שאל את הרב

מתייגי השבוע
שאל את הרב שאל שאלה

כיבוד אח גדול

תוכן השאלה:
שלום רב לרב !
ראיתי בשולחן ערוך יורה דעה רמ"ב הלכה על כיבוד אח גדול ואו לרבות אח גדול וראית גם מהם גדרי כיבוד אב קצת קשה לי להבין שאני צריך לכבד את אחי הגדול שנולד שעה לפני או שנה לפני במיוחד ע"פ כל הגדרים הנאמרים שם או שאולי גדרי כיבוד אח גדול שונים מגדרי כיבוד אב ואם שהרי הורים מזכרים בפירוש ואח בדרשה(האם זה שאח מוזכר בדרשה אמר שזה דאוריתא פחות או שזה אינו דאוריתא)
תודה רבה!

תוכן התשובה:
ב"ה י"ד שבט תשס"ג

שלום רב!

על פי הנאמר בטור ובשולחן ערוך שחייב לכבד את אחיו הגדול ככבוד אביו משמע שהגדרים שווים, כך מדייק הב"ח על הטור, ומבדיל בין כבוד חמיו שלא כתוב במפורש "ככבוד אביו" ובין כבוד אחיו הגדול.

החיוב לכבד את אחיו הגדול נובע מדרשת חז"ל הרמב"ם מגדיר זאת כ"דברי סופרים":

רמב"ם הלכות ממרים פרק ו הלכה טו

חייב אדם לכבד את אשת אביו אע"פ שאינה אמו כל זמן שאביו קיים שזה בכלל כבוד אביו, וכן מכבד בעל אמו כל זמן שאמו קיימת, אבל לאחר מיתתה אינו חייב, ומדברי סופרים שיהיה אדם חייב בכבוד אחיו הגדול ככבוד אביו.

הרמב"ן בהשגות על הרמב"ם כותב שזה דין תורה ממש:

השגות הרמב"ן לספר המצוות שורש ב ד"ה העיקר השני

הקשו על זה דאורייתא היא דכתיב כבד את אביך ואת אמך אשת אב הואי אשת אב נמי דאורייתא היא דכתיב כבר את אביך זו אשת אביך ואת אמך זו בעל אמך ו"ו יתירא לרבות אחיך הגדול. הנה הרב מבקש בדברים הנדרשים בשלש עשרה מדות או ברבוי שיזכירו הם עצמם שהוא מדאורייתא ועם זה ימנה אותן בכלל המצות והרי הזכירו הן באלו שהן מדאורייתא.
הרמב"ן מקשה על הרמב"ם מדוע לא כותב במפורש שכבוד אשת אביו, ובעל חמיו הוא מדאורייתא כשחז"ל כך אומרים במפורש. יש שהסבירו שגם הרמב"ם סובר שזה דאורייתא וקורא לזה דברי סופרים רק להדגיש שזה נלמד מדרשה, אבל תוקף הדברים הוא מדאורייתא, כך מסביר התשב"ץ.

באחרונים נחלקו האם חייב בכבוד אחיו הגדול אחר מיתת אביו ואמו, ושאלה זו נוגעת האם קיים חיוב עצמי בכבוד אחיו הגדול או שזה סעיף מכבוד אביו ואמו שמטרתו לעשות להם נחת רוח- עיין פתחי תשובה סימן ר"מ ס"ק י"ח, שו"ת רעק"א סימן ס"ח, ציץ אליעזר חלק י"ב סימן נ"ט.


בברכת התורה

בניהו ברונר

צפת


התשובה התקבלה מהרב בניהו ברונר
בתאריך י"ד שבט תשס"ג

הוספת תגיות

מהן תגיות?
תגיות הן מילות חיפוש המתארות תוכן. התגיות מאפשרות למיין את השאלות ולמצוא אותן ביעילות ובמהירות.
באיזה מילים כדאי להשתמש ליצירת תגיות?
התשובה הטובה ביותר לשאלה הזו היא: לו היית נדרש לחפש שאלה הדומה לשאלה הזו באילו מילים היית מנסה לחפש אותה?
עדיף לא להשתמש בצמדי מילים או במשפטים שלמים כתגיות.

רק חברים בכיפה יכולים להוסיף תגיות לשאלה התחבר

תגובות
כתוב תגובהתמונה
1. ומה קורה להפך?
1/18/2003
האם אח/ות גדולים מצווים לכבד את אחיהם הקטנים?[מהתורה] יש לציין שבימינו אין לזה כ"כ חשיבות וההבדל מאוד דק.

תגובת הרב

כיבוד אח קטן
ב"ה ל' אדר א' תשס"ג שלום רב! כל אדם חייב לכבד את רעו, אומרת המשנה במסכת אבות: איזהו מכובד? המכבד את הבריות. לגבי אח גדול קיימת חובה מיוחדת. לא הבנתי את המשפט האחרון בשאלתך. בברכת התורה בניהו ברונר צפת


כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד