געק גער געש געת גפא גפב גפג גפד גפה גפו גפז גפח גפט גפי גפך גפל גפם גפן גפס גפע גפף גפץ גפק גפר גפש גפת גצא גצב גצג גצד גצה גצו גצז גצח גצט גצי גצך גצל גצם גצן גצס גצע גצף גצץ גצק גצר גצש גצת גקא גקב גקג גקד גקה גקו גקז גקח גקט גקי גקך גקל גקם גקן גקס גקע גקף גקץ גקק גקר גקש גקת גרא גרב גרג גרד גרה גרו גרז גרח גרט גרי גרך גרל גרם גרן גרס גרע גרף גרץ גרק גרר גרש גרת גשא גשב גשג גשד גשה גשו גשז גשח גשט גשי גשך גשל גשם גשן גשס גשע גשף גשץ גשק גשר גשש גשת גתא גתב גתג גתד גתה גתו גתז גתח גתט גתי גתך גתל גתם גתן גתס גתע גתף גתץ גתק גתר גתש גתת דאא דאב דאג דאד דאה דאו דאז דאח דאט דאי דאך דאל דאם דאן דאס דאע דאף דאץ דאק דאר דאש דאת דבא דבב דבג דבד דבה דבו דבז דבח דבט דבי דבך דבל דבם דבן דבס דבע דבף דבץ דבק דבר דבש דבת דגא דגב דגג דגד דגה דגו דגז דגח דגט דגי דגך דגל דגם דגן דגס דגע דגף דגץ דגק דגר דגש דגת דדא דדב דדג דדד דדה דדו דדז דדח דדט דדי דדך דדל דדם דדן דדס דדע דדף דדץ דדק דדר דדש דדת דהא דהב דהג דהד דהה דהו דהז דהח דהט דהי דהך דהל דהם דהן דהס דהע דהף דהץ דהק דהר דהש דהת דוא דוב דוג דוד דוה דוו דוז דוח דוט דוי דוך דול דום דון דוס דוע דוף דוץ דוק דור דוש דות דזא דזב דזג דזד דזה דזו דזז דזח דזט דזי דזך דזל דזם דזן דזס דזע דזף דזץ דזק דזר דזש דזת דחא דחב דחג דחד דחה דחו דחז דחח דחט דחי דחך דחל דחם דחן דחס דחע דחף דחץ דחק דחר דחש דחת דטא דטב דטג דטד דטה דטו דטז דטח דטט דטי דטך דטל דטם דטן דטס דטע דטף דטץ דטק דטר דטש דטת דיא דיב דיג דיד דיה דיו דיז דיח דיט דיי דיך דיל דים דין דיס דיע דיף דיץ דיק דיר דיש דית דכא דכב דכג דכד דכה דכו דכז דכח דכט דכי דכך דכל דכם דכן דכס דכע דכף דכץ דכק דכר דכש דכת דלא דלב דלג דלד דלה דלו דלז דלח דלט דלי דלך דלל דלם דלן דלס דלע דלף דלץ דלק דלר דלש דלת דמא דמב דמג דמד דמה דמו דמז דמח דמט דמי דמך דמל דמם דמן דמס דמע דמף דמץ דמק דמר דמש דמת דנא דנב דנג דנד דנה דנו דנז דנח דנט דני דנך דנל דנם דנן דנס דנע דנף דנץ דנק דנר דנש דנת דסא דסב דסג דסד דסה דסו דסז דסח דסט דסי דסך דסל דסם דסן דסס דסע דסף דסץ דסק דסר דסש דסת דעא דעב דעג דעד דעה דעו דעז דעח דעט דעי דעך דעל דעם דען דעס דעע דעף דעץ דעק דער דעש דעת דפא דפב דפג דפד דפה דפו דפז דפח דפט דפי דפך דפל דפם דפן דפס דפע דפף דפץ דפק דפר דפש דפת דצא דצב דצג דצד דצה דצו דצז דצח דצט דצי דצך דצל דצם דצן דצס דצע דצף דצץ דצק דצר דצש דצת דקא דקב דקג דקד דקה דקו דקז דקח דקט דקי דקך דקל דקם דקן דקס דקע דקף דקץ דקק דקר דקש דקת דרא דרב דרג דרד דרה דרו דרז דרח דרט דרי דרך דרל דרם דרן דרס דרע דרף דרץ דרק דרר דרש דרת דשא דשב דשג דשד דשה דשו דשז דשח דשט דשי דשך דשל דשם דשן דשס דשע דשף דשץ דשק דשר דשש דשת דתא דתב דתג דתד דתה דתו דתז דתח דתט דתי דתך דתל דתם דתן דתס דתע דתף דתץ דתק דתר דתש דתת האא האב האג האד האה האו האז האח האט האי האך האל האם האן האס האע האף האץ האק האר האש האת הבא הבב הבג הבד הבה הבו הבז הבח הבט הבי הבך הבל הבם הבן הבס הבע הבף הבץ הבק הבר הבש הבת הגא הגב הגג הגד הגה הגו הגז הגח הגט הגי הגך הגל הגם הגן הגס הגע הגף הגץ הגק הגר הגש הגת הדא הדב הדג הדד הדה הדו הדז הדח הדט הדי הדך הדל הדם הדן הדס הדע הדף הדץ הדק הדר הדש הדת ההא ההב ההג ההד ההה ההו ההז ההח ההט ההי ההך ההל ההם ההן ההס ההע ההף ההץ ההק ההר ההש ההת הוא הוב הוג הוד הוה הוו הוז הוח הוט הוי הוך הול הום הון הוס הוע הוף הוץ הוק הור הוש הות הזא הזב הזג הזד הזה הזו הזז הזח הזט הזי הזך הזל הזם הזן הזס הזע הזף הזץ הזק הזר הזש הזת החא החב החג החד החה החו החז החח החט החי החך החל החם החן החס החע החף החץ החק החר החש החת הטא הטב הטג הטד הטה הטו הטז הטח הטט הטי הטך הטל הטם הטן הטס הטע הטף הטץ הטק הטר הטש הטת היא היב היג היד היה היו היז היח היט היי היך היל הים הין היס היע היף היץ היק היר היש הית הכא הכב הכג הכד הכה הכו הכז הכח הכט הכי הכך הכל הכם הכן הכס הכע הכף הכץ הכק הכר הכש הכת הלא הלב הלג הלד הלה הלו הלז הלח הלט הלי הלך הלל הלם הלן הלס הלע הלף הלץ הלק הלר הלש הלת המא המב המג המד המה המו המז המח המט המי המך המל המם המן המס המע המף המץ המק המר המש המת הנא הנב הנג הנד הנה הנו הנז הנח הנט הני הנך הנל הנם הנן הנס הנע הנף הנץ הנק הנר הנש הנת הסא הסב הסג הסד הסה הסו הסז הסח הסט הסי הסך הסל הסם הסן הסס הסע הסף הסץ הסק הסר הסש הסת העא העב העג העד העה העו העז העח העט העי העך העל העם הען העס העע העף העץ העק הער העש העת הפא הפב הפג הפד הפה הפו הפז הפח הפט הפי הפך הפל הפם הפן הפס הפע הפף הפץ הפק הפר הפש הפת הצא הצב הצג הצד הצה הצו הצז הצח הצט הצי הצך הצל הצם הצן הצס הצע הצף הצץ הצק הצר הצש הצת הקא הקב הקג הקד הקה הקו הקז הקח הקט הקי הקך הקל הקם הקן הקס הקע הקף הקץ הקק הקר הקש הקת הרא הרב הרג הרד הרה הרו הרז הרח הרט הרי הרך הרל הרם הרן הרס הרע הרף הרץ הרק הרר הרש הרת השא השב השג השד השה השו השז השח השט השי השך השל השם השן השס השע השף השץ השק השר השש השת התא התב התג התד התה התו התז התח התט התי התך התל התם התן התס התע התף התץ התק התר התש התת ואא ואב ואג ואד ואה ואו ואז ואח ואט ואי ואך ואל ואם ואן ואס ואע ואף ואץ ואק ואר ואש ואת ובא ובב ובג ובד ובה ובו ובז ובח ובט ובי ובך ובל ובם ובן ובס ובע ובף ובץ ובק ובר ובש ובת וגא וגב וגג וגד וגה וגו וגז וגח וגט וגי וגך וגל וגם וגן וגס וגע וגף וגץ וגק וגר וגש וגת ודא ודב ודג ודד ודה ודו ודז ודח ודט ודי ודך ודל ודם ודן ודס ודע ודף ודץ ודק ודר ודש ודת והא והב והג והד והה והו והז והח והט והי והך והל והם והן והס והע והף והץ והק והר והש והת ווא ווב ווג ווד ווה ווו ווז ווח ווט ווי ווך וול וום וון ווס ווע ווף ווץ ווק וור ווש וות וזא וזב וזג וזד וזה וזו וזז וזח וזט וזי וזך וזל וזם וזן וזס וזע וזף וזץ וזק וזר וזש וזת וחא וחב וחג וחד וחה וחו וחז וחח וחט וחי וחך וחל וחם וחן וחס וחע וחף וחץ וחק וחר וחש וחת וטא וטב וטג וטד וטה וטו וטז וטח וטט וטי וטך וטל וטם וטן וטס וטע וטף וטץ וטק וטר וטש וטת ויא ויב ויג ויד ויה ויו ויז ויח ויט ויי ויך ויל וים וין ויס ויע ויף ויץ ויק ויר ויש וית וכא וכב וכג וכד וכה וכו וכז וכח וכט וכי וכך וכל וכם וכן וכס וכע וכף וכץ וכק וכר וכש וכת ולא ולב ולג ולד ולה ולו ולז ולח ולט ולי ולך ולל ולם ולן ולס ולע ולף ולץ ולק ולר ולש ולת ומא ומב ומג ומד ומה ומו ומז ומח ומט ומי ומך ומל ומם ומן ומס ומע ומף ומץ ומק ומר ומש ומת ונא ונב ונג ונג ונד ונה ונו ונז ונח ונט וני ונך ונל ונם ונן ונס ונע ונף ונץ ונק ונר ונש ונת וסא וסב וסג וסד וסה וסו וסז וסח וסט וסי וסך וסל וסם וסן וסס וסע וסף וסץ וסק וסר וסש וסת ועא ועב ועג ועד ועה ועו ועז ועח ועט ועי ועך ועל ועם וען ועס ועע ועף ועץ ועק וער ועש ועת ופא ופב ופג ופד ופה ופו ופז ופח ופט ופי ופך ופל ופם ופן ופס ופע ופף ופץ ופק ופר ופש ופת וצא וצב וצג וצד וצה וצו וצז וצח וצט וצי וצך וצל וצם וצן וצס וצע וצף וצץ וצק וצר וצש וצת וקא וקב וקג וקד וקה וקו וקז וקח וקט וקי וקך וקל וקם וקן וקס וקע וקף וקץ וקק וקר וקש וקת ורא ורב ורג ורד ורה ורו ורז ורח ורט ורי ורך ורל ורם ורן ורס ורע ורף ורץ ורק ורר ורש ורת ושא ושב ושג ושד ושה ושו ושז ושח ושט ושי ושך ושל ושם ושן ושס ושע ושף ושץ ושק ושר ושש ושת ותא ותב ותג ותד ותה ותו ותז ותח ותט ותי ותך ותל ותם ותן ותס ותע ותף ותץ ותק ותר ותש ותת זאא זאב זאג זאד זאה זאו זאז זאח זאט זאי זאך זאל זאם זאן זאס זאע זאף זאץ זאק זאר זאש זאת זבא זבב זבג זבד זבה זבו זבז זבח זבט זבי זבך זבל זבם זבן זבס זבע זבף זבץ זבק זבר זבש זבת זגא זגב זגג זגד זגה זגו זגז זגח זגט זגי זגך זגל זגם זגן זגס זגע זגף זגץ זגק זגר זגש זגת זדא זדב זדג זדד זדה זדו זדז זדח זדט זדי זדך זדל זדם זדן זדס זדע זדף זדץ זדק זדר זדש זדת זהא זהב זהג זהד זהה זהו זהז זהח זהט זהי זהך זהל זהם זהן זהס זהע זהף זהץ זהק זהר זהש זהת זוא זוב זוג זוד זוה זוו זוז זוח זוט זוי זוך זול זום זון זוס זוע זוף זוץ זוק זור זוש זות זזא זזב זזג זזד זזה זזו זזז זזח זזט זזי זזך זזל זזם זזן זזס זזע זזף זזץ זזק זזר זזש זזת זחא זחב זחג זחד זחה זחו זחז זחח זחט זחי זחך זחל זחם זחן זחס זחע זחף זחץ זחק זחר זחש זחת זטא זטב זטג זטד זטה זטו זטז זטח זטט זטי זטך זטל זטם זטן זטס זטע זטף זטץ זטק זטר זטש זטת זיא זיב זיג זיד זיה זיו זיז זיח זיט זיי זיך זיל זים זין זיס זיע זיף זיץ זיק זיר זיש זית זכא זכב זכג זכד זכה זכו זכז זכח זכט זכי זכך זכל זכם זכן זכס זכע זכף זכץ זכק זכר זכש זכת זלא זלב זלג זלד זלה זלו זלז זלח זלט זלי זלך זלל זלם זלן זלס זלע זלף זלץ זלק זלר זלש זלת זמא זמב זמג זמד זמה זמו זמז זמח זמט זמי זמך זמל זמם זמן זמס זמע זמף זמץ זמק זמר זמש זמת זנא זנב זנג זנד זנה זנו זנז זנח זנט זני זנך זנל זנם זנן זנס זנע זנף זנץ זנק זנר זנש זנת זסא זסב זסג זסד זסה זסו זסז זסח זסט זסי זסך זסל זסם זסן זסס זסע זסף זסץ זסק זסר זסש זסת זעא זעב זעג זעד זעה זעו זעז זעח זעט זעי זעך זעל זעם זען זעס זעע זעף זעץ זעק זער זעש זעת זפא זפב זפג זפד זפה זפו זפז זפח זפט זפי זפך זפל זפם זפן זפס זפע זפף זפץ זפק זפר זפש זפת זצא זצב זצג זצד זצה זצו זצז זצח זצט זצי זצך זצל זצם זצן זצס זצע זצף זצץ זצק זצר זצש זצת זקא זקב זקג זקד זקה זקו זקז זקח זקט זקי זקך זקל זקם זקן זקס זקע זקף זקץ זקק זקר זקש זקת זרא זרב זרג זרד זרה זרו זרז זרח זרט זרי זרך זרל זרם זרן זרס זרע זרף זרץ זרק זרר זרש זרת זשא זשב זשג זשד זשה זשו זשז זשח זשט זשי זשך זשל זשם זשן זשס זשע זשף זשץ זשק זשר זשש זשת זתא זתב זתג זתד זתה זתו זתז זתח זתט זתי זתך זתל זתם זתן זתס זתע זתף זתץ זתק זתר זתש זתת חאא חאב חאג חאד חאה חאו חאז חאח חאט חאי חאך חאל חאם חאן חאס חאע חאף חאץ חאק חאר חאש חאת חבא חבב חבג חבד חבה חבו חבז חבח חבט חבי חבך חבל חבם חבן חבס חבע חבף חבץ חבק חבר חבש חבת חגא חגב חגג חגד חגה חגו חגז חגח חגט חגי חגך חגל חגם חגן חגס חגע חגף חגץ חגק חגר חגש חגת חדא חדב חדג חדד חדה חדו חדז חדח חדט חדי חדך חדל חדם חדן חדס חדע חדף חדץ חדק חדר חדש חדת חהא חהב חהג חהד חהה חהו חהז חהח חהט חהי חהך חהל חהם חהן חהס חהע חהף חהץ חהק חהר חהש חהת חוא חוב חוג חוד חוה חוו חוז חוח חוט חוי חוך חול חום חון חוס חוע חוף חוץ חוק חור חוש חות חזא חזב חזג חזד חזה חזו חזז חזח חזט חזי חזך חזל חזם חזן חזס חזע חזף חזץ חזק חזר חזש חזת חחא חחב חחג חחד חחה חחו חחז חחח חחט חחי חחך חחל חחם חחן חחס חחע חחף חחץ חחק חחר חחש חחת חטא חטב חטג חטד חטה חטו חטז חטח חטט חטי חטך חטל חטם חטן חטס חטע חטף חטץ חטק חטר חטש חטת חיא חיב חיג חיד חיה חיו חיז חיח חיט חיי חיך חיל חים חין חיס חיע חיף חיץ חיק חיר חיש חית חכא חכב חכג חכד חכה חכו חכז חכח חכט חכי חכך חכל חכם חכן חכס חכע חכף חכץ חכק חכר חכש חכת חלא חלב חלג חלד חלה חלו חלז חלח חלט חלי חלך חלל חלם חלן חלס חלע חלף חלץ חלק חלר חלש חלת חמא חמב חמג חמד חמה חמו חמז חמח חמט חמי חמך חמל חמם חמן חמס חמע חמף חמץ חמק חמר חמש חמת חנא חנב חנג חנד חנה חנו חנז חנח חנט חני חנך חנל חנם חנן חנס חנע חנף חנץ חנק חנר חנש חנת חסא חסב חסג חסד חסה חסו חסז חסח חסט חסי חסך חסל חסם חסן חסס חסע חסף חסץ חסק חסר חסש חסת חעא חעב חעג חעד חעה חעו חעז חעח חעט חעי חעך חעל חעם חען חעס חעע חעף חעץ חעק חער חעש חעת חפא חפב חפג חפד חפה חפו חפז חפח חפט חפי חפך חפל חפם חפן חפס חפע חפף חפץ חפק חפר חפש חפת חצא חצב חצג חצד חצה חצו חצז חצח חצט חצי חצך חצל חצם חצן חצס חצע חצף חצץ חצק חצר חצש חצת חקא חקב חקג חקד חקה חקו חקז חקח חקט חקי חקך חקל חקם חקן חקס חקע חקף חקץ חקק חקר חקש חקת חרא חרב חרג חרד חרה חרו חרז חרח חרט חרי חרך חרל חרם חרן חרס חרע חרף חרץ חרק חרר חרש חרת חשא חשב חשג חשד חשה חשו חשז חשח חשט חשי חשך חשל חשם חשן חשס חשע חשף חשץ חשק חשר חשש חשת חתא חתב חתג חתד חתה חתו חתז חתח חתט חתי חתך חתל חתם חתן חתס חתע חתף חתץ חתק חתר חתש חתת טאא טאב טאג טאד טאה טאו טאז טאח טאט טאי טאך טאל טאם טאן טאס טאע טאף טאץ טאק טאר טאש טאת טבא טבב טבג טבד טבה טבו טבז טבח טבט טבי טבך טבל טבם טבן טבס טבע טבף טבץ טבק טבר טבש טבת טגא טגב טגג טגד טגה טגו טגז טגח טגט טגי טגך טגל טגם טגן טגס טגע טגף טגץ טגק טגר טגש טגת טדא טדב טדג טדד טדה טדו טדז טדח טדט טדי טדך טדל טדם טדן טדס טדע טדף טדץ טדק טדר טדש טדת טהא טהב טהג טהד טהה טהו טהז טהח טהט טהי טהך טהל טהם טהן טהס טהע טהף טהץ טהק טהר טהש טהת טוא טוב טוג טוד טוה טוו טוז טוח טוט טוי טוך טול טום טון טוס טוע טוף טוץ טוק טור טוש טות טזא טזב טזג טזד טזה טזו טזז טזח טזט טזי טזך טזל טזם טזן טזס טזע טזף טזץ טזק טזר טזש טזת טחא טחב טחג טחד טחה טחו טחז טחח טחט טחי טחך טחל טחם טחן טחס טחע טחף טחץ טחק טחר טחש טחת טטא טטב טטג טטד טטה טטו טטז טטח טטט טטי טטך טטל טטם טטן טטס טטע טטף טטץ טטק טטר טטש טטת טיא טיב טיג טיד טיה טיו טיז טיח טיט טיי טיך טיל טים טין טיס טיע טיף טיץ טיק טיר טיש טית טכא טכב טכג טכד טכה טכו טכז טכח טכט טכי טכך טכל טכם טכן טכס טכע טכף טכץ טכק טכר טכש טכת טלא טלב טלג טלד טלה טלו טלז טלח טלט טלי טלך טלל טלם טלן טלס טלע טלף טלץ טלק טלר טלש טלת טמא טמב טמג טמד טמה טמו טמז טמח טמט טמי טמך טמל טמם טמן טמס טמע טמף טמץ טמק טמר טמש טמת טנא טנב טנג טנד טנה טנו טנז טנח טנט טני טנך טנל טנם טנן טנס טנע טנף טנץ טנק טנר טנש טנת טסא טסב טסג טסד טסה טסו טסז טסח טסט טסי טסך טסל טסם טסן טסס טסע טסף טסץ טסק טסר טסש טסת טעא טעב טעג טעד טעה טעו טעז טעח טעט טעי טעך טעל טעם טען טעס טעע טעף טעץ טעק טער טעש טעת טפא טפב טפג טפד טפה טפו טפז טפח טפט טפי טפך טפל טפם טפן טפס טפע טפף טפץ טפק טפר טפש טפת טצא טצב טצג טצד טצה טצו טצז טצח טצט טצי טצך טצל טצם טצן טצס טצע טצף טצץ טצק טצר טצש טצת טקא טקב טקג טקד טקה טקו טקז טקח טקט טקי טקך טקל טקם טקן טקס טקע טקף טקץ טקק טקר טקש טקת טרא טרב טרג טרד טרה טרו טרז טרח טרט טרי טרך טרל טרם טרן טרס טרע טרף טרץ טרק טרר טרש טרת טשא טשב טשג טשד טשה טשו טשז טשח טשט טשי טשך טשל טשם טשן טשס טשע טשף טשץ טשק טשר טשש טשת טתא טתב טתג טתד טתה טתו טתז טתח טתט טתי טתך טתל טתם טתן טתס טתע טתף טתץ טתק טתר טתש טתת יאא יאב יאג יאד יאה יאו יאז יאח יאט יאי יאך יאל יאם יאן יאס יאע יאף יאץ יאק יאר יאש יאת יבא יבב יבג יבד יבה יבו יבז יבח יבט יבי יבך יבל יבם יבן יבס יבע יבף יבץ יבק יבר יבש יבת יגא יגב יגג יגד יגה יגו יגז יגח יגט יגי יגך יגל יגם יגן יגס יגע יגף יגץ יגק יגר יגש יגת ידא ידב ידג ידד ידה ידו ידז ידח ידט ידי ידך ידל ידם ידן ידס ידע ידף ידץ ידק ידר ידש ידת יהא יהב יהג יהד יהה יהו יהז יהח יהט יהי יהך יהל יהם יהן יהס יהע יהף יהץ יהק יהר יהש יהת יוא יוב יוג יוד יוה יוו יוז יוח יוט יוי יוך יול יום יון יוס יוע יוף יוץ יוק יור יוש יות יזא יזב יזג יזד יזה יזו יזז יזח יזט יזי יזך יזל יזם יזן יזס יזע יזף יזץ יזק יזר יזש יזת יחא יחב יחג יחד יחה יחו יחז יחח יחט יחי יחך יחל יחם יחן יחס יחע יחף יחץ יחק יחר יחש יחת יטא יטב יטג יטד יטה יטו יטז יטח יטט יטי יטך יטל יטם יטן יטס יטע יטף יטץ יטק יטר יטש יטת ייא ייב ייג ייד ייה ייו ייז ייח ייט ייי ייך ייל יים יין ייס ייע ייף ייץ ייק ייר ייש יית יכא יכב יכג יכד יכה יכו יכז יכח יכט יכי יכך יכל יכם יכן יכס יכע יכף יכץ יכק יכר יכש יכת ילא ילב ילג ילד ילה ילו ילז ילח ילט ילי ילך ילל ילם ילן ילס ילע ילף ילץ ילק ילר ילש ילת ימא ימב ימג ימד ימה ימו ימז ימח ימט ימי ימך ימל ימם ימן ימס ימע ימף ימץ ימק ימר ימש ימת ינא ינב ינג ינד ינה ינו ינז ינח ינט יני ינך ינל ינם ינן ינס ינע ינף ינץ ינק ינר ינש ינת יסא יסב יסג יסד יסה יסו יסז יסח יסט יסי יסך יסל יסם יסן יסס יסע יסף יסץ יסק יסר יסש יסת יעא יעב יעג יעד יעה יעו יעז יעח יעט יעי יעך יעל יעם יען יעס יעע יעף יעץ יעק יער יעש יעת יפא יפב יפג יפד יפה יפו יפז יפח יפט יפי יפך יפל יפם יפן יפס יפע יפף יפץ יפק יפר יפש יפת יצא יצב יצג יצד יצה יצו יצז יצח יצט יצי יצך יצל יצם יצן יצס יצע יצף יצץ יצק יצר יצש יצת יקא יקב יקג יקד יקה יקו יקז יקח יקט יקי יקך יקל יקם יקן יקס יקע יקף יקץ יקק יקר יקש יקת ירא ירב ירג ירד ירה ירו ירז ירח ירט ירי ירך ירל ירם ירן ירס ירע ירף ירץ ירק ירר ירש ירת ישא ישב ישג ישד ישה ישו ישז ישח ישט ישי ישך ישל ישם ישן ישס ישע ישף ישץ ישק ישר ישש ישת יתא יתב יתג יתד יתה יתו יתז יתח יתט יתי יתך יתל יתם יתן יתס יתע יתף יתץ יתק יתר יתש יתת כאא כאב כאג כאד כאה כאו כאז כאח כאט כאי כאך כאל כאם כאן כאס כאע כאף כאץ כאק כאר כאש כאת כבא כבב כבג כבד כבה כבו כבז כבח כבט כבי כבך כבל כבם כבן כבס כבע כבף כבץ כבק כבר כבש כבת כגא כגב כגג כגד כגה כגו כגז כגח כגט כגי כגך כגל כגם כגן כגס כגע כגף כגץ כגק כגר כגש כגת כדא כדב כדג כדד כדה כדו כדז כדח כדט כדי כדך כדל כדם כדן כדס כדע כדף כדץ כדק כדר כדש כדת כהא כהב כהג כהד כהה כהו כהז כהח כהט כהי כהך כהל כהם כהן כהס כהע כהף כהץ כהק כהר כהש כהת כוא כוב כוג כוד כוה כוו כוז כוח כוט כוי כוך כול כום כון כוס כוע כוף כוץ כוק כור כוש כות כזא כזב כזג כזד כזה כזו כזז כזח כזט כזי כזך כזל כזם כזן כזס כזע כזף כזץ כזק כזר כזש כזת כחא כחב כחג כחד כחה כחו כחז כחח כחט כחי כחך כחל כחם כחן כחס כחע כחף כחץ כחק כחר כחש כחת כטא כטב כטג כטד כטה כטו כטז כטח כטט כטי כטך כטל כטם כטן כטס כטע כטף כטץ כטק כטר כטש כטת כיא כיב כיג כיד כיה כיו כיז כיח כיט כיי כיך כיל כים כין כיס כיע כיף כיץ כיק כיר כיש כית ככא ככב ככג ככד ככה ככו ככז ככח ככט ככי ככך ככל ככם ככן ככס ככע ככף ככץ ככק ככר ככש ככת כלא כלב כלג כלד כלה כלו כלז כלח כלט כלי כלך כלל כלם כלן כלס כלע כלף כלץ כלק כלר כלש כלת כמא כמב כמג כמד כמה כמו כמז כמח כמט כמי כמך כמל כמם כמן כמס כמע כמף כמץ כמק כמר כמש כמת כנא כנב כנג כנד כנה כנו כנז כנח כנט כני כנך כנל כנם כנן כנס כנע כנף כנץ כנק כנר כנש כנת כסא כסב כסג כסד כסה כסו כסז כסח כסט כסי כסך כסל כסם כסן כסס כסע כסף כסץ כסק כסר כסש כסת כעא כעב כעג כעד כעה כעו כעז כעח כעט כעי כעך כעל כעם כען כעס כעע כעף כעץ כעק כער כעש כעת כפא כפב כפג כפד כפה כפו כפז כפח כפט כפי כפך כפל כפם כפן כפס כפע כפף כפץ כפק כפר כפש כפת כצא כצב כצג כצד כצה כצו כצז כצח כצט כצי כצך כצל כצם כצן כצס כצע כצף כצץ כצק כצר כצש כצת כקא כקב כקג כקד כקה כקו כקז כקח כקט כקי כקך כקל כקם כקן כקס כקע כקף כקץ כקק כקר כקש כקת כרא כרב כרג כרד כרה כרו כרז כרח כרט כרי כרך כרל כרם כרן כרס כרע כרף כרץ כרק כרר כרש כרת כשא כשב כשג כשד כשה כשו כשז כשח כשט כשי כשך כשל כשם כשן כשס כשע כשף כשץ כשק כשר כשש כשת כתא כתב כתג כתד כתה כתו כתז כתח כתט כתי כתך כתל כתם כתן כתס כתע כתף כתץ כתק כתר כתש כתת לאא לאב לאג לאד לאה לאו לאז לאח לאט לאי לאך לאל לאם לאן לאס לאע לאף לאץ לאק לאר לאש לאת לבא לבב לבג לבד לבה לבו לבז לבח לבט לבי לבך לבל לבם לבן לבס לבע לבף לבץ לבק לבר לבש לבת לגא לגב לגג לגד לגה לגו לגז לגח לגט לגי לגך לגל לגם לגן לגס לגע לגף לגץ לגק לגר לגש לגת לדא לדב לדג לדד לדה לדו לדז לדח לדט לדי לדך לדל לדם לדן לדס לדע לדף לדץ לדק לדר לדש לדת להא להב להג להד להה ...

לא נראה לי שמישהוא קרא עד כאן

שלח מסר למחבר ההודעה הדפס הודעה שלח לחבר שמור
כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד